Mae prosiectau Cronfa Ddysgu Undebau Cymru (WULF) yn parhau yn ystod argyfwng y coronafeirws.
Learn at home via WULF during the coronavirus lockdown

Darperir Cronfa Ddysgu Undebau Cymru (WULF) gan Lywodraeth Cymru i helpu i dalu am ddysgu yn y gweithle.

Yn ystod y coronafeirws efallai nad ydych chi'n mynd i'ch gweithle fel arfer, ond mae dal modd i chi cymryd mantais o'r cyrsiau hyfforddi mae prosiectau WULF yn darparu.   

Cliciwch ar eich undeb isod i weld beth sydd ar gael. Os nad ydych yn aelod o undeb, edrychwch ba undeb(au) sy’n gweithio yn eich sector chi drwy ddefnyddio ein hofferyn i ddod o hyd i undeb.  

ASLEF
BECTU
BFAWU
Community
CWU
FBU
FDA
GMB
NAPO
NEU
NUJ
PCS
POA
RCM
UNISON
Unite
URTU
Usdaw

Mae rhai cyrsiau dysgu ar-lein ar gael am ddim i bawb – gweler ein rhestr o gyfleoedd dysgu ar-lein.

Sut mae WULF yn gweithio?

Mae undebau llafur yn bidio am gyllid am hyd at dair blynedd i dalu am gyrsiau i aelodau’r undeb a’u cydweithwyr nad ydynt yn aelodau. Mae hyn yn helpu pawb i wella eu sgiliau a datblygu yn eu bywyd personol a’u bywyd gwaith.
 
Fel y byddech yn dychmygu, mae argyfwng y coronafeirws hefyd wedi effeithio ar brosiectau WULF. Mae llawer o weithleoedd ar gau neu’n gweithio â chriw bach o staff. Mae colegau a mannau dysg eraill ar gau hyd y gellir rhagweld.  
 

Fodd bynnag, mae cyllid WULF ar gael o hyd, ac mae prosiectau yn newid ac yn addasu i’r drefn arferol newydd.  Mae prosiectau wedi cael gafael ar filoedd o gyrsiau ar-lein, yn cynnal cyfarfodydd a briffiau o bell, ac maent ar gael, fel arfer, i’ch helpu.

Caiff undebau llafur eu cynrychioli mewn gweithleoedd a sectorau gwaith ym mhob cwr o Gymru.  Hyd yn oed os nad ydych chi’n aelod, bydd yna undeb llafur (ac, yn ôl pob tebyg, brosiect WULF), sy’n delio â’ch maes gwaith chi. Defnyddiwch ein hofferyn i ddod o hyd i undeb i ddarganfod pa undeb(au) sy’n gweithio yn eich sector chi.


ASLEF: Y Rhaglen Partneriaeth Ddysgu

Cysylltwch ag ASLEF 

Emma Penman
ASLEF Education – Gweithiwr Prosiect
07817 145 754

emma.penman@aslef.org.uk  
www.aslef.org.uk
Twitter: @ASLEF_Education

Ymateb ASLEF i Covid-19

Mae ASLEF Education yn cynnig llu o gyrsiau dysgu ar-lein sydd ar gael i aelodau ASLEF, eu teulu a’u ffrindiau. Mae’r cyrsiau ar gael i’w gwneud ar-lein, a chânt eu cwblhau yn ystod eich amser personol. Yr oll mae arnoch ei angen yw mynediad i’r rhyngwyd ac ychydig o amser rhydd i ymrwymo i’ch nodau dysgu. Mae’r cyrsiau ar-lein yn hyblyg a chewch gwblhau’r dysgu ar adegau sy’n hwylus i chi.


Mae’r cyrsiau hyn yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sydd eisiau datblygu eu gwybodaeth, ehangu eu gorwelion, parhau â’u datblygiad proffesiynol, neu dim ond dysgu am hwyl. Cyrsiau byr yw llawer o’r cyrsiau a byddwch wedi’u cwblhau mewn ychydig oriau. Bydd cyrsiau eraill yn cymryd ychydig wythnosau i’w cwblhau ac maent yn gyrsiau ‘achrededig’; gan eich galluogi i ennill cymhwyster cydnabyddedig cenedlaethol (gan wella eich CV a’ch rhagolygon yn y gwaith). 
Rydyn ni hefyd wedi llunio rhestr adnoddau i helpu rhai sy’n addysgu eu plant gartref am y tro cyntaf. Mae’r rhestr lawn o adnoddau i’w chael ar wefan ASLEF..


I gofrestru ar gyfer y cyrsiau bydd gofyn ichi lenwi gwaith papur sylfaenol. I gael rhagor o wybodaeth ac i holi am gofrestru ar gyrsiau, cysylltwch â Chynrychiolydd Dysgu eich Undeb yn y gweithle. Neu, cysylltwch â thîm ASLEF Education.

