Toggle high contrast

Работа във Великобритания - ръководство за вашите права - (Bulgarian version)

Добре дошли в ръководството на Конгреса на синдикатите (TUC) относно вашите права на работа във Великобритания. TUC е националният конгрес на синдикатите във Великобритания, който представлява повече от 5 милиона работници.

 Translate:  English translation  French translation  Bulgarian translation Italian translation  Polish translation  Portuguese translation  Romanian translation  Spanish translation

Конгресът на синдикатите обединява работниците с цел да защитава правата им на работното място, да гарантира безапасните и здравословни условия на труд, както и да договаря  по-добро заплащане и условия за своите членове. Разберете как да се присъедините към нашия синдикат.

СТЪПКА 1

Правата, които имате на работното място ще зависят от типа работник, който сте.

Трудов статут и права

Какъв тип работник сте?

Ако не сте гражданин на Обединеното кралство, към визата ви може да има условия, които ограничават часовете или вида работа, за която може да бъдете наети. За повече информация посете интернет страницата на правителството на Обединеното кралство. Ако работодателят ви заплашва да ви докладва в Министерството на вътрешните работи по някаква причина, много е важно да получите съвет от имиграционен адвокат.Всички работници с право на работа в Обединеното кралство имат трудови права.

Ако сте член на синдиката, проверете дали той има споразумение с имиграционни адвокати, които могат да ви дадат съвет.

Адвокат още може да намерите от списъка на юридическото общество тук.

Синдикатите се застъпват за правата на работниците от всички страни, независимо от техния имиграционен статут или раса. Синдикатите изграждат солидарност между работниците, което пречи на работодателите да проявяват дискримация на работниците, както и  подобрява условията на труд. Вижте тук, за да разберете как да се присъедините към нашия съюз.

Правата, които имате на работното място ще зависят от вашия трудов статут.

Обикновено в Обединеното кралство има три легални категории работници: служители, работници (като случайни или агентни) и самонаети. Кликнете върху връзките по-долу, за да научите повече.

Забележка: Важно е да говорите с представител на синдикатите или с юрист за съвет как да предявите тези права - в правен случай само трудов съд може да определи трудовия статут.


СЛУЖИТЕЛ

Вероятно сте служител ако:

от вас се очаква да присъствате редовно на работа; вашият работодател е задължен да ви осигури работа, а вие сте длъжени да се явите, за да работите; очаквате да ви бъде платено за работата, която вършите; от вас се очаква да извършвате сами работата си (т.е. няма да имате право да помолите приятел или член на семейството да го направи вместо вас); вашият работодател отговаря за това как, кога и къде работите; работодателят ви отдържа данъци и национално осигуряване от заплатата ви; работодателят ви предоставя инструменти, оборудване, съоръжения, униформа и т.н. за работа; имате писмен трудов договор.

законоустановено заплащане за съкращения.

Забележка: Ако тези фактори не се отнасят за вас, може да сте “самонает” или “работник.” Трябва да поискате помощ от служител на синдикатите, ако не сте сигурни в трудовия си статут.

Права за служителите

Всички служители имат права, които са изброени по-долу. Някои права се придобиват след като сте работили за работодателя си след определен период от време. За да разберете периода от време, след които придобивате всяко право кликнете върху връзките.

Всички служители имат право на:

да получават най-малко националната минимална работна заплата; защита срещу незаконни удръжки от заплати; платен годишен отпуск; законоустановената минимална продължителност на почивката; безопасни и здравословни условия на труд; да не работят повече от 48 часа средно седмично; защита срещу незаконна дискриминация; защита при “подаване на сигнал” - докладване на неправомерни действия на работното място; да не се третират по-малко благосклонно, ако работят на непълно работно време; да се присъединят към синдикат; да бъдат придружавани в оплаквания и дисциплинарни действия; законоустановено болнично възнаграждение; защита при бременност; отпуск и заплащане по майчинство и бащинство; минимални срокове за предизвестие, в случай на прекратяване на трудов договор - напр. ако работодателят ги уволнява защита срещу несправедливо уволнение  гъвкаво работно време при поискване от работника; отпуск при спешни случаи

