Toggle high contrast

Pracownicy agencji pracy tymczasowej (Polish version)

 Tłumaczyć: Bulgarian translation English translation French translation Hungarian translation Italian translation Latvian translation Lithuanian translation Polish translation Portuguese translation Romanian translation Russian translation Slovak translation​ ​Spanish translation 

Rights for agency worker

​​Prawa pracowników agencyjnych

Pracownicy agencyjni są upoważnieni do takich samych praw, jak inni ‘pracownicy’.

Pracownicy agencyjni (związani z agencjami pracy tymczasowej) na umowach otrzymujący wynagrodzenie także pomiędzy okresami skierowania mają takie same przywileje, jak ‘osoby zatrudnione’.

Dodatkowo, pracownicy agencyjni mają prawo do pisemnego ustalenia warunków pracy, przez podjęciem pracy.

Agencja nie może

 • Pobrać od pracownika opłaty za znalezienie pracy, lub za wpisanie takiej osoby do swojego rejestru.
 • Nalegać, aby pracownik kupił inne produkty, lub usługi, jak napisanie CV, szkolenie, czy środki ochrony osobistej, jako warunek skorzystania z usług agencji pośrednictwa w znalezieniu pracy.
 • Wstrzymać wypłatę pracownika, ponieważ agencja nie otrzymała wynagrodzenia od firmy, dla której pracownik świadczył pracę, lub ponieważ pracownik nie ma podpisanej listy obecności. Odpowiedzialnością i zadaniem agencji pracy tymczasowej jest ustalenie ile godzin pracownik faktycznie przepracował.

Więcej informacji na stronie  w podręczniku dla pracowników agencyjnych TUC. 

Accidents at work (agency workers)

Pracownicy agencyjni: wypadki w pracy

​​Agencje mają obowiązek zasięgnąć wiedzy na temat bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy, o jakich wie firma, w której pracował będzie pracownik tymczasowy, a także przedsięwziąć kroki w celu zapobieżenia, lub kontrolowania tych zagrożeń. Agencja powinna upewnić się, że firma (klient końcowy) przeprowadziła kompleksową ocenę ryzyka i zagrożeń, a dopilnować, by pracownicy byli świadomi sytuacji zanim zostaną umieszczeni do pracy w tej firmie. 

Equal treatment

Pracownicy agencyjni: równe traktowanie

​​Od pierwszego dnia pracy dla świadczeniobiorcy (klienta końcowego), pracownicy agencyjni maja prawo do:

 • Korzystania z tego samego zaplecza i udogodnień, jak pracownicy etatowi
 • Takich samych szans i możliwości aplikowania na wolne stanowiska wewnątrz firmy, jak etatowi pracownicy

Po okresie 12 tygodni, które pracownik agencyjny przepracował na tym samym stanowisku, nabywa prawo do:

 • Otrzymywania takiej samej stawki, jak pracownicy etatowi (chyba, że jesteś na umowie, w ramach której otrzymujesz wynagrodzenie także pomiędzy okresami skierowania, patrz poniżej)
 • Takich samych uprawnień urlopowych, jak pracownicy etatowi
 • Takich samych warunków czasu pracy, jak pracownicy etatowi​

​​Pay between assignments​​Umowy, w ramach których pracownik agencyjny otrzymuje wynagrodzenie także pomiędzy okresami skierowania

Pracownicy agencyjni zatrudnieni na umowie, w ramach której przysługuje wynagrodzenie pomiędzy okresami skierowania nie są upoważnieni do równej pensji nawet po przepracowaniu 12 tygodni dla klienta końcowego.

Osoby stracą na równej płacy tylko, jeśli ich umowa:

 • Jest “stała”, a nie jest to umowa na czas określony
 • Przewiduje płacę minimalną
 • Przewiduje miejsce wykonywania pracy
 • Przewiduje ilość godzin i rodzaj pracy, jaki będą wykonywać

Dodatkowo, pracownik agencyjny musi mieć prawo do otrzymywania wynagrodzenia poza skierowaniami, w okresach, kiedy nie pracuje. 

Więcej informacji w przewodniku na stronie TUC.

Związek będzie mógł ci pomóc dochodzić twoich praw, jeśli masz tego typu umowę.

Enable Two-Factor Authentication

To access the admin area, you will need to setup two-factor authentication (TFA).

Setup now