Ydych chi’n gynrychiolydd profiadol ac eisiau diweddaru eich gwybodaeth a’ch sgiliau? Neu ydych chi’n gynrychiolydd newydd sydd eisiau gwybod beth yw’r rôl? Yn ystod y pandemig Coronafeirws rydyn ni’n cynnig adnoddau dysgu ar lein i gynrychiolwyr.
Dyn o flaen cyfrifiadur gyda menyw yn ei ddysgu

Er mwyn cadw ein tiwtoriaid a’n myfyrwyr yn ddiogel yn ystod y pandemig Coronafeirws, rydyn ni wedi penderfynu gohirio cyrsiau mewn dosbarthiadau am gyfnod. Bydd ein rhaglen wyneb yn wyneb sy’n cael ei chyflwyno gan Addysg Oedolion Cymru a Choleg Gwent yn dechrau’n ôl cyn gynted â phosibl.

Fodd bynnag, rydyn ni’n gwybod bod angen hyfforddiant a chymorth ar ein cynrychiolwyr fwy nag erioed yn ystod y cyfnodau anodd hyn. Felly, mae gwasanaeth addysg TUC wedi datblygu rhaglen ar-lein i gynrychiolwyr am y tro cyntaf.

Gallwch ddewis cyrsiau hir neu ein rhaglen blas ar ddysgu sy’n cynnwys eNodiadau. Gyda mynediad 24/7, dysgwch ar eich cyflymder eich hun, lle bynnag a phryd bynnag sy’n gyfleus i chi – mae’r cyrsiau hyn yn gweithio’r un mor dda ar eich ffôn clyfar, tabled neu gyfrifiadur. Yr oll sydd angen i chi ei wneud yw dewis cwrs isod a dechrau arni.

Cyrsiau ar gyfer cynrychiolwyr yn 2022 

Oherwydd effaith Covid-19 bydd y cyrsiau isod yn cael eu darparu ar-lein gan ein tiwtoriaid achrededig.

Enw'r cwrs Darparwr Dyddiad cychwyn Patrwm Cysylltwch â
Cynrychiolwyr undebau – rhan 1 Addysg Oedolion Cymru 11 Ion 2022 10 diwrnod

terry.bishop@adultlearning.wales

07943 591083

Coleg Gwent 17 Ion 2022 10 diwrnod

John.James@coleggwent.ac.uk

07527 450276

Cynrychiolwyr undebau – rhan 2 (Tystysgrif mewn Cyfraith Cyflogaeth) Coleg Gwent - -

John.James@coleggwent.ac.uk

07527 450276

Addysg Oedolion Cymru 14 Ebr 2022 10 diwrnod

terry.bishop@adultlearning.wales

07943 591083

Cynrychiolwyr iechyd a diogelwch – rhan 1 Coleg Gwent 20 Ion 2022 10 diwrnod

John.James@coleggwent.ac.uk

07527 450276

Addysg Oedolion Cymru 10 Ion 2022 10 diwrnod

terry.bishop@adultlearning.wales

07943 591083

Cynrychiolwyr iechyd a diogelwch – rhan 2 Coleg Gwent  18 Ion 2022 10 diwrnod

John.James@coleggwent.ac.uk

07527 450276

Addysg Oedolion Cymru

13 Ebr 2022 10 diwrnod

terry.bishop@adultlearning.wales

07943 591083

Cynrychiolwyr dysgu undebau – rhan 1 Coleg Gwent 27 Ion 2022 4 diwrnod

John.James@coleggwent.ac.uk

07527 450276

Addysg Oedolion Cymru 12 Ion 2022

terry.bishop@adultlearning.wales

07943 591083

Cynrychiolwyr dysgu undebau – rhan 2 Coleg Gwent 3 Maw 2022 2 diwrnod

John.James@coleggwent.ac.uk

07527 450276

Addysg Oedolion Cymru 22 Ebr 2022

terry.bishop@adultlearning.wales

07943 591083

Gwyrddio ein gweithleoedd - 'sgiliau gwyrdd' i undebwyr llafur Coleg Gwent 31 Ion 2022 3 diwrnod

John.James@coleggwent.ac.uk

07527 450276

Negodi er mwyn sicrhau Trawsnewid Cyfiawn

Coleg Gwent 7 Maw 2022 3 diwrnod

John.James@coleggwent.ac.uk

07527 450276

Gwybodaeth ar y cyrsiau sydd ar gael yn 2022

Cliciwch ar enw'r cwrs isod ar gyfer mwy o wybodaeth am beth fyddech yn dysgu os ydych chi'n ymuno â'r cwrs.