 РАБОТНИК

Вероятно сте работник ако:

вашият работодател не ви предлага редовно или гарантирано работно време не трябва да приемате никаква работа или смени, които работодателят ви предлага имате договор, който ви описва като „случаен“ или „според изискванията“ от вас се очаква да извършвате работата си сами (т.е. няма да имате право да помолите приятел или член на семейството да го направи вместо вас) работодателят ви отдържа от заплатата ви данъци и осигуровки работодателят ви предоставя инструменти, оборудване, съоръжения, униформа и т.н. за работазащита срещу незаконни удръжки от заплатата

Забележка: Ако тези факти не се отнасят за вас, може да сте “самонает” или “служител.” Трябва да потърсите помощ от синдикален служител, ако не сте сигурни в трудовия си статут.

Права за работниците

Всички работници имат право:

да получават най-малко националната минимална работна заплата;

САМОНАЕТ

Вероятно сте самонаети ако:

 • плащате собствени данъци и национална застраховка
 •  можете да наемете някой друг да ви свърши работата
 • вие предоставяте свои собствени инструменти и оборудване
 •  предоставяте фактури за работата си, вместо да получавате заплата
 • рискувате печалба, ако възникне проблем.

Фалшив самонает?

Ако подозирате, че сте „работник“ или „служител“, но ви третират като самонаети, трябва незабавно да потърсите съвет от синдикален служител.

Права за самонаети работници 

 •  Здраве и безопасност при работа.
 • Защита срещу незаконна дискриминация.
 • Ако сте бременна, може да имате право да поискате обезщетение за майчинство.

Има някои допълнителни права, които се прилагат за някои самостоятелно заети работници, за които синдикатът може да ви помогне. За да намерите съответния съюз за вашата работа, използвайте инструмента за търсене на синдикати.

След като вече знаете какъв тип работник сте, разберете какви права се отнасят за вас Преминете към стъпка 2


СТЪПКА 2

След като установите каква категория работник сте, разберете какви права се отнасят за вас от връзките по-долу.

Информация за заплащането

Платежни фишове

Служителите имат право на фиш за плащане [https://worksmart.org.uk/work-rights/pay-and-contracts/pay/do-i-have-ri…] всеки път, когато им се плаща. Фишът трябва да показва какво им е платено, какви удръжки са направени (напр. Данъци, национални застраховки и синдикална членска вноска) и чисто заплащане (заплащане за вкъщи). Всяка година работодателите трябва да предоставят на служителите сертификат P60, който показва тяхното брутно заплащане за годината, заплащане за вкъщи и общите удръжки, направени от заплатите им през годината.

Минимална национална заплата

Работниците и служителите имат право да получават не по-малко от минималната национална работна заплата, която се определя от правителството и се преразглежда всяка година от Комисията за ниско заплащане (която включва синдикати и работодатели). Има различни степени: от 16 до 17 години, от 18 до 20-години, от 21 до 24 години, от 25 и повече години, и някои чираци. За да разберете най-новата ставка на минималната национална работна заплата, вижте тук.

Ако смятате, че ви плащат под минималната национална заплата, свържете се с Pay and Rights at Work Helpline онлайн или се обадете на 0300 123 1100.

 Удръжки от заплащането

Вашият работодател не трябва да прави никакви удръжки от заплатата ви, освен ако:

 • Приспадането се изисква по закон (т.е. данък върху доходите и национално осигуряване).
 •  Приспадането е разрешено съгласно вашия договор (напр. синдикални абонаменти).
 • Подписали сте писмено споразумение, разрешаващо приспадането
 • Работодателят ви е надплатил - трябва да потърсите съвет от синдикален представител, ако се случи.
 • Не сте работили поради стачка (работодателят ви може да удържи от заплата ви само за деня/дните, в който не сте работили).
 • Съществуват специални правила за приспадане от заплатите на работници в магазини, когато работодателят смята, че работникът е откраднал - говорете със служител на профсъюза за подробности.
 • Ако работодателят ви осигури подслон, той може да ви плати по-ниска ставка на минималната национална минимална заплата. Това се нарича компенсиране за подслон: https://www.gov.uk/national-minimum-wage-accommodation.
 • Ако работите в магазин, вашият работодател може да вземе максимум 10% от вашето седмично или месечно брутно заплащане (вашето заплащане преди данъци и национално осигуряване). Това е за покриване на грешки или недостатъци, например с пари или акции.
 • Вашият работодател трябва да ви уведоми писмено, ако му дължите пари. Те трябва да обяснят как ще си върнат парите преди деня на следващото заплащане.

