Toggle high contrast

Darba problēmu risināšana (Latvian version)

Tulkot: Bulgarian translation English French version  Hungarian translation Italian flag Latvian version Lithuanian version Polish translation Portuguese translation Romanian translation Russian version Slovak version ​​Spanish translation​ ​

GrievanceSūdzības 

 Ja jūs uzskatāt, ka pret  jums darbā izturas nevienlīdzīgi, piemēram, jūs domājat, ka jūs jūsu darba devējs diskriminē vai arī jums nav piemēroti darba apstākļi, tad aprunājieties ar arodbiedrību pārstāvi. Kopīgiem spēkiem jums ir jāmēģina apspriest lietas neformāli vai nu ar tiešo uzraugu, vai arī, ja tas nav iespējams,  ar augstāk stāvošāku uzraugu.

Bet, ja tas neder, vai arī nav piemērots, tad jums jāseko jūsu darba devēja formālajai sūdzību izskatīšanas procedūrai. Tā varētu būt rakstīšana jūsu darba devējam, kādēļ  jūs domājat, ka pret jums izturas nevienlīdzīgi, un jūsu darba devējam vajadzētu noorganizēt sanāksmi, kurā tiktu izskatīta jūsu sūdzība. Jums ir tiesības uz to, ka sanāksmē kopā ar jums piedalās arodbiedrības darbinieks.

Ja jūs neapmierina rezultāts, jūs varētu pieprasīt apelācijas sanāksmi. Arī šoreiz jums ir tiesības uz to, ka jūs pavada arodbiedrības darbinieks.

Piezīme: Daudzi darba devēji neatļauj strādniekiem vai pašnodarbinātajiem lietot sūdzību izskatīšanas procedūru.  Griezieties pie arodbiedrības darbinieka pēc padoma.

Disciplinary actionDisciplinārie pasākumi

Ja jūs esat nodarbinātais, un jūsu darba devējs nolemj veikt pret jums disciplināros pasākumus, tad sakarā ar jūsu lietu jums būtu jāgriežas pēc padoma pie arodbiedrības darbinieka un pēc  jūsu lūguma jāapspriež disciplinārā procedūra.

Kā minimums, disciplinārajai procedūrai vajadzētu būt sekojošai:

  • Jūsu darba devējam vajadzētu izdarīt izmeklēšanu, ja viņiem ir aizdomas, ka jūs nepilnīgi veicat savus pienākumus, vai arī jūs esat izturējies nepiedienīgi, lai noteiktu, vai pret jums var uzsākt darbības. Jūsu darba devējs var palūgt jūs apmeklēt izmeklēšanas sanāksmi. Lai gan jums nav tiesību tikt pavadītam izmeklēšanas sanāksmē, jums tik un tā vajadzētu to palūgt, jo labam darba devējam to vajadzētu atļaut izdarīt.
  • Jūsu darba devējam tad jums formāli jāpaziņo rakstiskā veidā, ja viņi domā, ka pret jums var uzsākt darbības.  Jūsu darba devējam tad būtu jūs jāuzaicina uz sanāksmi, lai pateiktu, ka jums ir tiesības, lai jūs pavada arodbiedrības darbinieks, un jānosūta pierādījumi, kurus viņš grasās lietot pret jums.
  • Jūsu darba devējam tad jānotur sanāksme aci pret aci ar jums, lai apspriestu šo lietu. Jums ir tiesības tikt pavadītam šajā sanāksmē, un jums ir jāpaziņo savam darba devējam, ka jūs vēlaties, ka tiekat pavadīts. Pēc sanāksmes jūsu darba devējam jums ir jāpaziņo lēmums un par jūsu tiesībām iesniegt apelācijas prasību pret pieņemto lēmumu.

Ja jūs esat bijis nodarbinātais vismaz divus gadus, jūsu darba devējs var likumīgi jūs atlaist no darba tikai tad, ja viņš var pierādīt, ka tas notika jūsu spēju izpildīt uzlikto darbu dēļ. Ir nelikumīgi atlaist no darba, pamatojoties uz:

  • Piederību un darbību arodbiedrībā
  • Veselību un drošību
  • Jūsu darba tiesību izmantošanas dēļ
  • Grūtniecību un maternitāti
  • Diskrimināciju

Jūsu darba devējam jāseko godīgai atlaišanas procedūrai. Ja viņi to nedara, jūs varat iesniegt sūdzību par negodīgu atlaišanu no darba. Aprunājieties ar arodbiedrības pārstāvi turpmāka padoma saņemšanai.