Cynrychiolwyr undebau – rhan 1

Os ydych chi’n gynrychiolydd undeb newydd, mae’r cwrs hwn yn hanfodol. Byddwch yn dysgu

 • beth mae bod yn gynrychiolydd yn ei olygu
 • sut mae cynrychioli eich aelodau’n effeithiol
 • sut mae codi materion cyfunol ac unigol gyda’ch cyflogwr

Byddwch yn deall y rôl a’i chyfrifoldebau. Mae’r rhain yn cynnwys cydweithio ag aelodau a chynrychiolwyr undebau eraill, siarad ag aelodau a delio â’u problemau, recriwtio aelodau a’u helpu i gymryd rhan yn yr undeb, cwrdd â rheolwyr i drafod amrywiaeth o faterion yn y gwaith, a gwneud yn siŵr bod aelodau’n cael y wybodaeth ddiweddaraf.

Cynrychiolwyr undebau – rhan 2

Os ydych chi wedi cwblhau ‘Cynrychiolwyr Undebau – Rhan 1’, neu’r hyn sydd gyfwerth yn eich undeb, bydd y cwrs hwn yn eich helpu i gamu ymlaen yn eich rôl undeb llafur. Mae’r cwrs yn ymdrin â’r canlynol:

 • Rolau arwain yn y strwythur cangen, h.y. Cadeirydd, Ysgrifennydd a Thrysorydd,
 • sut mae undeb llafur yn gwneud penderfyniadau a sut gallwch ddylanwadu ar ei bolisïau,
 • cynnal trafodaethau effeithiol,
 • trefnu ymgyrchoedd llwyddiannus.

Yr amddiffyniad gorau yn y gweithle yw undebau llafur trefnus, ond mae deall beth yw ein hawliau a sut mae gwneud y defnydd gorau ohonynt yn hanfodol i’ch rôl. Byddwch yn dysgu am y canlynol:

 • Contractau cyflogaeth
 • Diswyddo teg ac annheg
 • Cydraddoldeb ac amrywiaeth
 • Gweithredu diwydiannol
Cynrychiolwyr iechyd a diogelwch – rhan 1

Os ydych chi’n gynrychiolydd Iechyd a Diogelwch newydd, mae’r cwrs hwn yn hanfodol. Byddwch yn dysgu:

 • beth mae bod yn gynrychiolydd Iechyd a Diogelwch yn ei olygu
 • sut mae iechyd a diogelwch yn cael ei drefnu yn eich gweithle
 • sut mae delio â materion iechyd a diogelwch yn y gwaith.

Byddwch yn edrych ar y gyfraith iechyd a diogelwch, ar archwiliadau diogelwch, ar asesiadau risg ac ar fesurau ataliol. Bydd y cwrs hwn yn dysgu hanfodion iechyd a diogelwch i chi ac yn eich cyflenwi â’r sgiliau, y wybodaeth a’r hyder i gyflawni eich rôl yn effeithiol.

Cynrychiolwyr iechyd a diogelwch – rhan 2

Os ydych chi wedi cwblhau ‘Iechyd a Diogelwch – Rhan 1’, neu’r hyn sydd gyfwerth yn eich undeb, bydd y cwrs hwn yn eich helpu i ddelio â’r materion pwysicach hynny. Bydd y cwrs yn ymdrin â’r canlynol

 •  Trefnu a chynllunio iechyd a diogelwch yn effeithiol,
 • sut a phryd i’w ddefnyddio,
 • sicrhau gwell bargen i aelodau,
 • dadansoddi asesiadau risg,
 • hyfforddiant iechyd a diogelwch.

Er ein bod yn ceisio sicrhau gweithleoedd mwy diogel i’n haelodau, rhaid i ni gydnabod hefyd yr angen am gydraddoldeb ac amrywiaeth. Drwy gydol y cwrs, byddwch yn edrych ar faterion sy’n ymwneud â chydraddoldeb fel:

 • Rhywedd a chyfarpar diogelu persono
 • Aflonyddu rhywiol
 • Anableddau cudd
 • Y menopos
Ymwybyddiaeth o iechyd meddwl

Mae iechyd meddwl yn y gweithle yn dod yn fwyfwy pwysig. Mae’r cwrs hwn yn trafod pam ei fod yn bwysig a sut gall cynrychiolwyr ddelio â phroblemau iechyd meddwl.

Ar gyfer pwy mae’r cwrs?

Mae’r cwrs hwn ar gyfer cynrychiolwyr sydd eisiau gwella eu hymwybyddiaeth o sut gall y gweithle effeithio ar iechyd meddwl ac sydd am wella polisïau ar gyfer eu haelodau.

Beth fydd y cwrs yn fy helpu i’w wneud?