Незаконни удръжки от заплащане

 • Не могат да се правят приспадания за защитното оборудване, от което се нуждаете за да си вършите работата безопасно. Ако имате някакви притеснения относно това, трябва да се свържете с Изпълнителния директор по здраве и безопасност.
 •  Ако възнагражденията, получени от работник, са по-малки от общия размер на надниците, които им се изплащат по принцип, тогава размерът на недоплащането се счита за несправедливо приспадане от заплатата.

Национално осигуряване и данък

Всеки работник във Великобритания има национален осигурителен номер. Това е личен номер, издаден от правителството, за да работите законно. Използва се за проследяване на осигурителните вноски.

Също така трябва да плащате данък за доходи над определен праг. Всеки работник във Великобритания има данъчен код, който работодателят използва, за да определи колко данък трябва да плати от ваше име. Ако започвате първата си работа във Великобритания, вероятно ще плащате „спешен данък“, докато не получите данъчен код.

Ако нямате национален осигурителен номер (NINO) или сте получили временен номер от работодателя си, трябва да се обадите на 0845 6000643; или кандидатствайте за национален осигурителен номер.

Ако работодателят ви предлага да ви плаща само в брой, без да плаща национална застраховка или данък (известен като „пари в брой“), трябва да говорите със служител на синдикатите възможно най-скоро. Наемането на работник за пари в брой е незаконно.

 Болнични

Вашето ниво на болнично заплащане ще зависи от правилата на работното ви място, но това може да е различно, ако сте болни от коронавируса. Вижте насоките на правителството тук

Ако вашият работодател не плаща разширено болнично възнаграждение, може да имате право на задължително болнично възнаграждение, което е фиксирана държавна помощ. Плаща се от вашия работодател от четвъртия ден на заболяването ви до 28 седмици. Имате право на задължително болнично заплащане, стига да сте платили достатъчно вноски за национално осигуряване.

Ако не отговаряте на условията за законоустановено болнично заплащане, може да имате право да поискате помощ за доходи или надбавка за работа и поминък. Открийте повече тук.

Права за очакващи или нови родител

Права за бременни или кърмещи жени

Всички работници, които са бременни или са в отпуск по майчинство, имат правото да не бъдат дискриминирани поради бременност, например такива лица не трябва да бъдат наказвани за отсъствие по болест, свързана с бременността. Работодател наемащ агенционен служител също не трябва да прекратява назначение, поради това, че работничката е бременна.

Организация, в която работят бременни работници или нови майки, трябва да предприеме стъпки да сведе до минимум риска от увреждане на работниците или техните бебета.

Заплащане по майчинството

Някои работници могат да се класират за 39-седмично заплащане по майчинството (SMP). Първите шест седмици SMP се изплащат на 90 процента от нормалните ви доходи, а останалата част се плаща с фиксирана ставка.

Ако даден работник не отговаря на изискванията за SMP, тогава той/тя може да поиска обезщетение за майчинство до 39 седмици. Помощите за майчинство се изплащат по фиксиран размер за 39 седмици.