BECTU Sector Ffyniant: CULT Cymru  

Cysylltwch â BECTU 

Siân Gale 
Rheolwr
BECTU:
Sector Ffyniant 
029 2099 0132

sian@bectu.org.uk  
http://www.cultcymru.org/cy/
Twitter: @cult_cymru 
Facebook:
 @cultcymru

Ymateb BECTU i Covid-19

Mae CULT Cymru yn brosiect dysgu dan arweiniad BECTU mewn partneriaeth ag Equity, Undeb y Cerddorion ac Urdd yr Awduron.  Rydyn ni’n gweithio â gweithwyr, cyflogwyr a sefydliadau eraill yn y diwydiant i drefnu gweithgareddau dysgu a digwyddiadau rhwydweithio ar draws Cymru.

Oherwydd Covid-19 ni allwn cynnal cyfarfodydd wyneb yn wyneb felly rydym:

 • Yn canfod beth hoffech chi ei gael o ran dysgu / datblygu proffesiynol parhaus a dewisiadau llesiant a sut hoffech chi ddysgu’r rhain ar-lein.  Ein nod yw cynnig y rhan fwyaf o’r gweithgareddau hyn naill ai am ddim neu ar gyfradd resymol iawn (mae’n bosibl y byddai raid ichi dalu blaendal weithiau i gadw lle a rhag bod pobl yn canslo). 
 • Yn meddwl am ffyrdd arloesol o ddefnyddio sgiliau, gwybodaeth a phrofiad gweithwyr creadigol a galluogi’r rheini sydd eisiau rhannu’r sgiliau hyn ag eraill i wneud hynny. Byddai hyn yn cynnwys hyfforddwyr profiadol yn ogystal â rhai sydd eisiau gwybod rhagor am rannu sgiliau a chyflwyno hyfforddiant. Hoffem glywed eich syniadau am sut ydych chi’n meddwl y gallai hyn weithio – llenwch ein harolwg isod.
 • Yn eich cyfeirio at wybodaeth a chymorth o fath arall sydd ar gael, yn hyfforddiant penodol i ddiwydiant a hyfforddiant cyffredinol drwy ein gwefan.

Mae rhan fawr o’n gwaith yn CULT Cymru yn ymwneud â’ch helpu i ganfod pa anghenion datblygu proffesiynol a dysgu personol sydd gennych. Hoffem wybod rhagor amdanoch chi, y sgiliau rydych chi eisiau eu meithrin a’r math o addysg a hyfforddiant sydd orau gennych, er mwyn inni allu sicrhau eich bod yn gallu cael addysg o ansawdd da sy’n berthnasol ac yn fforddiadwy.

BFAWU: Datblygu drwy Gyfranogi

Cysylltwch â BFAWU

Claire James
Rheolwr Datlygu Prosiectau
Prosiect Dysgu BFAWU Cymru
02920481518 dewis 4 neu
07896550460

claire.james@bfawu.org  
www.bfawu.org/education_training
Twitter: @bfawu1
Facebook: @bfawu

Ymateb BFAWU i Covid-19

Mae’r BFAWU yma i’ch helpu yn ystod yr argyfwng hwn. Rydym wedi newid ffocws ein prosiect Cronfa Ddysgu Undebau Cymru i gynnig cyrsiau ymarferol y gallwch eu gwneud ar-lein. Hoffem gynnig cymorth i’r gweithwyr hynny yn y diwydiannau a gynrychiolwn sydd wedi dioddef. 

Os ydych chi’n weithiwr allweddol, yn dal i weithio’n galed ac yr hoffech gymhwyster i ddatblygu eich gyrfa, os cawsoch eich rhoi ar ffyrlo ac yr hoffech wneud cyrsiau gan fod gennych amser neu os ydych yn ymneilltuo neu’n hunan-ynysu yna chwiliwch am y cymorth sydd ar gael drwy glicio ar y dolenni isod. Mae’r cyrsiau hefyd ar gael i aelodau eich teulu. Pan welwch gwrs yr hoffech ei gymryd cysylltwch â Claire James cyn cofrestru. 

Mae gennym ddewis o gyrsiau sy’n ymwneud â’r diwydiant bwyd, ond hefyd gyrsiau a allai fod o helpu ichi’n bersonol i ddelio â’r argyfwng. Ceir cyrsiau ar TGCh, cyrsiau iaith, ESoL, sgiliau rheoli a goruchwylio a hefyd amrywiol gyrsiau datblygu personol.

Ewch i Learning Plus ac Ajuda i weld y rhestr gyrsiau. 

COMMUNITY: Camau i newid eich byd gwaith

Cysylltwch â Community

Lisa Francis
Rheolwr Prosiect WULF
07834745809 or 02920668800

lfrancis@community-tu.org  
community-tu.org/our-services/learning-training/learning-in-wales  
Twitter:
 @communityunion
Facebook: @CommunityUnion

Ymateb Community i Covid-19

Mae Community eisiau gwneud popeth i helpu ei aelodau yn ystod yr amseroedd ansicr hyn. Rydyn ni wedi addasu ein prosiect WULF i roi cyfle i aelodau ddysgu gartref.

