Toggle high contrast

Работници, наети чрез агенции (Bulgarian version)

превеждам: Bulgarian translation English translation French translation Hungarian translation Italian translation Latvian translation Lithuanian translation Polish translation Portuguese translation Romanian translation Russian translation Slovak translation​ ​Spanish translation 

Rights for agency worker

Права на работниците, наети чрез агенции

Работниците, наети чрез агенции, се ползват със същите права като другите „работници”.

Работниците, наети чрез агенции, които имат договори за „заплащане за времето между   ангажименти към клиенти на агенцията” имат същите права като „служителите”.

В допълнение, работниците, наемани чрез агенции, имат правото да получат писмено уведомление за общите условия, преди да започнат каквато и да било работа.

Агенцията няма право да

 •  Събира от работника такса, просто защото му намира работа или го включва в щата си.
 • Настоява работникът да си заплати други нейни услуги, като например съставяне на професионална автобиография /CV/, обучение или лични защитни средства като условие за ползване на услугите й за намиране на работа.
 • Задържа заплащането на работника, просто защото не е получила заплащане от организацията, в която той/тя е работил/а, или защото работникът не е могъл да представи подписан списък на отработените часове /time sheet/. Задължение на агенцията е да установи броя на часовете, които са действително отработени от работника.

Вижте указанията на TUC относно работещите през агенции online за повече информация. 

Accidents at work (agency workers)

Работници чрез агенции: Трудови злополуки

​​Агенциите са длъжни да установят какви са рисковете за здравето и безопасността на работното място, които са известни на организацията, която използва работник чрез агенцията, както и мерките, взети с оглед превенция и контрол на тези рискове. Агенцията следва да провери дали организацията е направила задълбочен анализ на рисковете и да се погрижи работниците да бъдат уведомени за ситуацията преди да ги изпрати в организацията. ​

Equal treatment

Работници, наети чрез агенции: еднакво третиране

От първия ден, когато постъпват на работа в посредническа агенция, работниците имат правото да:

 • Имат достъп до една и съща материална база, както и назначените на постоянен трудов договор
 • Едни и същи възможности да се кандидатират за овакантени постове във фирмата, както и персонала на постоянен трудов договор 

В случаите, когато работниците, наемани чрез агенции, са работили в една и съща роля в дадена организация в продължение на 12 седмици, те имат права да:

 •  Получават същото заплащане като персонала на постоянен трудов договор (освен ако не сте на договор за „заплащане за времето между ангажименти към клиенти на агенцията“, виж по-долу)
 • Ползват същите права за отпуск, както заетите на постоянен трудов договор 
 • Ползват същите права за работно време, както заетите на постоянен трудов договор  ​

​​Pay between assignments​​Договори за ‘заплащане на времето между ангажименти към клиент на агенцията’ 

Работниците, наети чрез агенции на договор за заплащане на времето между ангажименти към трети организации нямат право на равно заплащане даже и след 12 седмици работа за клиент на агенцията.

Лицата биха загубили правото си на равно заплащане ако договорът им:

 •  Е “постоянен”, а не за определен срок
 • Определя минималното заплащане, което ще получават
 • Посочва, къде се очаква те да работят
 • Указва продължителността на работното време и типа дейности, които ще изпълняват

Освен това работникът чрез агенция трябва да има правото да получава заплащане за времето между ангажиментите към клиенти на агенцията, когато не работи. 

За повече информация вижте онлайн указанията на TUC  тук.

 Синдикатът ще бъде в състояние да ви съдейства да отстоявате правата си на работното място, ако имате такъв тип договор.

Enable Two-Factor Authentication

To access the admin area, you will need to setup two-factor authentication (TFA).

Setup now