Допълнителни права за служители, които са нови или бъдещи майки

 • Имате право на платен отпуск, за да присъствате на пред-родилни срещи.
 • Работодателят трябва да предприеме стъпки за защита на служителя и бебето му от нараняване на работното място. Ако не е възможно да се коригира работа или условията на работа за да се минимизира риска от увреждане, тогава работодателят трябва да предложи подходяща алтернативна работа при условия, които не са по-неблагоприятни. Ако не е възможно да се намери подходяща алтернативна работа, работодателят трябва да отстрани служителя от работа и той/тя има право на заплащане по време на спирането от работа.
 • Имате право на отпуск по майчинство до 52 седмици (първите две седмици отпуск по майчинство са задължителни). Служителите не трябва да търпят никакви вреди или да бъдат дискриминирани за това, че искат да ползват или ползват отпуск по майчинство.
 • Ако служителите ползват 26 седмици или по-малко отпуск по майчинство, те имат право да се върнат на същата работа. Ако ползват повече от 26 седмици отпуск, те имат право да се върнат на същата работа, но ако това е невъзможно, те имат право да се върнат на подходяща алтернативна работа при подобни условия.
 • Майките могат да превърнат до 50 седмици от отпуска си по майчинство в споделен родителски отпуск, ако тя и бащата /нейният партньор/ имат това право. Научете повече за споделен родителски отпуск.
 • Ако служителите осиновяват дете и те се очаква да бъдат основните гледачи, те имат сходни права за отпуск и заплащане като новите или бъдещи майки през първата година, Ето още информация относно заплащането и отпуска при осиновяване.

 Права на отпуск по бащинство за служители

Като нов или бъдещ баща или като партньор на майката, който се очаква да отговаря за възпитанието на детето, служител има следните права:

 •  Право на неплатен отпуск, за да присъства на пред-родилни срещи.
 •  До две седмици отпуск по бащинство, който да се ползва по време на раждането, ако служителят е бил наети от работодателя си поне 26 седмици до петнадесетата седмица преди очакваната седмица на раждането.
 • До две седмици законно заплащане по бащинство, ако отговаря на условията за отпуск по бащинство и е спечелил повече от долната граница на доходите.
 • Може да вземе повече отпуски за да се грижи за детето през първата година, ако той и майката имат право на споделен родителски отпуск (SPL). Това позволява на майката да превърне до 50 седмици от отпуска си по майчинство в SPL, който всеки партньор може да използва през първата година.

Ако служител осиновяви дете с партньора си, те имат сходни права за отпуск и заплащане. Научете повече за заплащането и отпуск по осиновяване.

Родителски отпуск, гъвкава работа и отпуск

Като работещ родител или полагащ грижи, служителят има следните права на балансиране на платената работа със семейните или грижовните задължения:

 • Родителите, които са служители и имат повече от година стаж при работодателя си, имат право да ползват родителски отпуск, за да се грижат за дете. Този отпуск е неплатен и може да се ползва на блокове от една седмица. Родителите могат да ползват максимум 18 седмици отпуск за всяко дете. Може да се вземат максимум четири седмици отпуск годишно. Отпускът може да се използва до 18-ия рожден ден на детето.
 • Служителите със стаж над 26 седмици имат право да поискат от работодателя си гъвкаво работно време.

Синдикален служител може да предложи насоки за заявяване на тези права по време на работа.

Допълнителна информация (само на английски език)

Работни часове и празници

Работна седмица

Служителите и работниците имат право да не работят средно повече от 48 часа седмично. Това се изчислява за период от 17 седмици.

Работниците на възраст над 18 години могат да подпишат клауза в договора си, отказвайки се от правото си да работят максимум 48 часа седмично, но не могат да бъдат принуждавани да се откажат от това право. Ако променят решението си и искат да наложат правото си да работят не повече от 48 часа седмично, те могат да го направят, като информират работодателя си, че вече не желаят да се откажат от правата си на работно време, въпреки че може да се наложи да изчакат няколко седмици, за да влезе в сила. Синдикален служител ще може да даде насоки.

Нощна работа

Служителите или работниците, наети на нощни смени, не трябва да работят повече от осем часа през нощта на всеки 24 часа. Това се изчислява чрез пресмятане на средна стойност за период от 17 седмици или срока на договора, ако е по-кратък от този. Пример, агенционен служител, нает за един месец, не трябва да работи повече от 48 часа нощен труд средно на седмица за период от 4 седмици.

Работещите трябва да получат безплатна здравна оценка от техния работодател преди да станат нощни работници и редовно след това.