Mae Community wedi cael disgowntiau gan amrywiol ddarparwyr dysgu ar-lein felly gallwch gymryd cwrs heb boeni am arian. 

Porwch drwy’r dewisiadau e-ddysgu isod a chysylltwch â Lisa Francis ar y manylion uchod cyn cofrestru. 

Mae’r dewis eang o dros 830 o gyrsiau sydd gan Litmos yn rhoi ichi’r sgiliau’r ydych eu hangen i wneud eich gwaith yn well a bydd hynny, gyda lwc, yn gwneud y gwaith ychydig yn haws hefyd. Mae’r testunau’n amrywio o Iechyd a Diogelwch, Iechyd Meddwl, Rheoli Prosiectau, TGCh, Delio â Data a llawer mwy.

Mae Community wedi cael 65% oddi ar lu o gyrsiau i’w haelodau a gallwch wneud cais am £200 arall i ffwrdd drwy brosiect WULF Community. Cysylltwch â Lisa Francis am fanylion.  Mae’r New Skills Academy yn cynnig cyrsiau ar weinyddu, sgiliau cyfrifiadurol, datblygu personol, gofal cymdeithasol ac addysg.

Mae Community yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau am ddim drwy e-careers. Mae'r cyrsiau'n cynnwys cadw cyfrifon, diogelwch arlein, technolog cyfrifiadurol a rheoli prosiectau. Mae Community hefyd wedi cael 10-15% oddi ar gyrsiau eraill ar e-careers i’w haelodau a gallwch wneud cais am £200 arall i ffwrdd drwy brosiect WULF Community. Cysylltwch â Lisa Francis am fanylion. 

Mae Community wedi cael disgownt o 40% ar gyfer aelodau.

Gwersi byr am ddim mewn mathemateg a Saesneg TGAU, cynyddu ymwybyddiaeth o iechyd meddwl ac ymwybyddiaeth o GDPR.

CWU: Gweithiwr Prosiect Dysgu i Gymru, Dysgu â’n Gilydd 3 

Cysylltwch â CWU

Kim Johnson
07710854891

Kim.w.johnson@btinternet.com
www.cwu.org
Twitter: @CWUnews
Facebook: ThecommunicationsUnion

Ymateb CWU i Covid-19

Mae ein holl aelodau yn Weithwyr Allweddol a byddai prosiect WULF CWU yn hoffi eich helpu chi, eich teulu, eich ffrindiau a’ch cydweithwyr sy’n byw ac yn gweithio yng Nghymru drwy gynnig iddynt gyfleoedd dysgu ar-lein.

Gall y cyfleoedd dysgu hyn roi ichi sgiliau ar gyfer eich swydd bresennol, llenwi bylchau er mwyn ymgeisio am ddyrchafiad a hyd yn oed newid eich gyrfa! Gallant hefyd roi ichi ffyrdd o wella cynhwysiant digidol yn ogystal â rhoi cymorth ar gyfer iechyd a lles.

Os ydych chi’n aelod o CWU ewch i wefan CWU Leftclick i weld y cyrsiau ar-lein sydd ar gael am ddim. Gallai’r cyrsiau hyn eich helpu yn eich bywyd bob dydd; yn y gwaith, gartref, ar gyfer eich datblygiad personol, ar gyfer eich hobïau – neu dim ond am hwyl! CWU sydd wedi creu rhai o’r cyrsiau, mae eraill wedi cael eu creu gan ddarparwyr eraill.

Ar gyfer aelodau CWU a phobl nad ydynt yn aelodau mae yna lawer o ddarparwyr ar-lein a miloedd o gyrsiau ar-lein ar gael ichi. Gallwn eich helpu i ddod o hyd i gwrs da a hefyd gyllid o hyd at £200 o ffioedd y cwrs.

Cysylltwch â Kim Johnson i gael rhagor o wybodaeth ar kim.w.johnson@btinternet.com neu  07710 854 891.

FBU: Creu Llwybrau at Ddysgu

Cysylltwch â FBU

Simon Fleming
Rheolwr Prosiect WULF FBU
07809725684

Simon.Fleming@fbu.org.uk   
www.fbu.org.uk/wales
www.fbueducation.org
Twitter: @FBULearn
Facebook: @FireBrigadesUnion1918

Ymateb FBU i Covid-19

Mae FBU wedi cael llwyddiant cyson yn hyrwyddo addysg fel adnodd pwerus sy’n gyfaill grymus pan gaiff ei defnyddio. Rydyn ni hefyd yn deall y rhan bwysig sydd gan addysg i’w chwarae ym mywydau ein haelodau yn y gwaith ac yn ein bywyd teuluol a’n bywyd cymdeithasol.

Byddwn yn ceisio cyflwyno’r wybodaeth ddiweddaraf i’n dysgwyr a’n partneriaid mor aml â phosibl.

