Ydych chi’n gynrychiolydd profiadol ac eisiau diweddaru eich gwybodaeth a’ch sgiliau? Neu ydych chi’n gynrychiolydd newydd sydd eisiau gwybod beth yw’r rôl?
Dyn o flaen cyfrifiadur gyda menyw yn ei ddysgu

Er mwyn cadw ein tiwtoriaid a’n myfyrwyr yn ddiogel yn ystod y pandemig Coronafeirws, rydyn ni wedi penderfynu gohirio cyrsiau mewn dosbarthiadau am gyfnod. Bydd ein rhaglen wyneb yn wyneb sy’n cael ei chyflwyno gan Addysg Oedolion Cymru a Choleg Gwent yn dechrau’n ôl cyn gynted â phosibl.

Fodd bynnag, rydyn ni’n gwybod bod angen hyfforddiant a chymorth ar ein cynrychiolwyr fwy nag erioed yn ystod y cyfnodau anodd hyn. Felly, mae gwasanaeth addysg TUC wedi datblygu rhaglen ar-lein i gynrychiolwyr am y tro cyntaf.

Gallwch ddewis cyrsiau hir neu ein rhaglen blas ar ddysgu sy’n cynnwys eNodiadau. Gyda mynediad 24/7, dysgwch ar eich cyflymder eich hun, lle bynnag a phryd bynnag sy’n gyfleus i chi. Yr oll sydd angen i chi ei wneud yw dewis cwrs isod a dechrau arni.

 

Tymor yr haf 2024 – Cyrsiau i gynrychiolwyr yng Nghymru 

Enw'r cwrs

Darparwr

Dyddiad cychwyn

Patrwm

Cyswllt

Cynrychiolwyr Undebau – rhan 1

Addysg Oedolion Cymru

11 Ebrill 2024

10 diwrnod

mair.owen@adultlearning.wales

Coleg Gwent

17 Ebrill 2024

10 diwrnod

John.James@coleggwent.ac.uk

07527 450276

Cynrychiolwyr Undebau – rhan 2

Coleg Gwent

-

-

John.James@coleggwent.ac.uk

07527 450276

Addysg Oedolion Cymru

11 Ebrill 2024

10 diwrnod

mair.owen@adultlearning.wales

Iechyd a Diogelwch – rhan 1

Coleg Gwent

8 Ebrill 2024

10 diwrnod

John.James@coleggwent.ac.uk

07527 450276

Addysg Oedolion Cymru

8 Ebrill 2024

10 diwrnod

mair.owen@adultlearning.wales

Iechyd a Diogelwch – rhan 2

Coleg Gwent 

16 Ebrill 2024

10 diwrnod

John.James@coleggwent.ac.uk

07527 450276

Addysg Oedolion Cymru

9 Ebrill 2024

10 diwrnod

mair.owen@adultlearning.wales

Cynrychiolwyr Dysgu mewn Undebau – rhan 1

Coleg Gwent

18 Ebrill 2024

4 diwrnod

John.James@coleggwent.ac.uk

07527 450276

Addysg Oedolion Cymru

-

-

mair.owen@adultlearning.wales

Cynrychiolwyr Dysgu mewn Undebau – rhan 2

Coleg Gwent

6 Mehefin 2024

2 diwrnod

John.James@coleggwent.ac.uk

07527 450276

Addysg Oedolion Cymru

10 Ebrill 2024

2 diwrnod

mair.owen@adultlearning.wales

Cwynion a Disgyblu

Coleg Gwent - -

John.James@coleggwent.ac.uk

07527 450276

Addysg Oedolion Cymru

15 Mai 2024 4 diwrnod mair.owen@adultlearning.wales

Gwneud y Gweithle’n Fwy Gwyrdd – Sgiliau Cynrychiolwyr Gwyrdd 

Coleg Gwent 22 Ebrill 2024 3 diwrnod

John.James@coleggwent.ac.uk

07527 450276

Addysg Oedolion Cymru

-

-

mair.owen@adultlearning.wales

Trafod er mwyn sicrhau Trawsnewid Cyfiawn

Addysg Oedolion Cymru

-

-

mair.owen@adultlearning.wales

Coleg Gwent 3 Mehefin 2024 3 diwrnod

John.James@coleggwent.ac.uk

07527 450276

Gwybodaeth ar y cyrsiau sydd ar gael yn 2022/2023

Cliciwch ar enw'r cwrs isod ar gyfer mwy o wybodaeth am beth fyddech yn dysgu os ydych chi'n ymuno â'r cwrs.

