Mae dysgu drwy’ch undeb yn cael effaith ar bopeth mae undebau yn credu ynddo. Mae’n rhan hanfodol o waith TUC Cymru.
Wales TUC workplace learning
Unions help people find learning opportunities

Cynrychiolwyr Dysgu Undebau

Mae Cynrychiolwyr Dysgu’r Undeb yn elfen amhrisiadwy sy’n helpu undebau i gyrraedd y dysgwyr. Law yn llaw â WULF, maent yn gallu cefnogi amrywiaeth o gyfleodd dysgu yn cynnwys llythrennedd digidol, cyrsiau proffesiynol pwrpasol, a chefnogaeth yn ystod newid mewn sefydliad neu mewn gyrfa. O fewn y gweithle, bydd cynrychiolwyr dysgu’r undeb yn:

  • codi ymwybyddiaeth am werth dysgu

  • helpu trefnu cyrsiau

  • cefnogi a hybu aelodau i gymryd rhan yn y dysgu

  • hyrwyddo cyfartaledd ac iechyd a llesiant drwy ddysgu

Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn gynrychiolydd dysgu’r undeb, mynnwch sgwrs ag ysgrifennydd eich cangen.

Darllenwch fwy (yn Saesneg) am waith Cynrychiolwyr Dysgu Undebau

Lawr lwythwch ein pecyn cymorth i Gynrychiolwyr Dysgu Undebau

Pecyn cymorth cynrychiolwyr dysgu undebau

ULR Toolkit

Bydd ein pecyn cymorth i gynrychiolwyr dysgu undebau (ULRs) newydd yn cynorthwyo ULRs i gefnogi datblygiad dysgu yn y gweithle a'r gymuned ehangach. 

Lawr lwythwch becyn cymorth i gynrychiolwyr dysgu undebau heddiw

Mae angen rôl yr ULR fwyfwy ac mae'n rhan allweddol o waith unrhyw undeb llafur.  Mae'n ffactor hanfodol o ran gwella bywydau cannoedd o bobl bob blwyddyn yn y gweithle a thu hwnt.

Rydym yn ffodus yng Nghymru o allu gweithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru i sicrhau mynediad at gyllid ac amlygu gwir fanteision dysgu a datblygu sgiliau.

Bydd yr hyfforddiant ULR a gewch gan ein tiwtoriaid addysg undebau llafur yn rhoi'r sgiliau a'r offer cychwynnol sydd eu hangen arnoch i ddechrau eich taith yn y rôl hanfodol hon. Nid yw'r pecyn cymorth hwn yn disodli'r hyfforddiant hwnnw ond mae'n rhoi deunyddiau cyfeirio cyflym, ffeithiau allweddol ac awgrymiadau i chi i'ch helpu gyda'ch dyletswyddau fel ULR.

“Rwy’n cydnabod bod Cynrychiolwyr Dysgu Undebau yn wirfoddolwyr a hoffwn ddiolch i chi am eich ymdrechion diflino i gefnogi pobl i ddysgu ac, yn y pen draw, ein helpu ni yn Llywodraeth Cymru i weithio tuag at ein nod cyffredin o gefnogi pobl i gael cyflogaeth gynaliadwy o safon.” Ken Skates, Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru

Lawr lwythwch becyn cymorth i gynrychiolwyr dysgu undebau heddiw

Mae dysgu drwy’ch undeb yn cael effaith ar bopeth mae undebau yn credu ynddo. Gall helpu i wella iechyd a diogelwch, cyfle cyfartal, sicrwydd swydd a thâl.

Gall Undebau Llafur chwarae rhan enfawr wrth sicrhau bod gan aelodau'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer cystadlu yn y farchnad swyddi yn y dyfodol. Gellir rhoi sylw i nifer o’r heriau economaidd yn y dyfodol, fel digideiddio ac awtomatiaeth, trwy ddysgu a gloywi sgiliau.

Gwyliwch ein Swyddog Cymorth Polisi a Chyfathrebu Flick Stock yn siarad am yr hyn sydd yn y pecyn cymorth ULR a sut y gellir ei ddefnyddio yn eich gweithle.

Cronfa Ddysgu Undeb Cymru (WULF)

Mae TUC Cymru wedi arwain y ffordd mewn dysgu drwy’r undeb am dros ugain mlynedd. Rydym yn cefnogi ein hundebau cyswllt a phrosiectau Cronfa Ddysgu Undebau Cymru (WULF). Mae’r prosiectau dysgu yma yn amrywio o Sgiliau Hanfodol a darllen, i gymwysterau plymio ac arlunwyr colur. Gan eu bod yn gweithio drwy’r Undebau ac yn y gweithle, mae prosiectau WULF yn gallu cyrraedd dysgwyr nad yw cronfeydd eraill yn gallu eu cyrraedd. Maen nhw’n cefnogi’r rhai sydd angen cymorth fwyaf.

Mae prosiectau Cronfa Ddysgu Undebau Cymru (WULF) yn parhau yn ystod argyfwng y coronafeirws - ewch i'n tudalen ar WULF i ddysgu mwy. 

Ar hyn o bryd mae TUC Cymru yn ymgyrchu dros sicrhau bod dysgu a sgiliau yn rhan o wneud Cymru yn 'Wlad Gwaith Teg'. Drwy gefnogi aelodau â’u haddysg, rydym yn gwella eu rhagolygon swydd ac maent yn meithrin y sgiliau sydd eu hangen arnynt. Ond mae yna hefyd fanteision ehangach - gall WULF greu gweithle mwy crefftus a gwella’r economi.

Union Learning Reps Conference 2021

We hold a conference for Union Learning Reps each year for reps to share experience and plan future work strategies. Here are the presentations shared by guest speakers at our 2021 conference:

  1. John James, tutor - Green skills and the ULR role
  2. UNITE, Unite/Sue DaCasto and Richard James - Kickstart
  3. Unison, Jenny Griffin and Richard Speight - Inspiring Learning
  4. Credit Union Wales, Nicola Savage - Moneyworks
  5. The Open University, Sam Forde - Openlearn