Os ydych chi’n gweithio i’r Gwasanaeth Tân, gellir cymryd cyrsiau’n awr heb ddim cyswllt personol, o adref yn eich amser eich hun drwy wefan addysg FBU. 


Dyma rai o’r cyrsiau achrededig Lefel 2:


Hefyd, mae hyfforddiant ar gael ar Ymwybyddiaeth o Salwch Gwres a'i Atal

FDA: Llwybrau at gynhwysiant yn y sector cyhoeddus yng Nghymru 

Cysylltwch ag FDA 

Neil Rider
Pennaeth FDAlearn a Keyskills
07984 789268

neil@fda.org.uk  
www.fda.org.uk    
Twitter:
 @FDA_union

Ymateb FDA i Covid-19

Yn ystod yr amser hwn, rydyn ni’n ailwampio ein harlwy er mwyn cyflawni ein nodau gwreiddiol a helpu gweithwyr sy’n wynebu heriau newydd oherwydd yr argyfwng. Ceir cysylltiad agos â’n prif nod sef helpu gweithwyr mewn grwpiau amrywiol ddatblygu yn eu swyddi gan fod ad-leoli yn effeithio ar lawer o’n haelodau.

Ond, lle bo heriau ceir cyfleoedd ac rydym wedi gweithio â chyflogwyr, aelodau ac undebau eraill yn y sector i ddatblygu ein harlwy drwy weminarau, cyrsiau byr rhyngweithiol, a phlatfform e-ddysgu. Wrth i’r argyfwng basio, bydd hwn yn gweithio’n dda ag arlwy ystafelloedd dosbarth i wella’r effaith.

GMB: Eiriolaeth Dysgu Sgiliau Hanfodol

Cysylltwch â GMB 

Mike Wilson
Rheolwr Prosiectau WULF GMB
07462 575666

michael.wilson@gmbactivist.org.uk 
www.gmb.org.uk/region/walesandsouthwest 
Twitter:
 @GMB_union
Facebook: @GMBunion

Ymateb GMB i Covid-19

Mae undeb y GMB yn cynnig cymorth i bob gweithiwr yn ystod yr argyfwng hwn. Rydyn ni wedi llunio arlwy o gyrsiau i weithwyr yng Nghymru.  Fel undeb, mae gennym aelodau yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat a chroesawn ddiddordeb gan weithwyr a’u teulu. Cynigiwn gyngor ac arweiniad ar-lein a llu o gyrsiau ar-lein.

Rydym yn sylweddoli pwysigrwydd cefnogi gweithwyr allweddol yn ystod y cyfnod hwn ac, am y rheswm hwnnw, rydyn ni’n awyddus i helpu gweithwyr mewn gofal cymdeithasol yn benodol. Hefyd, rydym yn cydnabod y gall llawer o weithwyr ar draws pob diwydiant wynebu colli eu swyddi, yn awr ac ar ôl yr argyfwng, neu’n cael eu rhoi ar ffyrlo ac mae’n bosibl y cânt gyfle i ddysgu rhywbeth newydd. Rydym eisiau cefnogi’r rheini sydd fwyaf mewn angen ar yr adeg anodd hon. 

Ar hyn o bryd mae GMB yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau am ddim drwy e-careers. Mae'r cyrsiau'n cynnwys cadw cyfrifon, diogelwch ar-lein, technoleg gyfrifiadurol a rheoli prosiectau.

Gall y GMB eich cynghori a’ch cefnogi mewn sawl ffordd arall yn ystod yr amseroedd hyn. I gael rhagor o wybodaeth am undeb y GMB ewch i’n gwefan -  www.gmb.org.uk/region/walesandsouthwest

NAPO:  Prosiect Gwella Sgiliau Cynhwysol (ISIP)

Cysylltwch â NAPO

Ian Freshwater
Rheolwr Prosiectau WULF NAPO

ifreshwater@napo.org.uk 
www.napo.org.uk/  
Twitter: @napocymru1

NEU: Gwell-Sgil 

Cysylltwch â NEU

Beth Roberts
Cydlynydd WULF NEU
029 2049 1818

beth.roberts@neu.org.uk 
neu.org.uk/neu-cymru   
Twitter:
 @neucymrutrain
Facebook: @neucymrutraining
Instagram: @neu_cymru_training

Ymateb NEU i Covid-19

 

Nod prosiect “Gwell-Sgil” NEU Cymru yw rhoi i weithwyr addysg proffesiynol gyfleoedd i feithrin sgiliau a thyfu’n broffesiynol.  Mae’r holl gyfleoedd dysgu a’r diweddariadau i’w gweld ar Facebook.

www.facebook.com/neucymrutraining

NUJ: Datblygu Sgiliau’n Barhaus mewn Diwydiant sy’n Prysur Newid 

Cysylltwch â NUJ

Rachel Howells
Rheolwr Prosiectau 
Hyfforddiant NUJ Cymru
07974 376631 

trainingwales@nuj.org.uk  
www.nujtrainingwales.org/resources
www.nuj.org.uk/where/wales
Twitter: @NUJTrainWales

Ymateb NUJ i Covid-19

Mae Hyfforddiant NUJ Cymru yn dal i ddarparu hyfforddiant hanfodol ar gyfer newyddiadurwyr a gweithwyr cyfathrebu proffesiynol yng Nghymru gydol pandemig y coronafeirws.

