Toggle high contrast

Справяне с проблеми на работа (Bulgarian version)

превеждам: Bulgarian translation English French version  Hungarian translation Italian flag Latvian version Lithuanian version Polish translation Portuguese translation Romanian translation Russian version Slovak version ​​Spanish translation​ ​

GrievanceОплаквания

Ако смятате, че на работното ви място се отнасят с вас несправедливо, например сте жертва на дискриминация   или нямате добри условия на труд,  поговорете с представител на синдикатите. Заедно с него можете да повдигнете въпроса неофициално или пред прекия си ръководител или пред по-висшестоящ такъв, ако първото не е възможно. 

Ако обаче не успеете да решите въпроса или не е подходящо, трябва да изпълните официалната процедура за оплакване, възприета от работодателя ви. Това може да предполага писмено изложение до работодателя, в което да посочите какво ви кара да смятате, че с вас се отнасят несправедливо. Работодателят ви трябва да организира среща за обсъждане на оплакването ви. Имате право на тази среща да бъдете придружаван/а от представител на синдикатите.

Ако не сте удовлетворен/а от резултата, можете да поискате среща за обжалване. И отново имате право да бъдете придружаван/а от представител на синдикатите.

Забележка: Мнозина работодатели не позволяват работници и самонаети работници да ползват процедурата за оплаквания. Поговорете с представител на синдикатите за съвет.

Disciplinary actionДисциплинарни действия

Ако сте работник/служител и работодателят ви реши да ви наложи санкция, следва да потърсите съвет от представител на синдикатите по вашия случай и да проверите каква процедура за дисциплинарни наказания съдържа вашият трудов договор.

Като минимум дисциплинарната процедура би трябвало да предвижда следното:

  • Работодателят ви трябва да направи проучване, ако смята, че не се справяте добре или сте направили някакво нарушение, за да установи дали може да ви се търси отговорност за действията. Работодателят може да поиска от вас да присъствате на среща за установяване на обстоятелствата. Нямате право да водите придружител от синдикатите на тази среща, но все пак трябва да попитате. Всеки добър работодател би следвало да се съгласи.
  • След това работодателят ви следва официално да ви уведоми писмено, ако е установено нарушение. Той трябва да ви покани на среща, да ви каже, че имате право на придружител от синдикатите, и да ви изпрати доказателствата, които има намерение да използва срещу вас.
  • Работодателят ви следва да се срещне след това лично с вас за обсъждане на въпроса. Имате право да бъдете придружаван от представител на синдикатите на тази среща и следва да информирате работодателя си, че желаете да имате придружител. След срещата работодателят трябва да ви информира за решението си и за правата ви да обжалвате това решение. 

Ако сте работили за даден работодател най-малко две години, той може да ви уволни законно единствено ако може да покаже, че уволнението е по причина неспособност за справяне със служебните задължения. Не е законно да бъдете уволнен/а на някое от следните основания:

  • Членство или дейност в синдикат
  • Здравословни и безопасни условия на труд
  • Изпълнение на правата ви на заетост
  • Бременност и майчинство
  • Дискриминация

Работодателят ви е длъжен да спазва справедлива процедура за уволнение. Ако не го направи, можете да подадете жалба срещу него за несправедливо уволнение. Поговорете с представител на синдикатите за по-конкретен съвет.

Discrimination and Harassment at workДискриминация и тормоз на работното място

Ако според вас сте жертва на насилие, тормоз или дискриминация на работното място, следва да се свържете със синдикатите.

Имате право да не ви дискриминират на базата на раса, пол, националност, религия и вяра, сексуална ориентация, бременност, майчинство, възраст или инвалидност /известни като „защитени отличителни белези“/.

Ако сте инвалид имате право на допълнителна подкрепа. Работодателят е длъжен да направи „резонно пригодяване“ на материалната база, като помещения, оборудване и работно време, така че да не сте ощетен в сравнение с работниците, които не са инвалиди. Това му задължение възниква само тогава, когато той е уведомен, че сте инвалид.

Незаконно е и да бъдете обект на дискриминация ако сте на срочен трудов договор или на непълно работно време.

Дискриминацията може да включва по-ниско заплащане или по-лоши условия от други работници или отказ да бъдете назначени на дадена длъжност.

Ако някой се държи с вас на работното място по начин, който не желаете, и поведението му е враждебно, сплашващо, унизително или нахално, включително и нежелано сексуално внимание, това се нарича „тормоз“. Тормозът е незаконен, когато е свързан с някоя от защитените отличителни белези.

Също така е незаконно да ви превръщат в жертва за това, че сте направили оплакване от дискриминация или сте помогнали на свой колега да направи оплакване.

Би трябвало да си записвате всички инциденти на насилие, тормоз или дискриминация и да съхранявате други свързани с нея доказателства, защото те ще ви бъдат необходими ако направите официално оплакване. Синдикатите могат да ви посъветват как да направите официално оплакване.

Disciplinary actionTribunal Завеждане дело пред Трудов трибунал

Ако имате проблем на работното място, синдикатите би трябвало да са в състояние да ви помогнат да го разрешите. Те могат да ви помогнат и да го отнесете към Трудов трибунал - Employment Tribunal.

Трудовите трибунали са специални съдилища, които се занимават с трудово-правни спорове. В повечето случаи трибуналът няма да ви върне работата, но могат да присъдят на работодателя да ви изплати обезщетение.  

Съществено важно е да получите съвет дали да отнесете въпроса до трибунал от синдиката си или от горещата линия на службата ACAS – на тел. 0300 123 1100. Трябва да уведомите ACAS преди да заведете дело пред трудовия трибунал.  Те ще ви предложат безплатна „предварителна медиация“, за да ви консултират.

Повечето жалби трябва да се заведат в рамките на три календарни месеца от датата на възникване на проблема.

Ще трябва да заплатите такса когато завеждате молба пред трибунала, и още една такса, ако делото ви не се реши преди заседание на трибунала. Ако сте на ниска заплата и имате ограничени спестявания, може да подадете молба за намаляване на таксите. За повече информация вижте тук

 

Understanding grievances and disciplinariesДопълнителна информация (само на английски​)
 

Download Understanding grievances and disciplinaries (PDF)

Enable Two-Factor Authentication

To access the admin area, you will need to setup two-factor authentication (TFA).

Setup now