Почивки

Служителите и работниците имат право на почивка от 20 минути, когато работният ден е по-дълъг от шест часа. Ако работниците са под 18 години, те имат право на 30-минутна почивка, след като работят четири часа и половина. Служителите и работниците имат право на 11 непрекъснати часа отсъствие от работа през всеки 24-часов период на работа.

Научете повече информация за работното време.

Ваканция (годишен отпуск)

Служителите и работниците трябва да получат законовият минимум от четири седмици платен отпуск годишно, плюс осем дни „официални празници“ (национални празници). На някои работни места работодателите позволяват на целия персонал да почива на официалните празници, но на други работни места персоналът може да ползва вместо официалните празници. Трябва да проверите трудовия си договор, наръчника на персонала или да говорите с вашия синдикален представител за да разберете на какво имате право.

Права за здраве и безопасност при работа

Организацията, в която работите е длъжна да ви осигури безопасна и здравословна работна среда. Това трябва да включва обучение по въпроси, свързани със здравето и безопасността на работното място. Има специални правила, които се прилагат на всяко работно място, където има особени рискове за работниците. Трябва да проверите дали на вашето работно място има синдикален представител по здраве и безопасност.

За повече информация относно вашите права за здраве и безопасност вижте 

Справяне с проблеми в работата

Подаване на оплакване

Ако смятате, че към Вас се отнасят несправедливо по време на работа, например смятате, че сте дискриминирани от работодателя си или нямате подходящи условия на труд, говорете със синдикален представител. Заедно трябва да се опитате да повдигнете въпроса неофициално или с Вашия директен мениджър, или с по-старши мениджър, ако това е възможно.

Ако това не е възможно или не е подходящо, трябва да следвате официалната процедура за оплакване на Вашия работодател. Това трябва да включва писмено съобщение до Вашия работодател с обяснение какво Ви кара да мислите, че се отнасят несправедливо с Вас, и работодателят Ви трябва да организира среща за да обсъдите жалбата Ви. Имате право да бъдете придружени от синдикален представител на срещата.

Ако не сте доволни от резултата, можете да поискате среща за обжалване. Отново имате право да бъдете придружени от синдикален служител.

Ако избраният от работника синдикален придружител не е на разположение по време на предложената от работодателя среща за изслушване, работодателят трябва да отложи изслушването за време, предложено от работника - при условие че алтернативното време е разумно и не повече от пет работни дни след първоначално предложената дата.

Забележка: Много работодатели не позволяват на работниците или на самонаетите работници да използват процедурите за оплакване. Говорете със служител на синдикатите за съвет.

Дисциплинарни мерки

Ако сте служител и вашият работодател реши да предприеме дисциплинарни мерки срещу Вас, трябва да потърсите съвет от синдикален служител по Вашия случай и да се консултирате за дисциплинарната процедура във Вашия договор.

Като минимум, една дисциплинарна процедура трябва да работи както следва:

 • Вашият работодател трябва да извърши разследване ако подозира, че се представяте слабо или сте постъпили неправилно с цел да проверите дали има основание за дисциплинарни мерки срещу вас. Вашият работодател може да ви помоли да присъствате на следствена среща. Въпреки че нямате право да бъдете придружавани от синдикален служител на следствено събрание, все пак поискате - добрият работодател ще го позволи.
 • Работодателят Ви трябва официално да Ви уведоми писмено, ако смята да предприеме дисциплинарни мерки срещу Вас. Работодателят Ви трябва да Ви покани на среща, да Ви каже, че имате право да бъдете придружени от служител на синдикатите и да Ви предостави доказателствата, които възнамерява да използва срещу вас.
 • След това Вашият работодател трябва да проведе лична среща с Вас, за да обсъдите въпроса. Имате право на тази среща да бъдете придружени от синдикален служител и трябва да информирате работодателя си, че искате да бъдете придружени. След срещата, работодателят трябва да Ви информира за решение си и за правото Ви да обжалвате това решение.

Незаконосъобразно е уволнението поради:

 • членство в синдикати или синдикална дейност;
 • здравето и безопасността на труд;
 • упражняване на Вашите трудови права
 •  бременност и майчинство
 • дискриминация.