 
Rydyn ni eisoes wedi cymryd camau i ddarparu cymaint â phosibl o’n hyfforddiant o bell fel gweminarau. Mae rhai eisoes wedi’u cynnal, gan gynnwys gweminar Survive and Thrive ar gyfer newyddiadurwyr llawrydd i’w helpu i ddeall eu hawliau a’r cymorth sydd ar gael iddynt. Rydym wrthi’n trefnu rhagor o’r hyfforddiant hwn. 


Gwyddom fod arallgyfeirio a sgiliau ychwanegol yn bwysig ac rydym yn rhyddhau llawer o’r cyrsiau a gynhelir gennym eisoes fel gweminarau dros y misoedd nesaf, gan gynnwys pod-ddarllediadau, fideo, gweithdai gwe ac ysgrifennu. Mae’n bosibl y bydd gweithwyr sydd yn awr yn gweithio gartref neu’n wynebu’r her o adrodd am yr argyfwng angen hyfforddiant lles, iechyd meddwl neu gwytnwch, a bydd y rhain hefyd ar gael yn fuan. 


Ewch i wefan hyfforddiant NUJ a chofrestru ar gyfer ein rhestr bostio i gael dyddiadau’r gweminarau diweddaraf pan gânt eu cyhoeddi.

PCS: Dysgu drwy Ddulliau Hygyrch yng Nghymru 4 

Cysylltu â PCS

Jayne Smith & Steven Donoghue
Cydlynwyr Prosiectau 
02920 666363

wulf@pcs.org.uk  
www.pcs.org.uk/wales/workplace-learning
Facebook: @PCSWULF

Ymateb PCS i Covid-19

Mae staff PCS yng Nghymru yn gweithio’n galed i roi cymorth a chyngor i aelodau PCS yn ystod yr amser anodd ac ansicr hwn ac mae staff Prosiect WULF PCS yn dal ar gael drwy’r e-bost wulf@pcs.org.uk  I gael rhagor o fanylion am Brosiect Dysgu Drwy Ddulliau Hygyrch yng Nghymru (GALW4) WULF PCS 2019-22 cliciwch ar y ddolen hon www.pcs.org.uk/wales-union-learning-fund-wulf.


Mae cyrsiau wyneb yn wyneb PCS wedi cael eu hatal oherwydd pandemig y coronafeirws felly rydyn ni’n ceisio cynnal rhaglen dysgu yn y gweithle WULF ym mha bynnag ffordd y gallwn. Bydd hyn yn golygu cyflwyno’r rhaglen ar-lein drwy gyfuniad o’r e-bost, gweminarau a phlatfformau dysgu digidol eraill.

POA: Skills Accelerator Wales 

Cysylltwch â POA


Nigel Williamson
POA Learning
Rheolwr Prosiectau WULF
07951750889

Nigel.Williamson@poalearning.org.uk  
www.poalearning.org.uk  
Twitter:
 @POALearning
Facebook: @POALearningOfficial

Ymateb POA i Covid-19

Yn ystod argyfwng y coronafeirws ac wedi hynny, bydd POA yn dal i gynnig cyfleoedd i ddysgu o bell a dysgu a datblygu ar-lein i’w haelodau yn unol â thargedau’r prosiectau cyfredol. Caiff llawer o’r DPP ei gyflenwi drwy’r dulliau hyn ac ni ddylai’r rhain fod yn wahanol iawn i’r ymarfer arferol ar hyn o bryd.

www.poalearningcpd.theskillsnetwork.com/

Ceir dros 40 o gyrsiau ar-lein byr sy’n cymryd tua 4 awr ar gyfartaledd ac sy’n rhoi canlyniad ardystiedig, mae’r rhestr gyflawn ar gael yma..

Gallwn gynnig ichi gyfleoedd dysgu pellach sy’n cyflwyno cymwysterau lefel 2 llawn ac er y gallwn gynnig rhestr fwy helaeth gallwn gynnig y cyrsiau canlynol drwy ein cytundeb cydweithredol â FBU

Ymwybyddiaeth o Awtistiaeth
Ymddygiad sy’n Herio
Gweinyddu Busnes
Cynllunio Gofal
Gofalu am Blant a Phobl Ifanc
Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc
Salwch Cyffredin mewn Plant
Cyflyrau Iechyd Cyffredin
Sgiliau Cwnsela 
Urddas a Diogelu mewn Gofal Cymdeithasol i Oedolion
Dyslecsia ac Anawsterau Dysgu Penodol
Gofal Diwedd Oes
Cydraddoldeb ac Amrywiaeth
Gwybodaeth, Cyngor ac Arweiniad
Anableddau Dysgu
Ymwybyddiaeth o Iechyd Meddwl
Maeth ac Iechyd
Arwain Timau
Gweithio ym maes Gofal Cymdeithasol i Oedolion

Cysylltwch â Nigel Williamson i gael rhagor o wybodaeth.