Discrimination and Harassment at workDiskriminācija un uzmākšanās darbā

Ja jūs domājat, ka jūs tiekat iebiedēts, diskriminēts, vai jūs vajā darba vieta, tad kontaktējieties ar arodbiedrību.

Jums ir tiesības netikt diskriminētam jūsu rases, dzimuma, tautības, reliģijas vai uzskatu, seksuālās orientācijas, grūtniecības, maternitātes, vecuma vai invaliditātes dēļ (zināmas arī  kā “aizsargātas īpašības”).

Ja jūs esat invalīds, jums ir tiesības uz papildus atbalstu. Darba devējam ir pienākums veikt “pieņemamus uzlabojumus” tādām lietām, kā telpas, iekārtas un darba stundas, lai jums būtu vienlīdzīgas priekšrocības, salīdzinot ar strādniekiem bez invaliditātes. Šis pienākums attiecas uz darba devēju tikai tanī gadījumā, ja viņi zina, ka jūs esat invalīds.

Ir nelikumīgi jūs diskriminēt arī tad, ja jums ir līgums uz noteiktu laiku, vai arī jūs strādājat  nepilnu slodzi.

Diskriminācijā varētu tikt iekļauts arī tas, ka jums maksā mazāk vai jums ir sliktāki noteikumi un nosacījumi nekā citiem strādniekiem, vai arī jums netiek dots kāds specifisks darbs.

Ja kāds darbā izturas pret jums tādā veidā, kāds jums nepatīk, un viņa uzvedība ir naidīga, iebiedējoša, pazemojoša vai apvainojoša, ieskaitot negribētu seksuālās uzmanības piesaistīšanu, tad tas ir zināms kā “vajāšana”. Vajāšana ir nelikumīga, ja tā attiecas uz kādu no aizsargātajām īpašībām.

Ir nelikumīgi arī padarīt  jūs par cietušo tādēļ, ka esat iesniedzis sūdzību par diskrimināciju.

Jums vajadzētu pierakstīt visus iebiedēšanas, vajāšanas vai diskriminācijas atgadījumus un paturēt jebkurus citus ar šo saistītus pierādījumus, jo tas jums būs vajadzīgs formālas sūdzības iesniegšanai. 

Disciplinary actionLietas nodošana Nodarbinātības tribunālā

Ja jums ir problēmas darbā, arodbiedrība varētu palīdzēt jums tās atrisināt. Viņi varētu arī jums palīdzēt nodot lietu Nodarbinātības tribunālam.

Nodarbinātības tribunāls  ir īpaša veida tiesa, kas nodarbojas ar nodarbinātības jautājumiem. Vairākumā gadījumu tribunāls jums neatdos darbu atpakaļ, bet viņi var pavēlēt jūsu darba devējam izmaksāt jums kompensāciju.

It būtiski saņemt padomu no jūsu arodbiedrības vai no ACAS palīdzības līnijas 0300 123 1100 par lietas nodošanu tribunālam.  Jums ir jāpaziņo  ACAS pirms jūs grasāties nodot lietu Nodarbinātības tribunālam. Viņi jums piedāvās bezmaksas “Agrīnā izlīguma” pakalpojumu.

Vairākumā gadījumu sūdzības jāiesniedz triju kalendāro mēnešu laikā no brīža, kad ir notikusi problēma.

Piesakoties tribunālā, jums būs jāmaksā nodeva, kā arī turpmāka nodeva, ja lieta netiks nokārtota pirms tiesas sēdes. Ja jūsu alga ir zema un jums ir ierobežoti naudas iekrājumi, jūs varat pieteikties nodevas samazināšanai.  Turpmākai informācijai skatīt  šeit (here).

 

Understanding grievances and disciplinariesPapildus informācija (English tikai​)
 

Download Understanding grievances and disciplinaries (PDF)

Enable Two-Factor Authentication

To access the admin area, you will need to setup two-factor authentication (TFA).

Setup now