Toggle high contrast

Read this page in English

Yr undeb ar gyfer uwch reolwyr a gweithwyr proffesiynol yn y sector cyhoeddus.

Yr FDA yw'r unig undeb sy'n canolbwyntio'n gyfan gwbl ar faterion sy'n effeithio ar reolwyr a gweithwyr proffesiynol mewn gwasanaethau cyhoeddus. Rydym yn gweithredu fel llais pwerus i wasanaethau cyhoeddus a'r bobl sy'n eu darparu.

Mae ein haelodaeth ddylanwadol o fwy na 18,000 o reolwyr, cynghorwyr polisi, diplomyddion, gweithwyr treth proffesiynol, economegwyr, cyfreithwyr, erlynwyr a gweithwyr proffesiynol eraill yn gweithio ar draws y Llywodraeth a'r GIG, o radd Uwch Swyddog Gweithredol ac uwch.

Mae ein hadran fwyaf newydd, Keystone, wedi'i hanelu'n gyfan gwbl at gefnogi a datblygu Uwch Swyddogion Gweithredol, Prif Swyddogion Gweithredol a swyddi cyfatebol. Rydym yn amddiffyn enw da ein haelodau, nad ydynt yn cael amddiffyn eu hunain yn gyhoeddus, drwy weithredu fel eu llais yn y cyfryngau, gyda Gweinidogion a'r proffesiwn Adnoddau Dynol.

Llais proffesiynol ymladdwyr tân a’r gwasanaeth tân ac achub.

  • Rydym yn gwella amodau gwaith aelodau ac yn eu cynrychioli yn y gwaith.
  • Mae’r buddion yn cynnwys diogelwch cyfreithiol, cyngor ar gynllunio ariannol a chynllun arian parod iechyd.
  • Byddwn hefyd yn eich helpu i ddatblygu sgiliau newydd a phresennol.
  • Cost aelodaeth hyd at £25.61 y mis.
Prif Fasnachau
Adloniant a'r celfyddydau
Amgueddfeydd ac orielau celf
Y Llywodraethu a gwasanaethau cyhoeddus
Gwasanaeth sifil
Gwasanaethau cyhoeddus - eraill
Aelodaeth
Gwrywod 7,812 | Benywod 8,932 | Cyfanswm 16,744
Rhai o’r cyflogwyr a gynrychiolir

Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi, y Swyddfa Dramor a Chymanwlad, Gwasanaeth Erlyn y Goron, yr Adran Gwaith a Phensiynau, Llywodraeth yr Alban, Adran Gyfreithiol y Llywodraeth, Llywodraeth Cymru, diwylliant gan gynnwys llyfrgelloedd ac amgueddfeydd a mwy.

Ysgrifennydd Cyffredinol
Dave Penman
Cost aelodaeth

Pennir cyfraddau tanysgrifio FDA yn ôl cyflog, gan ddechrau ar £6.50 y mis i'r rhai sy'n ennill hyd at £15,500 y flwyddyn. Mae’r rhai ar Lwybr Cyflym yn derbyn eu chwe mis cyntaf o aelodaeth am ddim. Mae aelodau Uwch Swyddogion Gweithredol a Phrif Swyddogion Gweithredol yn ein hadran Keystone yn talu cyfradd fisol safonol o £16.50 y mis i'r rhai sy'n gweithio mwy na 24 awr yr wythnos ar gyfartaledd, ac £8.00 y mis i'r rhai sy'n gweithio 24 awr neu lai bob wythnos.

Manteision Aelodaeth

Fel undeb sector cyhoeddus, rydym yn ymdrechu i wella telerau ac amodau, gweithleoedd, sgiliau a bywydau gwaith aelodau.

Credwn mewn ymgysylltu â chyflogwyr - nid gweithio yn eu herbyn - a chredwn mai'r ffordd orau o ganfod atebion yw trwy ddeialog a thrwy ystyried y materion yn glir yn hytrach nag ymhonni tactegol. Rydym hefyd yn helpu aelodau i ddatblygu eu proffesiynoldeb a'u sgiliau gyda'n rhaglenni i helpu aelodau i ddatblygu eu gyrfaoedd, sy'n cyfateb i Broffiliau Llwyddiant y Gwasanaeth Sifil.

Rydym hefyd yn darparu gwasanaethau i aelodau drwy Bortffolio FDA, gan gynnig cymorth ariannol a chyfreithiol ynghyd â gostyngiadau arbed arian.

Cyfeiriad

Centenary House

93-95 Borough High Street

London

SE1 1NL

Ffôn
020 7401 5555
Fax
020 7401 5550
Enable Two-Factor Authentication

To access the admin area, you will need to setup two-factor authentication (TFA).

Setup now