RCM: Dysgu Personol a Phroffesiynol i Fydwragedd a Gweithwyr Cymorth Mamolaeth yng Nghymru

Cysylltwch â RCM


Hazel Marsh
Trefnydd Dysgu RCM Cymru
07825168258

Hazel.Marsh@rcm.org.uk  
www.rcm.org.uk  
Twitter:
 @MidwivesRCM
Facebook: @MidwivesRCM

Ymateb RCM i Covid-19

UNSAIN: Cysylltu Dysgwyr yn y Gwasanaethau Cyhoeddus yng Nghymru

Cysylltwch ag Unsain

Richard Speight 
Trefnydd Dysgu a Datblygu Ardal – Gogledd Cymru
01492 511656 

r.speight@unison.co.uk 

Jenny Griffin
Trefnydd Dysgu a Datblygu Ardal – De Cymru
Cysylltu Dysgwyr yn y Gwasanaethau Cyhoeddus yng Nghymru
02920 729 463 

j.griffin@unison.co.uk    
cymru-wales.unison.org.uk
Facebook: @unisoncymruwaleslearning

Ymateb UNSAIN i Covid-19

Fel rhan o’n hymrwymiad i gefnogi gweithwyr allweddol holl bwysig drwy’r argyfwng hwn, mae UNSAIN Cymru yn cynnig cwrs e-ddysgu ar Covid-19 AM DDIM i aelodau a gweithwyr gofal cymdeithasol yng Nghymru. Caiff y cyrsiau eu rhedeg mewn partneriaeth ag e-Learning For You, sy’n ddarparwr e-ddysgu sydd wedi hen sefydlu yn y sector gofal, ac a ariennir gan Gronfa Ddysgu Undebau Cymru (WULF) Llywodraeth Cymru. Mae’r cwrs yn cynnwys:

 • Gwybodaeth bwysig am y feirws
 • Arwyddion a symptomau
 • Techneg golchi dwylo
 • Egwyddorion rheoli heintiau 
 • Arweiniad ar gadw’r bobl sy’n derbyn gofal cymdeithasol (a’r gweithwyr eu hunain) mor ddiogel â phosibl rhag y coronafeirws.  


Mae’n cymryd tua ugain munud i gwblhau’r cwrs ac mae ar gael yn hawdd drwy unrhyw ddyfais symudol neu gyfrifiadur. Cewch dystysgrif ar ôl cwblhau’r cwrs.


Cofrestru ar y cwrs Covid-19


Ac nid dyna bendraw Prosiect WULF UNSAIN. Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau am ddim drwy e-careers. Mae'r cyrsiau'n cynnwys cadw cyfrifon, diogelwch arlein, technolog cyfrifiadurol a rheoli prosiectau. 

Rydym yn gynnwys gweithio â’n tiwtoriaid presennol i symud at ddulliau cyflwyno digidol ac ar-lein amgen fel bod staff yn dal i allu cael gafael ar gyfleoedd dysgu i’w helpu â’u gwaith ar yr adeg anodd hon. Cysylltwch â Jenny neu Richard i gael rhagor o wybodaeth. 

UNITE: Dysgu ag Unite – Llwybrau at Gynnydd

Cysylltwch ag Unite

Sue Da’Casto
Trefnydd Dysgu Rhanbarthol
Richard Jackson 
Trefnydd Dysgu’r Undeb
02920 022759 / 07768 931 284
Sue.Da'
Casto@unitetheunion.org  
Richard.Jackson@unitetheunion.org   

learnwithunite.org/home/courses/country-specific/wales/

Twitter: @UniteWales
Facebook: learnwithunite.unitetheunion

Ymateb Unite i Covid-19

Mae Unite the union eisiau cynnig cymaint o gefnogaeth i weithwyr yng Nghymru sy’n dioddef oherwydd y coronafeirws. 
Mae gan Unite ddewis eang o gyfleoedd hyfforddiant ar gael i’w aelodau, ac ar y funud, rydyn ni’n gweithio’n galed i ymestyn ein harlwy o hyfforddiant a chefnogaeth ac ymateb mor gyflym â phosibl i alwadau newydd mewn cymdeithas sy’n prysur newid. 


Er y bydd llawer o hyfforddiant yn awr ar gael ar-lein, rydyn ni’n cydnabod y gall dysgu ar-lein fod yn anodd ar eich pen eich hun, felly rydyn ni’n ychwanegu amser tiwtoriaid i lawer o’n cyrsiau er mwyn dyblygu sefyllfa ystafell ddosbarth gorau posibl, fel eich bod yn cael anogaeth, yn teimlo’n ddiogel a bod rhywun yno i’ch helpu.