Вашият работодател трябва да следва справедлива процедура за уволнение. Ако не го направи, можете да предявите иск срещу работодателя си за несправедливо уволнение. Говорете със служител на синдикатите за допълнителни съвети.

Дискриминация и тормоз в работата ​

Ако смятате,че сте тормозени или дискриминирани по време на работа, трябва да се свържете със синдиката.

Нямяте право да  бъдете дискриминирани поради вашата раса, пол, националност, религия или убеждения, сексуална ориентация, бременност, майчинство, възраст или увреждане (известни като „защитени характеристики“). Трябва да се консултирате със синдиката ако смятате, че сте дискриминирани поради имиграционния си статус.

Ако сте инвалид, имате право на допълнителна подкрепа. Работодателят е длъжен да направи „разумни корекции“ на помещения, оборудване и работно време, така че да не бъдете поставени в неравностойно положение в сравнение с работниците без увреждания. Това задължение се прилага само ако работодателят знае, че сте инвалид.

Незаконно е да Ви дискриминират ако сте на срочен договор или на непълно работно време.

Дискриминацията може да включва по-малко заплащане или по-лоши условия на работа от другите работници или липса на достъп до определена работа.

Ако някой на работното място се държи към Вас по начин, който вие не искате и поведението му е враждебно, сплашващо, унизително или обидно, включително нежелано сексуално внимание, това е известно като „тормоз“. Тормозът е незаконен, когато се отнася до някоя от “защитените характеристики” изброени по-горе.

Незаконно е да Ви тормозят за подаване на жалба за дискриминация или за помагане на колега с жалба.

Трябва да документирате всички случаи на тормоз или дискриминация и да съхранявате всички други свързани доказателства, тъй като това ще Ви е необходимо ако трябва да подадете официална жалба. Синдикатът може да Ви посъветва как да подадете официална жалба.

Разглеждане на дело пред трудов съд

Ако имате проблем на работното място, синдикатът трябва да може да помогне за разрешаването му. Те също могат да Ви помогнат да заведе дело си пред трудовия съд.

Трудовите съдилища са специален вид съдилища, които се занимават с въпроси на заетостта. Ако съдът установи във Ваша полза, той може да отсъди на работодателя да Ви плати обезщетение.

От съществено значение е да получите съвет за разглеждане на дело в трудовия съд от вашия синдикат или от телефонната линия за помощ на ACAS на 0300 123 1100. Трябва да уведомите ACAS преди да заведете дело в трудовия съд. Те ще ви предложат безплатната услуга „Ранно помирение“.

Повечето искове трябва да бъдат направени в рамките на три календарни месеца след възникване на проблема.

Работници в Агенции за временна работа

Права на Работниците в Агенции за временна работа

Работниците в Агенции за временна работаимат същите права като другите “работници.”

Работници в Агенции за временна работа на договори за “плащане между назначения” имат същите права като “служителите.”

Освен това Работници в Агенции за временна работа имат право на писмен договор относно условията на работа, преди да започнат каквато и да е работа.

Агенцията не може да:

 • начислява на работника такса само за това, че им е намерила работа или ги е записала в книгите си;
 •  настоява работникът да плати за други услуги като писане на автобиография или обучение като условие за ползване на техните услуги за намиране на работа;
 •  задържи заплатата на работника просто защото той не е получил плащане от организацията, в която е работил, или защото не може да изготви подписан работен лист. Агенцията е отговорна за установяването на часовете, през които работникът действително е работил.

За повече информация вижте в Синдикалното ръководство за работниците в агенцията https://www.tuc.org.uk/sites/default/files/agencyworkers_0.pdf 

Трудови злополуки

Агенциите са длъжни да проучат всички рискове за здравето и безопасността на работното място известни на организацията, която наема служител чрез агенцията и да предприеме стъпките за предотвратяването на тези рискове. Те трябва да проверят дали организацията е извършила задълбочена оценка на риска за здравето и безопасността и да гарантират, че работниците са информирани за ситуацията преди да ги настанят на работа в организацията.