Cynrychiolwyr undebau – rhan 1

Os ydych chi’n gynrychiolydd undeb newydd, mae’r cwrs hwn yn hanfodol. Byddwch yn dysgu

 • beth mae bod yn gynrychiolydd yn ei olygu
 • sut mae cynrychioli eich aelodau’n effeithiol
 • sut mae codi materion cyfunol ac unigol gyda’ch cyflogwr

Byddwch yn deall y rôl a’i chyfrifoldebau. Mae’r rhain yn cynnwys cydweithio ag aelodau a chynrychiolwyr undebau eraill, siarad ag aelodau a delio â’u problemau, recriwtio aelodau a’u helpu i gymryd rhan yn yr undeb, cwrdd â rheolwyr i drafod amrywiaeth o faterion yn y gwaith, a gwneud yn siŵr bod aelodau’n cael y wybodaeth ddiweddaraf.

Cynrychiolwyr undebau – rhan 2

Os ydych chi wedi cwblhau ‘Cynrychiolwyr Undebau – Rhan 1’, neu’r hyn sydd gyfwerth yn eich undeb, bydd y cwrs hwn yn eich helpu i gamu ymlaen yn eich rôl undeb llafur. Mae’r cwrs yn ymdrin â’r canlynol:

 • Rolau arwain yn y strwythur cangen, h.y. Cadeirydd, Ysgrifennydd a Thrysorydd,
 • sut mae undeb llafur yn gwneud penderfyniadau a sut gallwch ddylanwadu ar ei bolisïau,
 • cynnal trafodaethau effeithiol,
 • trefnu ymgyrchoedd llwyddiannus.

Yr amddiffyniad gorau yn y gweithle yw undebau llafur trefnus, ond mae deall beth yw ein hawliau a sut mae gwneud y defnydd gorau ohonynt yn hanfodol i’ch rôl. Byddwch yn dysgu am y canlynol:

 • Contractau cyflogaeth
 • Diswyddo teg ac annheg
 • Cydraddoldeb ac amrywiaeth
 • Gweithredu diwydiannol
Cynrychiolwyr iechyd a diogelwch – rhan 1

Os ydych chi’n gynrychiolydd Iechyd a Diogelwch newydd, mae’r cwrs hwn yn hanfodol. Byddwch yn dysgu:

 • beth mae bod yn gynrychiolydd Iechyd a Diogelwch yn ei olygu
 • sut mae iechyd a diogelwch yn cael ei drefnu yn eich gweithle
 • sut mae delio â materion iechyd a diogelwch yn y gwaith.

Byddwch yn edrych ar y gyfraith iechyd a diogelwch, ar archwiliadau diogelwch, ar asesiadau risg ac ar fesurau ataliol. Bydd y cwrs hwn yn dysgu hanfodion iechyd a diogelwch i chi ac yn eich cyflenwi â’r sgiliau, y wybodaeth a’r hyder i gyflawni eich rôl yn effeithiol.

Cynrychiolwyr iechyd a diogelwch – rhan 2

Os ydych chi wedi cwblhau ‘Iechyd a Diogelwch – Rhan 1’, neu’r hyn sydd gyfwerth yn eich undeb, bydd y cwrs hwn yn eich helpu i ddelio â’r materion pwysicach hynny. Bydd y cwrs yn ymdrin â’r canlynol

 •  Trefnu a chynllunio iechyd a diogelwch yn effeithiol,
 • sut a phryd i’w ddefnyddio,
 • sicrhau gwell bargen i aelodau,
 • dadansoddi asesiadau risg,
 • hyfforddiant iechyd a diogelwch.

Er ein bod yn ceisio sicrhau gweithleoedd mwy diogel i’n haelodau, rhaid i ni gydnabod hefyd yr angen am gydraddoldeb ac amrywiaeth. Drwy gydol y cwrs, byddwch yn edrych ar faterion sy’n ymwneud â chydraddoldeb fel:

 • Rhywedd a chyfarpar diogelu persono
 • Aflonyddu rhywiol
 • Anableddau cudd
 • Y menopos
Ymwybyddiaeth o iechyd meddwl

Mae iechyd meddwl yn y gweithle yn dod yn fwyfwy pwysig. Mae’r cwrs hwn yn trafod pam ei fod yn bwysig a sut gall cynrychiolwyr ddelio â phroblemau iechyd meddwl.

Ar gyfer pwy mae’r cwrs?

Mae’r cwrs hwn ar gyfer cynrychiolwyr sydd eisiau gwella eu hymwybyddiaeth o sut gall y gweithle effeithio ar iechyd meddwl ac sydd am wella polisïau ar gyfer eu haelodau.

Beth fydd y cwrs yn fy helpu i’w wneud?