Rydyn ni’n annog gweithwyr yng Nghymru i fynd ati i ddysgu neu ddatblygu mewn rhyw ffordd yn ystod yr amser anodd hwn.

Yn benodol, croesawn geisiadau oddi wrth:

 • Weithwyr allweddol sydd eisiau cwblhau cymhwyster i wella’u gyrfa
 • Gweithwyr ar ffyrlo sydd eisiau dysgu sgiliau newydd
 • Gweithwyr sy’n wynebu colli eu swyddi sydd angen help i ysgrifennu CV a dysgu sgiliau ar gyfer cyfweliadau
 • Pobl sydd gartref oherwydd eu bod naill ai’n cael eu gwarchod neu angen ynysu eu hunain 
 • Rhieni sydd angen help a chymorth i ddysgu eu plant gartref
 • Gweithwyr sy’n gobeithio adleoli ac angen cymwysterau a hyfforddiant.

 
Hyfforddiant sydd ar gael drwy Unite:


Ceir cyrsiau ar-lein sy’n delio â dewis eang o bynciau gan gynnwys cymwysterau galwedigaethol a chymwysterau diwydiant, sgiliau hanfodol, datblygu personol ac iechyd a lles.  Hefyd, ceir llu o adnoddau a chyngor ar gadw’n ddiogel a chadw’n iach yn ystod yr amser hwn.
Porwch y dolenni isod i gael blas ar yr hyn sydd ar gael. Cofiwch nad yw hon yn rhestr gyflawn – os oes unrhyw feysydd hyfforddiant y mae gennych ddiddordeb ynddynt ac nad ydynt i’w gweld yma yna cysylltwch.

Mae cyfres o weithdai rhad ac am ddim gan Unite ar Sgiliau cyflogadwyedd yn dechrau o 26 Ebrill ymlaen. Bydd y gweithdai yn delio ag ysgrifennu CV, chwilio am swydd a sgiliau ar gyfer cyfweliad, a magu hyder.
Dolenni at ymgyrchoedd Unite eraill i’ch helpu:

Rydyn ni’n cynnig disgownt o 25% drwy WULF Unite. Cysylltwch â Wulfptp@gmail.com â gwybodaeth am y cwrs y mae gennych ddiddordeb ynddo.  

Cyrsiau mewn llythrennedd, rhifedd, ESOL a TGCh lefel 2 sydd am ddim i aelodau Unite

Dro 700 o gyrsiau rhagflas byr yn rhoi sylw i iechyd a diogelwch, iechyd a llesiant, amrywiaeth a Chynhwysiant, sgiliau cyfathrebu a chymdeithasol, a datblygu personol.

Cyrsiau byr ar Sgiliau Gweithredol ac adolygu Mathemateg a Saesneg TGAU.

Defnyddiwch y cod UNITE14 i gael disgownt yn y troli siopa a chael gwneud cyrsiau am £14 i fyny. 

Mae Unite hefyd yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau am ddim drwy e-careers. Mae'r cyrsiau'n cynnwys cadw cyfrifon, diogelwch arlein, technolog cyfrifiadurol a rheoli prosiectau. 

Cofrestrwch i gael y wybodaeth ddiweddaraf ar sut gall Unite eich helpu chi

Rydyn ni’n ychwanegu’r wybodaeth ddiweddaraf am gyfleoedd dysgu ar ein tudalen Facebook bob dydd. 
Cysylltwch â thîm WULF yn uniongyrchol ar Wulfptp@gmail.com i gael rhagor o wybodaeth ac arweiniad ar sut i gael gafael ar y cyrsiau hyn.

Mae’r Skills Network yn un o ddarparwyr sgiliau a hyfforddiant drwy dechnoleg mwyaf llwyddiannus y Deyrnas Unedig.


Cyfleoedd i gael cyllid drwy Unite:


Mae yna lawer o bethau i’w cael am ddim na wyddoch amdanynt!

 • Caiff aelodau ddisgownt neu gyllid llawn i wneud llawer o’r cyrsiau. 
 • Mae gan WULF Unite gyllideb hyfforddiant sy’n gallu cynnig £200 y flwyddyn at gostau hyfforddiant os ydych chi mewn unrhyw fath o gyflogaeth. 
 • Rydyn ni’n cwmpasu pob sector yng Nghymru, lle bynnag mae gennym aelodau, a gall pobl nad ydynt yn aelodau wneud yr hyfforddiant hefyd.
 • Gallwn ariannu unrhyw gwrs a achredir hyd at lefel 3 (yn cyfateb i lefel A) cyn belled â’i fod wedi’i gysylltu â datblygu swydd neu yrfa.
 • Gallwn ariannu aelodau a rhai nad ydynt yn aelodau cyn belled â’ch bod mewn gwaith amser llawn neu ran amser (hyd yn oed os ydych ar ffyrlo). 
 • Os nad ydych yn gweithio ar hyn o bryd gallwn yn dal helpu i’ch cyfeirio a’ch arwain at hyfforddiant sydd wedi’i ariannu.
 • Cynigiwn hyfforddiant, cyngor ac arweiniad â sgiliau cyflogadwyedd – ysgrifennu CV, chwilio am swydd a sgiliau ar gyfer cyfweliad, sgiliau cyflwyno a magu hyder, i sicrhau eich bod yn teimlo’n barod am swydd. 
 • Rydyn ni’n gwneud mwy nag ond helpu â hyfforddiant ar-lein. Rydym yn cynnig hyfforddiant wedi’i deilwra’n arbennig yn y gweithle a gallwn helpu i drefnu hyfforddiant yn eich gweithle, pan ddown yn ôl i normal.