Равно третиране

От първия ден на работа в агенцията, работниците имат право на:

 • достъп до същите съоръжения като постоянния персонал;
 • същите възможности за кандидатстване за вътрешни свободни работни места като постоянния персонал.

След като служителите от агенцията са работили на една и съща длъжност в организация в продължение на 12 седмици, те имат право:

 • да получат същата ставка като постоянния персонал (освен ако не са на договор “плащане между назначения,” вижте по-долу);
 • на същите празници като постоянния персонал;
 • на същите условия за работно време като постоянния персонал.

Намерете синдикат

Когато група работници действат и говорят заедно, работодателят им слуша. Ето как синдикатите правят нещата по-добри в работата.

Затова разберете кой синдикат е най-подходящият за вас, съберете група на работното си място и се присъединете към синдикат, за да решите заедно всички проблеми, пред които сте изправени.

Повече от 5,5 милиона души членуват в синдикат - от медицински сестри,  касиери, шофьори  на камиони, до пилоти в авиокомпании. Синдикатите помагат на работниците да се обединят, да спрат несправедливото третиране и да получат по-добри условия от работодателите си.

Неща за отбелязване:

 •  Имате законно право да се присъедините към синдикат. Незаконосъобразно е работодателят да ви поставя в неравностойно положение, защото сте член на синдикат.
 • Някои синдикати могат да имат ограничения относно това кой може да се присъедини. Това обикновено е така, защото те представляват хора на специализирани работни места.
 • Обикновено синдикатите не могат да помогнат на хора, чийто проблем се е случил преди те да се присъединят към синдикатите.

Намерете правилния синдикат за вас.

Полезни контакти

Присъединете се към синдик

Синдикатът ще ви подкепи да се справите с проблеми, които имате на работното си място, да се обедените с други работници, да се договаряте с работодателя си, да си осигурите по-добро заплащане и лечение, както и ще ви осигури правна подкрепа при жалби и дисциплинарни процеси.

За да разберете към кой синдикат можете да се присъедините, вижте тук      

Консултантска, помирителна и арбитражна служба (ACAS)

ACAS е публичен орган, който насърчава добрите отношения на работното място. Националната линия за помощ предлага съвети относно минималната работна заплата на национално ниво, агенции по заетостта, работно време, правата на селскостопанските работници, както и работата за лице, която я предоставя.

Предлаганите услуги са на над 100 езика, а работното време е от понеделник до петък от 8:00 до 20:00 часа, а в събота  от 9:00 до 13:00 часа. Телефонът за връзка е 0300 123 1100.

Комисия по равенството и правата на човека (EHRC)

EHRC е независим орган, създаден с цел да помогне за премахването на дискриминацията, намаляване на неравенството и защита на правата на човека.

Съвети за граждани

Citizens Advice предлага безплатни, поверителни съвети по въпроси за задължения и потребители, обезщетения, жилища, правни въпроси, заетост и имиграция онлайн и в техните офиси по места.

Здравеопазване и беопасност

Health and Safety Executive е държавен орган, който предоставя съвети и информация по въпросите на здравето и безопасността. Работното време е от понедилник до петък, от 8:30 ч. до 17:00 ч. Tелефон за връзка: 0300 003 1747

Maternity Action

Maternity Action е благотворителна организация, работеща за насърчаване на правата на бременните жени и борба с дискриминацията. Организацията разполага с информация за майчинството на различни езици:

Това съдържание се предоставя като основна информация и не трябва да се приема като правен или финансов съвет за вашата конкретна ситуация. Уверете се, че сте получили индивидуален съвет по вашия случай от вашия синдикат, от безплатният източник на информация на нашата уеб страница, или от независим финансов съветник, преди да предприемете каквото и да е действие. Предвид променящия се характер на трудовото законодателство, не можем да гарантираме, че информацията на тези страници е актуална. Търсенето на съвет от независими, актуални източници е от съществено значение!

Ако смятате, че губите или работодателят ви нарушава закона, можете да получите допълнителни съвети тук.

Enable Two-Factor Authentication

To access the admin area, you will need to setup two-factor authentication (TFA).

Setup now