Bydd y cwrs yn helpu cynrychiolwyr i wneud y canlynol:

 • Datblygu dealltwriaeth well o Iechyd Meddwl yn gyffredinol.
 • Datblygu dealltwriaeth well o broblemau Iechyd Meddwl sy’n gysylltiedig â gwaith.
 • Datblygu dealltwriaeth well o Gyfraith Gwahaniaethu ar sail Anabledd a sut mae’n berthnasol i bobl â phroblemau Iechyd Meddwl.
 • Defnyddio astudiaethau achos a chwarae rôl i ddatblygu sgiliau ymarferol ar gyfer delio â phroblemau sy’n gysylltiedig ag Iechyd Meddwl.
 • Llunio cynllun gweithredu i weithio gydag aelodau a chyflogwyr i ddatblygu strategaeth ar gyfer problemau Iechyd Meddwl.
Cynrychiolwyr dysgu undebau – rhan 1

Os ydych yn Gynrychiolydd Dysgu Undebau newydd, mae’r cwrs hwn yn hanfodol.

Bydd yn eich cyflenwi â’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnoch i fod yn Gynrychiolydd Dysgu Undebau effeithiol. Mae llawer mwy i rôl Cynrychiolydd Dysgu Undebau na dim ond trefnu cyrsiau yn eich gweithle. Mae’n golygu gweithio yn eich cangen, gyda’ch cyflogwyr, darparwyr a chyllidwr i ehangu mynediad i ddysgu a sicrhau cyfle cyfartal yn eich gweithle.

Bydd y cwrs yn dysgu’r canlynol i chi:

 • Rôl undebau llafur mewn cysylltiad â dysgu a sgiliau
 • Rôl Cynrychiolydd Dysgu Undebau
 • Dulliau undebau llafur o ran dysgu yn y gweithle a modelau arferion gorau perthnasol
 • Polisïau a rhaglenni allweddol sy’n berthnasol i’r system sgiliau oedolion yng Nghymru
 • Sut mae hyrwyddo dysgu yn eich gweithle
 • Sut mae nodi anghenion dysgu
 • Sut mae gweithio gyda’ch cangen a’ch cyflogwr i gael gwared ar y rhwystrau i ddysgu a datblygu yn y gwaith
Gwneud ein gweithleoedd yn fwy gwyrdd

Mae’r cwrs hwn wedi’i anelu at gynrychiolwyr gwyrdd/amgylcheddol newydd a phrofiadol yn ogystal ag undebwyr llafur eraill sydd am gymryd camau ymarferol i fynd i'r afael â’r argyfwng hinsawdd a natur yn eu gweithle.

Hyd y cwrs: 3 diwrnod o ddysgu (1 diwrnod yr wythnos dros gyfnod o 3 wythnos).

Pwy ddylai ddod?

Yr holl undebwyr llafur sy’n dymuno cymryd camau i fynd i'r afael â’r argyfwng hinsawdd a natur yn eu gweithle, gan gynnwys swyddogion undebau, swyddogion cangen, cynrychiolwyr, cynrychiolwyr iechyd a diogelwch, cynrychiolwyr dysgu’r undebau, cynrychiolwyr cydraddoldeb.

Negodi er mwyn sicrhau Trawsnewid Cyfiawn

Bydd y cwrs hwn yn rhoi gwybodaeth a syniadau i gynrychiolwyr undebau, cynrychiolwyr iechyd a diogelwch, cynrychiolwyr gwyrdd a swyddogion cangen a fydd yn eu helpu i wybod sut i ymateb yn strategol i’r her o roi llais i weithwyr ar y trawsnewid i economi sero-net.

Bydd yn helpu cynrychiolwyr undebau i ddatblygu strategaethau negodi at ddibenion cynllunio ar gyfer trawsnewid y gweithle a datblygu dealltwriaeth o effaith ehangach y newid ar faterion fel sgiliau yn y gweithle, swyddi ac iechyd a diogelwch.

Hyd y cwrs: 3 diwrnod o ddysgu (1 diwrnod yr wythnos dros gyfnod o 3 wythnos).

Pwy ddylai ddod?

Yr holl undebwyr llafur sy’n dymuno cymryd camau ymarferol i fynd i'r afael â’r argyfwng hinsawdd a natur yn eu gweithle, gan gynnwys swyddogion undebau, swyddogion cangen, cynrychiolwyr, cynrychiolwyr iechyd a diogelwch, cynrychiolwyr dysgu’r undebau, cynrychiolwyr cydraddoldeb.

Diploma mewn iechyd a diogelwch galwedigaethol

Bydd y cwrs hwn yn helpu cynrychiolwyr diogelwch profiadol i ddatblygu eu dealltwriaeth o egwyddorion ac ymarfer iechyd a diogelwch.

Mae'r cwrs yn rhoi cyfle i ddysgwyr gwestiynu datblygiad a swyddogaeth deddfwriaeth iechyd a diogelwch, dysgu sut mae creu cyfundrefn undeb llafur ar gyfer iechyd a diogelwch a sut mae mynd i'r afael â rhai o'r problemau mae gweithwyr yn eu hwynebu ar hyn o bryd o ran iechyd, diogelwch, lles a'r amgylchedd.