URTU: Bwrw Ymlaen Ddysgu Gydol Oes 

Cysylltwch ag URTU 

Agnieszka Zamonski

Rheolwr Prosiectau

07903319995

Agnieszka.zamonski@urtu.com

www.urtuulr.com

  
urtuulr.com/learning-wales
Twitter: @urtulearning

Ymateb URTU i Covid-19

Yn ystod argyfwng y coronafeirws, bydd URTU yn dal i hyrwyddo cyrsiau DPP byr o bell ar-lein. Byddwn yn dal i ddatblygu arlwy hyfforddiant a dysgu o bell ac yn trefnu ac yn cynnal sesiynau hyfforddiant yn y gweithle, pan ganiateir hynny.

Ein nod yw dal i gynnal sesiynau ymgysylltu sgiliau digidol anffurfiol drwy gyfrwng gweithdai a phlatfformau o bell.  Bwriadwn gynnig cyfleoedd datblygu wedi’u hariannu a fydd yn arwain at gymwysterau llawn pan fydd hyn ar gael.

Mae ein cyrsiau i’w gweld yn:

urtuulr.com

Mae rhestr o’r cyfleoedd i’w gweld ar y wefan ac mae’r arlwy ar agor i gyd undebau a’u haelodau.

Usdaw: Datblygu a phrif-ffrydio arlwy dysgu a datblygu i wella cyflogadwyedd aelodau Usdaw yng Nghymru

Cysylltu ag Usdaw

Pam Stanton
Gweithiwr Prosiect Dysgu Gydol Oes Usdaw
02920 731131

Pamela.Stanton@USDAW.ORG.UK  
www.usdaw.org.uk/learninggateway
De Cymru – Cardiff@usdaw.org.uk  Ffôn 029 2073 1131
Gogledd Cymru – 
Warrington@usdaw.org.uk Ffôn 019 2557 8050
Twitter:
 @UsdawUnion
Facebook: @UsdawUnion
YouTube: UsdawTV

Ymateb Usdaw i Covid-19

Fel aelodau o Usdaw, rydych chi a’ch teuluoedd wedi chwarae rhan flaenllaw i sicrhau bod Cymru yn gallu cael bwyd a moddion hanfodol yn ystod yr argyfwng hwn. I’ch helpu chi a’ch teuluoedd, rydyn ni’n gallu cynnig ichi gyrsiau dysgu ar-lein, drwy ein prosiect WULF.


Gweler y wybodaeth isod. Cliciwch ar y ddolen i’n cyrsiau ar-lein drwy’r Gateway. Rydyn ni’n gobeithio y bydd hyn yn eich helpu oll yn yr amseroedd anodd hyn, diolch ichi am eich cyfraniad rhyfeddol bob amser.


Ewch i'r Usdaw Learning Gateway

Usdaw Learning Gateway: 

 • Dolenni at gyrsiau i wella eich Saesneg, Mathemateg, Sgiliau Digidol a’ch Iechyd a’ch Lles
 • Cewch ddysgu ar amser sy’n hwylus i chi.
 • Gallwch ddefnyddio’r Gateway i ddatblygu eich gyrfa, datblygu’n bersonol neu ddim ond am hwyl. 
 • Gall teuluoedd hefyd gymryd rhan – beth am i’r plant ddysgu rhywbeth newydd hefyd?
 • Mae llawer o’r cyrsiau ar gael am ddim neu am bris is
 • Mae grantiau dewisol ar gael drwy WULF (a ariennir gan Lywodraeth Cymru)
 • Gwybodaeth am golli swydd a chymorth (cysylltwch â Pam yn Swyddfa Caerdydd i gael rhagor o wybodaeth sy’n benodol i Gymru)
 • Mae’n cynnwys cyswllt â Chynrychiolwyr Dysgu Undebau a chyrsiau datblygu cynrychiolwyr

Mae llawer o’r cyrsiau ar gael am ddim neu am bris is. Mae grantiau dewisol ar gael drwy WULF ar gyfer cyrsiau nad ydynt am ddim.

Cysylltwch â Pam Stanton ar 02920 731131 neu Pamela.Stanton@USDAW.ORG.UK i gael rhagor o wybodaeth. 
Gogledd Cymru  – Warrington@usdaw.org.uk Ffôn 019 2557 8050