Bydd y cwrs yn helpu cynrychiolwyr i wneud y canlynol:

 • Datblygu dealltwriaeth well o Iechyd Meddwl yn gyffredinol.
 • Datblygu dealltwriaeth well o broblemau Iechyd Meddwl sy’n gysylltiedig â gwaith.
 • Datblygu dealltwriaeth well o Gyfraith Gwahaniaethu ar sail Anabledd a sut mae’n berthnasol i bobl â phroblemau Iechyd Meddwl.
 • Defnyddio astudiaethau achos a chwarae rôl i ddatblygu sgiliau ymarferol ar gyfer delio â phroblemau sy’n gysylltiedig ag Iechyd Meddwl.
 • Llunio cynllun gweithredu i weithio gydag aelodau a chyflogwyr i ddatblygu strategaeth ar gyfer problemau Iechyd Meddwl.
Cynrychiolwyr dysgu undebau – rhan 1

Os ydych yn Gynrychiolydd Dysgu Undebau newydd, mae’r cwrs hwn yn hanfodol.

Bydd yn eich cyflenwi â’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnoch i fod yn Gynrychiolydd Dysgu Undebau effeithiol. Mae llawer mwy i rôl Cynrychiolydd Dysgu Undebau na dim ond trefnu cyrsiau yn eich gweithle. Mae’n golygu gweithio yn eich cangen, gyda’ch cyflogwyr, darparwyr a chyllidwr i ehangu mynediad i ddysgu a sicrhau cyfle cyfartal yn eich gweithle.

Bydd y cwrs yn dysgu’r canlynol i chi:

 • Rôl undebau llafur mewn cysylltiad â dysgu a sgiliau
 • Rôl Cynrychiolydd Dysgu Undebau
 • Dulliau undebau llafur o ran dysgu yn y gweithle a modelau arferion gorau perthnasol
 • Polisïau a rhaglenni allweddol sy’n berthnasol i’r system sgiliau oedolion yng Nghymru
 • Sut mae hyrwyddo dysgu yn eich gweithle
 • Sut mae nodi anghenion dysgu
 • Sut mae gweithio gyda’ch cangen a’ch cyflogwr i gael gwared ar y rhwystrau i ddysgu a datblygu yn y gwaith
Gwneud ein gweithleoedd yn fwy gwyrdd

Mae’r cwrs hwn wedi’i anelu at gynrychiolwyr gwyrdd/amgylcheddol newydd a phrofiadol yn ogystal ag undebwyr llafur eraill sydd am gymryd camau ymarferol i fynd i'r afael â’r argyfwng hinsawdd a natur yn eu gweithle.

Hyd y cwrs: 3 diwrnod o ddysgu (1 diwrnod yr wythnos dros gyfnod o 3 wythnos).

Pwy ddylai ddod?

Yr holl undebwyr llafur sy’n dymuno cymryd camau i fynd i'r afael â’r argyfwng hinsawdd a natur yn eu gweithle, gan gynnwys swyddogion undebau, swyddogion cangen, cynrychiolwyr, cynrychiolwyr iechyd a diogelwch, cynrychiolwyr dysgu’r undebau, cynrychiolwyr cydraddoldeb.

Negodi er mwyn sicrhau Trawsnewid Cyfiawn

Bydd y cwrs hwn yn rhoi gwybodaeth a syniadau i gynrychiolwyr undebau, cynrychiolwyr iechyd a diogelwch, cynrychiolwyr gwyrdd a swyddogion cangen a fydd yn eu helpu i wybod sut i ymateb yn strategol i’r her o roi llais i weithwyr ar y trawsnewid i economi sero-net.

Bydd yn helpu cynrychiolwyr undebau i ddatblygu strategaethau negodi at ddibenion cynllunio ar gyfer trawsnewid y gweithle a datblygu dealltwriaeth o effaith ehangach y newid ar faterion fel sgiliau yn y gweithle, swyddi ac iechyd a diogelwch.

Hyd y cwrs: 3 diwrnod o ddysgu (1 diwrnod yr wythnos dros gyfnod o 3 wythnos).

Pwy ddylai ddod?

Yr holl undebwyr llafur sy’n dymuno cymryd camau ymarferol i fynd i'r afael â’r argyfwng hinsawdd a natur yn eu gweithle, gan gynnwys swyddogion undebau, swyddogion cangen, cynrychiolwyr, cynrychiolwyr iechyd a diogelwch, cynrychiolwyr dysgu’r undebau, cynrychiolwyr cydraddoldeb.

Diploma mewn iechyd a diogelwch galwedigaethol

Bydd y cwrs hwn yn helpu cynrychiolwyr diogelwch profiadol i ddatblygu eu dealltwriaeth o egwyddorion ac ymarfer iechyd a diogelwch.

