Toggle high contrast

Статут на заетост и права (Bulgarian version)

Превеждам: Bulgarian translation English translation French translation Hungarian translation Italian translation Latvian translation Lithuanian translation Polish translation Portuguese translation Romanian translation ​Russian translation​ Slovak translation Spanish translation  

Какъв вид трудещ се сте?

сички трудещи се, имащи правото да работят в Обединеното кралство, имат права, произтичащи от типа заетост.

Ако сте от държава извън ЕС може да има условия, произтичащи от визата ви, които ограничават броя часове или вида работа, за която може да бъдете наети.  Вижте уебсайта на министерството на вътрешните работи за повече информация относно условията, произтичащи от визата ви.

Правата, които ви се полагат на работното място, зависят от това какъв тип трудещ се сте.

Общо взето има три правни категории трудещи се в Обединеното кралство: „служители“, „работници“ като сезонни работници или такива, наети чрез агенции, и „самонаети“. 

СлужителРаботник​​Самонаето лице


EmployeeСлужител

За служител се считате,  ако:

 1. От вас се очаква да ходите на работа редовно
 2. Очаквате работодателят ви да ви определи редовно работно време или работа
 3. Очаквате да ви се заплаща за извършената работа
 4. От вас се очаква да извършвате вашата работа лично (т.е. не би ви било позволено да помолите приятел или роднина да я свърши)
 5. Не ви е позволено да отказвате работа или да отказвате да отидете на работа
 6. Работодателят ви е отговорен за това как, кога и къде да работите
 7. Работодателят внася данъци и осигуровки от заплатите ви
 8. Работодателят ви осигурява инструменти, оборудване, съоръжения, униформа, т.н.
 9. Имате трудов договор в писмена форма

Бележка: Ако тези факти не важат за вас, възможно е да сте „самонает“ или „работник“. Трябва да потърсите помощ от представител на синдикат, ако не сте сигурни в статуса ви на заетост. 

Права на служителите

Всички служители имат правото:

 1. Да получават най-малко Минималната работна заплата за страната
 2. На защита срещу незаконни удръжки от заплатите
 3. На платен годишен отпуск
 4. На задължителното минимално времетраене на отдих и почивки
 5. На защита срещу инциденти на работното място
 6. Да не работят повече от 48 часа средно на седмица
 7. На защита от незаконна дискриминация
 8. На защита при „подаване на сигнал“ – докладване на нарушения на работното място
 9. Да не се отнасят към тях по-неблагоприятно, ако не работят на пълен работен ден
 10. Да членуват в синдикат
 11. Да бъдат представлявани от адвокат при жалби и дисциплинарни действия
 12. На задължителен платен отпуск по болест
 13. На защита ако са бременни
 14. На отпуск и помощи за раждане и отглеждане на дете, както за майката, така и за бащата  
 15. На минимални срокове за предизвестие ако трудовата им заетост ще бъде прекратявана – например ако работодателят ги освобождава от работа
 16. На защита от несправедливо уволнение
 17. Да поискат плаващо работно време
 18. На свободно време при спешни случаи
 19. На задължително обезщетение при уволнение  

Worker​​Работник

За работник/чка се считате, ако:

 1. Работодателят не е длъжен да ви предлага редовно или гарантирано работно време
 2. Не сте длъжни да приемате никаква работа или смени, които работодателят ви ви предлага
 3. Имате договор, който ви определя като „сезонен” работник или  работник „на повикване”
 4. От вас се очаква да извършвате вашата работа лично (т.е. не би ви било позволено да помолите приятел или роднина да я свърши вместо вас)
 5. Работодателят ви внася данъци и осигуровки от заплатите ви
 6. Работодателят ви осигурява инструменти, оборудване, съоръжения, униформа, т.н.

Бележка: Ако изброеното по-горе не важи за вас, вие вероятно сте „самонает“ или „служител“. Трябва да потърсите помощ от представител на синдикат, ако не сте сигурни в статуса ви на заетост. 

Права на работниците’ ​​

Всички работници имат правото:

 1. Да получават най-малко Минималната работна заплата за страната
 2. На защита срещу незаконни удръжки от заплатите
 3. На платен годишен отпуск
 4. На задължителното минимално времетраене на отдих и почивки
 5. На защита срещу инциденти на работното място
 6. Да не работят повече от 48 часа средно на седмица
 7. На защита от незаконна дискриминация
 8. На някои форми на  защита за бременни работнички
 9. На защита при „подаване на сигнал“ - докладване на нередности на работното място
 10. Да не бъдат дискриминирани ако работят на половин работен ден
 11. Да членуват в синдикат
 12. Да бъдат представлявани от адвокат при жалби и дисциплинарни действия

Работите по договор за нула часа?

Ако работите по договор за нула часа, най-вероятно може да се ползвате от правата на работниците. Но освен това много от работещите по договор за нула часа могат да се счетат също и за „служители“. Това зависи от вашия конкретен режим на работа. Добра идея е да проверите във вашия профсъюз кои права може да ви се полагат.

Работници, наети чрез агенции 

вижте Работници, наети чрез агенции ​


Self EmployedСамонаето лице

За самонаето лице се считате, ако:

 1. Сами си плащате данъците и осигуровките  
 2. Можете да наемете друг да изпълни задълженията ви вместо вас
 3. Сами си набавяте инструментите и оборудването
 4. Издавате фактури за отработеното, вместо да получавате заплата
 5. Рискувате да понесете загуби от печалбата си ако възникне проблем 

Мнимо самонает? 

Ако имате съмнения, че сте „работник” или „служител”, но ви третират като самонаето лице, то незабавно потърсете съвет от представител на синдикат

Права на самонаетите лица

 1. Здравословни и безопасни условия на труд
 2. Защита от незаконна дискриминация
 3. Ако сте бременна може да имате право да поискате помощи за майчинство – вижте тук за повече информация.

Съществуват и някои допълнителни права, полагащи се на някои самонаети лица, които синдикатите  биха могли да ви помогнат да изискате. За да намерите съответния синдикат за вашата тип работа, вижте тук

След като научихте какъв тип трудещ се сте, вижте какви права имате. вижте ​Стъпка 2 

Enable Two-Factor Authentication

To access the admin area, you will need to setup two-factor authentication (TFA).

Setup now