Ar gyfer pwy mae’r cwrs?

Mae’r cwrs wedi’i gynllunio’n benodol ar gyfer cynrychiolwyr iechyd a diogelwch profiadol.

Pa mor hir mae’r rhaglen yn para?

Cyflwynir y cwrs dros dri thymor.

Beth fydd y cwrs yn fy helpu i’w wneud?

Bydd y cwrs yn eich helpu gyda’r canlynol:

 • sut mae cwestiynu datblygiad a swyddogaeth cyfraith iechyd a diogelwch
 • darganfod sut mae creu cyfundrefn undeb llafur ar gyfer iechyd a diogelwch
 • sut mae mynd i’r afael â rhai o’r problemau iechyd, diogelwch, lles ac amgylcheddol y mae gweithwyr yn eu hwynebu ar hyn o bryd.

Pa bynciau fydd yn cael eu hastudio?

Mae Diploma'r TUC wedi'i achredu gan NOCN ac mae wedi'i rannu'n sawl uned - tair uned graidd a phedair uned sgiliau astudio - gweler isod.

Uned Iechyd Galwedigaethol, Diogelwch, Lles a’r Amgylchedd

Mae’r uned hon yn canolbwyntio ar bedwar prif bwnc, sef iechyd galwedigaethol, problemau diogelwch a lles a phroblemau amgylcheddol yn y gwaith, ffynonellau neu wybodaeth, defnyddio tystiolaeth mewn proses datrys problemau, a strategaethau undebau llafur ar gyfer mynd i’r afael â materion sydd â blaenoriaeth.

Bydd yr uned hon yn eich helpu i ddeall:

 • problemau iechyd, diogelwch, lles ac amgylcheddol
 • ffynonellau gwybodaeth allweddol am iechyd, diogelwch, lles a phroblemau amgylcheddol
 • tystiolaeth i gefnogi atebion i broblemau sydd â blaenoriaeth
 • strategaethau undebau llafur ar gyfer mynd i'r afael â phroblemau sydd â blaenoriaeth

Uned Cyfundrefn Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol

Mae’r uned hon yn canolbwyntio ar ddau brif bwnc, sef trefniadaeth undeb a threfn reoli.

Bydd yr uned hon yn eich helpu i ddeall:

 • rôl cyfundrefn iechyd a diogelwch eich undeb ar lefel leol
 • rôl cyfundrefn iechyd a diogelwch eich undeb ar lefel genedlaethol a rhyngwladol
 • egwyddorion rheoli iechyd a diogelwch
 • rôl gwasanaethau iechyd a diogelwch galwedigaethol

Uned Cyfraith Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol

Mae’r uned hon yn canolbwyntio ar bedwar prif bwnc: y system gyfreithiol droseddol ar gyfer iechyd a diogelwch galwedigaethol a’r gwelliannau sydd eu hangen; y system gyfreithiol sifil ar gyfer iechyd a diogelwch galwedigaethol a’r gwelliannau sydd eu hangen; y ffordd y mae cyfreithiau’n cael eu datblygu yn y DU a sut y gall undebau llafur ddylanwadu ar y datblygiadau hyn; y ffordd y mae safonau rhyngwladol yn cael eu datblygu a sut y gall undebau llafur ddylanwadu ar y datblygiadau hyn.

Bydd yr uned hon yn eich helpu i ddeall:

 • y ffordd y mae’r systemau cyfreithiol sifil a throseddol yn ymdrin ag iechyd a diogelwch galwedigaethol
 • ffyrdd y gellid gwella cyfraith iechyd a diogelwch galwedigaethol
 • sut mae cyfraith iechyd a diogelwch galwedigaethol yn cael ei datblygu
 • sut y gall undebau llafur ddylanwadu ar ddatblygiad cyfraith iechyd a diogelwch galwedigaetho

Interactive learning (eNote)

We have short bite-sized pieces of learning and longer courses. Each piece of learning is self-contained and contains a mixture of text, video and quizzes. They last between 20 and 45 minutes and can be returned to as many times as you like. Access our interactive guides

Webinars

Our webinars on specific workplace issues are a valuable training tool for reps and members. Sign-up to our upcoming events or watch our past webinars.

Course directory

This booklet provides details of our latest courses. If you’re unable to find a course to suit your interests/needs or you have any queries please don’t hesitate to contact the Wales TUC education team at wtuc@tuc.org.uk.

The booklet covers: 
 -  Guidance to paid release
 -  Code of conduct
 -  Accreditation and pathways
 -  Course listings
 -  How to apply
 -  Useful toolkits & resources

Download course directory booklet (pdf) EnglishCymraeg