Mae'r cwrs yn rhoi cyfle i ddysgwyr gwestiynu datblygiad a swyddogaeth deddfwriaeth iechyd a diogelwch, dysgu sut mae creu cyfundrefn undeb llafur ar gyfer iechyd a diogelwch a sut mae mynd i'r afael â rhai o'r problemau mae gweithwyr yn eu hwynebu ar hyn o bryd o ran iechyd, diogelwch, lles a'r amgylchedd.

Ar gyfer pwy mae’r cwrs?

Mae’r cwrs wedi’i gynllunio’n benodol ar gyfer cynrychiolwyr iechyd a diogelwch profiadol.

Pa mor hir mae’r rhaglen yn para?

Cyflwynir y cwrs dros dri thymor.

Beth fydd y cwrs yn fy helpu i’w wneud?

Bydd y cwrs yn eich helpu gyda’r canlynol:

 • sut mae cwestiynu datblygiad a swyddogaeth cyfraith iechyd a diogelwch
 • darganfod sut mae creu cyfundrefn undeb llafur ar gyfer iechyd a diogelwch
 • sut mae mynd i’r afael â rhai o’r problemau iechyd, diogelwch, lles ac amgylcheddol y mae gweithwyr yn eu hwynebu ar hyn o bryd.

Pa bynciau fydd yn cael eu hastudio?

Mae Diploma'r TUC wedi'i achredu gan NOCN ac mae wedi'i rannu'n sawl uned - tair uned graidd a phedair uned sgiliau astudio - gweler isod.

Uned Iechyd Galwedigaethol, Diogelwch, Lles a’r Amgylchedd

Mae’r uned hon yn canolbwyntio ar bedwar prif bwnc, sef iechyd galwedigaethol, problemau diogelwch a lles a phroblemau amgylcheddol yn y gwaith, ffynonellau neu wybodaeth, defnyddio tystiolaeth mewn proses datrys problemau, a strategaethau undebau llafur ar gyfer mynd i’r afael â materion sydd â blaenoriaeth.

Bydd yr uned hon yn eich helpu i ddeall:

 • problemau iechyd, diogelwch, lles ac amgylcheddol
 • ffynonellau gwybodaeth allweddol am iechyd, diogelwch, lles a phroblemau amgylcheddol
 • tystiolaeth i gefnogi atebion i broblemau sydd â blaenoriaeth
 • strategaethau undebau llafur ar gyfer mynd i'r afael â phroblemau sydd â blaenoriaeth

Uned Cyfundrefn Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol

Mae’r uned hon yn canolbwyntio ar ddau brif bwnc, sef trefniadaeth undeb a threfn reoli.

Bydd yr uned hon yn eich helpu i ddeall:

 • rôl cyfundrefn iechyd a diogelwch eich undeb ar lefel leol
 • rôl cyfundrefn iechyd a diogelwch eich undeb ar lefel genedlaethol a rhyngwladol
 • egwyddorion rheoli iechyd a diogelwch
 • rôl gwasanaethau iechyd a diogelwch galwedigaethol

Uned Cyfraith Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol

Mae’r uned hon yn canolbwyntio ar bedwar prif bwnc: y system gyfreithiol droseddol ar gyfer iechyd a diogelwch galwedigaethol a’r gwelliannau sydd eu hangen; y system gyfreithiol sifil ar gyfer iechyd a diogelwch galwedigaethol a’r gwelliannau sydd eu hangen; y ffordd y mae cyfreithiau’n cael eu datblygu yn y DU a sut y gall undebau llafur ddylanwadu ar y datblygiadau hyn; y ffordd y mae safonau rhyngwladol yn cael eu datblygu a sut y gall undebau llafur ddylanwadu ar y datblygiadau hyn.

Bydd yr uned hon yn eich helpu i ddeall:

 • y ffordd y mae’r systemau cyfreithiol sifil a throseddol yn ymdrin ag iechyd a diogelwch galwedigaethol
 • ffyrdd y gellid gwella cyfraith iechyd a diogelwch galwedigaethol
 • sut mae cyfraith iechyd a diogelwch galwedigaethol yn cael ei datblygu
 • sut y gall undebau llafur ddylanwadu ar ddatblygiad cyfraith iechyd a diogelwch galwedigaethol
 

Mae llawer o ffyrdd eraill i ddysgu yn 2021 hefyd: 

Bydd clicio'r ddolen hon yn agor cyfeiriadur cyrsiau TUC Cymru sy'n rhestru'r holl gyrsiau sydd ar gael ar hyn o bryd ar gyfer dysgu ar-lein dan arweiniad tiwtor.

 

 

 

 

Dysgwch rywbeth newydd o gartref - blog a rhestr o adnoddau ar-lein gan Linsey Imms