Rydym yn ymgyrchu i wneud Cymru'n Wlad Gwaith Teg – lle mae gweithwyr yn cael mwy o chwarae teg. Mae cyflogau isel, contractau dim oriau ac anghydraddoldeb yn fwrn ar economi Cymru.

Os ychwanegwn effaith bosib Brexit, awtomeiddio a Chredyd Cynhwysol at hyn, mae'n gyfuniad andwyol iawn. Rhaid gwneud rhywbeth ar fyrder – i wneud gwaith yn decach.  

Group pic

Bydd creu Gwlad Gwaith Teg yn:

 • Mynd i'r afael â chyflogau isel ym marchnad lafur Cymru
 • Cael gwared ar arferion cyflogaeth anghyfreithlon ac anniogel ac ecsbloetio gweithwyr
 • Sefydlu dull undebol o ddysgu gydol oes
 • Mynd i'r afael â'r cyfyngu ar weithgareddau undebau llafur gan gyflogwyr sy'n derbyn arian cyhoeddus

Sut y gallwn wneud Cymru'n lle tecach i weithio?

Y ffordd orau o wneud hyn yw drwy Gydfargeinio – lle mae gweithwyr a chyflogwyr yn negodi i sicrhau cyflog, telerau ac amodau teg.

Mae traean o holl weithwyr Cymru eisoes yn elwa o Gydgytundeb yn eu gweithle, ond rydym am ei weld yn dod yn arfer cyffredin ar draws Cymru.

Rydym eisiau i holl weithwyr Cymru dderbyn y swm a negodwyd yn dâl am eu gwaith, nid dim ond yr isafswm.

Cydfargeinio yw'r broses lle mae undebau llafur yn negodi â chyflogwyr ar ran eu haelodau ynghylch cyflog a materion cyflogaeth eraill. Mae gweithwyr a chyflogwyr yn rhannu ym manteision cydfargeinio, sy'n cynnwys:

 • Cyflogau uwch
 • Polisïau gweithio hyblyg
 • Newid wedi'i reoli, e.e. effaith Brexit
 • Swyddi diogel
 • Darparu amcanion cydraddoldeb

Nid yr undebau llafur yn unig sy'n dweud hyn – mae sefydliadau rhyngwladol fel yr OECD a'r ILO hefyd yn cytuno, ac mae cydfargeinio'n arfer cyffredin mewn gwledydd fel Norwy, yr Almaen a'r Iseldiroedd.


Rhaid i ni gryfhau'r bartneriaeth gymdeithasol rhwng undebau, cyflogwyr a llywodraeth. Nid y cyflogwr yn unig sydd angen iddynt wrando ar fuddiannau gweithwyr, ond y llywodraeth hefyd.

Pan fydd gwleidyddion yn gwneud penderfyniadau sy'n effeithio ar weithwyr, dylent wrando ar y gweithwyr a'r cyflogwyr.

Dyna pam yr ydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i gyflwyno Deddf Partneriaeth Gymdeithasol.  

Byddai Deddf Partneriaeth Gymdeithasol yn ysgogi newid diwylliant ym marchnad lafur Cymru, gyda chyd-lais y gweithwyr yn cael ei gydbwyso â llais eu cyflogwr. Bydd yn:

 • Darparu Gwaith Teg drwy bolisi a chyllid, a chodi ymwybyddiaeth o gydfargeinio
 • Diogelu hawliau gweithwyr drwy orfodi mwy effeithiol
 • Cryfhau trefniadau Partneriaethau Cymdeithasol  


Mae undebau cryfach yn creu gweithleoedd mwy diogel a chynhyrchiol. Nid gweithwyr yn unig fydd yn elwa o'n cynlluniau; bydd eu teuluoedd, cymunedau a chyflogwyr hefyd yn ennill gan greu economi decach a mwy gwydn.

Sut y gallwch chi wneud Cymru'n lle tecach i weithio?

Y peth gorau i'w wneud yw ymuno ag undeb. Mwya'n byd ohonom sy'n sefyll gyda'n gilydd, y mwyaf cryf fydd ein llais - cliciwch yma i gael gwybod gyda pha undeb i ymuno. 

Union members

Pam ddylech chi ymuno ag undeb?

Ar gyfartaledd, mae gweithwyr sy'n aelodau o undeb yn ennill mwy na gweithwyr nad ydynt yn aelodau. Maen nhw hefyd yn fwy tebygol o fod â manteision salwch a phensiwn gwell, mwy o wyliau gyda thâl a mwy o reolaeth dros shifftiau ac oriau gwaith.

Y rheswm yw bod gweithwyr mewn sefyllfa well na'u rheolwyr i negodi cyflog ac amodau teg, ac yn gallu cyd-negodi drwy eu hundebau.

Mae undebau hefyd yn helpu i gadw gweithwyr yn iach. Mae gweithwyr sy'n aelodau o undebau'n dioddef llawer llai o anafiadau oherwydd bod cynrychiolwyr iechyd a diogelwch yn gweithio'n galed i adnabod a delio gydag amodau gwaith peryglus.

I ddeall mwy pam y dylech ymuno ag undeb, cliciwch yma.