Ydych chi’n gynrychiolydd profiadol ac eisiau diweddaru eich gwybodaeth a’ch sgiliau? Neu ydych chi’n gynrychiolydd newydd sydd eisiau gwybod beth yw’r rôl? Yn ystod y pandemig Coronafeirws rydyn ni’n cynnig adnoddau dysgu ar lein i gynrychiolwyr.
Dyn o flaen cyfrifiadur gyda menyw yn ei ddysgu

Er mwyn cadw ein tiwtoriaid a’n myfyrwyr yn ddiogel yn ystod y pandemig Coronafeirws, rydyn ni wedi penderfynu gohirio cyrsiau mewn dosbarthiadau am gyfnod. Bydd ein rhaglen wyneb yn wyneb sy’n cael ei chyflwyno gan Addysg Oedolion Cymru a Choleg Gwent yn dechrau’n ôl cyn gynted â phosibl.

Fodd bynnag, rydyn ni’n gwybod bod angen hyfforddiant a chymorth ar ein cynrychiolwyr fwy nag erioed yn ystod y cyfnodau anodd hyn. Felly, mae gwasanaeth addysg TUC wedi datblygu rhaglen ar-lein i gynrychiolwyr am y tro cyntaf.

Gallwch ddewis cyrsiau hir neu ein rhaglen blas ar ddysgu sy’n cynnwys eNodiadau. Gyda mynediad 24/7, dysgwch ar eich cyflymder eich hun, lle bynnag a phryd bynnag sy’n gyfleus i chi – mae’r cyrsiau hyn yn gweithio’r un mor dda ar eich ffôn clyfar, tabled neu gyfrifiadur. Yr oll sydd angen i chi ei wneud yw dewis cwrs isod a dechrau arni.

Cyrsiau ar gyfer cynrychiolwyr yn 2021 

Oherwydd effaith Covid-19 bydd y cyrsiau isod yn cael eu darparu ar-lein gan ein tiwtoriaid achrededig.

Enw'r cwrs Darparwr Dyddiad cychwyn Patrwm Cysylltwch â
Cynrychiolwyr undebau – rhan 1 Addysg Oedolion Cymru 12 Ebr 2021 10 diwrnod

terry.bishop@adultlearning.wales

07943 591083

Coleg Gwent 13 Ebr 2021 10 diwrnod

John.James@coleggwent.ac.uk

07527 450276

Cynrychiolwyr undebau – rhan 2 Coleg Gwent 21 Ebr 2021 10 diwrnod

John.James@coleggwent.ac.uk

07527 450276

Addysg Oedolion Cymru 15 Ebr 2021 10 diwrnod

terry.bishop@adultlearning.wales

07943 591083

Cynrychiolwyr iechyd a diogelwch – rhan 1 Coleg Gwent 22 Ebr 2021 10 diwrnod

John.James@coleggwent.ac.uk

07527 450276

Addysg Oedolion Cymru 14 Ebr 2021 10 diwrnod

terry.bishop@adultlearning.wales

07943 591083

Cynrychiolwyr iechyd a diogelwch – rhan 2 Coleg Gwent  20 Ebr 2021 10 diwrnod

John.James@coleggwent.ac.uk

07527 450276

22 Ebr 2021 10 diwrnod

Addysg Oedolion Cymru

16 Ebr 2021 10 diwrnod

terry.bishop@adultlearning.wales

07943 591083

Ymwybyddiaeth o iechyd meddwl Addysg Oedolion Cymru 10 Mai 2021 2 diwrnod

terry.bishop@adultlearning.wales

07943 591083

Cynrychiolwyr dysgu undebau – rhan 1 Coleg Gwent 22 Ebr 2021 4 diwrnod

John.James@coleggwent.ac.uk

07527 450276

Cynrychiolwyr dysgu undebau – rhan 2 24 Meh 2021 2 diwrnod
Cynrychiolwyr amgylcheddol/gwyrdd Coleg Gwent 6 Mai 2021 3 diwrnod

John.James@coleggwent.ac.uk

07527 450276

Gwybodaeth ar y cyrsiau sydd ar gael yn 2021

Cliciwch ar enw'r cwrs isod ar gyfer mwy o wybodaeth am beth fyddech yn dysgu os ydych chi'n ymuno â'r cwrs.

Cynrychiolwyr undebau – rhan 1

Os ydych chi’n gynrychiolydd undeb newydd, mae’r cwrs hwn yn hanfodol. Byddwch yn dysgu

 • beth mae bod yn gynrychiolydd yn ei olygu
 • sut mae cynrychioli eich aelodau’n effeithiol
 • sut mae codi materion cyfunol ac unigol gyda’ch cyflogwr

Byddwch yn deall y rôl a’i chyfrifoldebau. Mae’r rhain yn cynnwys cydweithio ag aelodau a chynrychiolwyr undebau eraill, siarad ag aelodau a delio â’u problemau, recriwtio aelodau a’u helpu i gymryd rhan yn yr undeb, cwrdd â rheolwyr i drafod amrywiaeth o faterion yn y gwaith, a gwneud yn siŵr bod aelodau’n cael y wybodaeth ddiweddaraf.

Cynrychiolwyr undebau – rhan 2

Os ydych chi wedi cwblhau ‘Cynrychiolwyr Undebau – Rhan 1’, neu’r hyn sydd gyfwerth yn eich undeb, bydd y cwrs hwn yn eich helpu i gamu ymlaen yn eich rôl undeb llafur. Mae’r cwrs yn ymdrin â’r canlynol:

 • Rolau arwain yn y strwythur cangen, h.y. Cadeirydd, Ysgrifennydd a Thrysorydd,
 • sut mae undeb llafur yn gwneud penderfyniadau a sut gallwch ddylanwadu ar ei bolisïau,
 • cynnal trafodaethau effeithiol,
 • trefnu ymgyrchoedd llwyddiannus.

Yr amddiffyniad gorau yn y gweithle yw undebau llafur trefnus, ond mae deall beth yw ein hawliau a sut mae gwneud y defnydd gorau ohonynt yn hanfodol i’ch rôl. Byddwch yn dysgu am y canlynol:

 • Contractau cyflogaeth
 • Diswyddo teg ac annheg
 • Cydraddoldeb ac amrywiaeth
 • Gweithredu diwydiannol
Cynrychiolwyr iechyd a diogelwch – rhan 1

Os ydych chi’n gynrychiolydd Iechyd a Diogelwch newydd, mae’r cwrs hwn yn hanfodol. Byddwch yn dysgu:

 • beth mae bod yn gynrychiolydd Iechyd a Diogelwch yn ei olygu
 • sut mae iechyd a diogelwch yn cael ei drefnu yn eich gweithle
 • sut mae delio â materion iechyd a diogelwch yn y gwaith.

Byddwch yn edrych ar y gyfraith iechyd a diogelwch, ar archwiliadau diogelwch, ar asesiadau risg ac ar fesurau ataliol. Bydd y cwrs hwn yn dysgu hanfodion iechyd a diogelwch i chi ac yn eich cyflenwi â’r sgiliau, y wybodaeth a’r hyder i gyflawni eich rôl yn effeithiol.

Cynrychiolwyr iechyd a diogelwch – rhan 2

Os ydych chi wedi cwblhau ‘Iechyd a Diogelwch – Rhan 1’, neu’r hyn sydd gyfwerth yn eich undeb, bydd y cwrs hwn yn eich helpu i ddelio â’r materion pwysicach hynny. Bydd y cwrs yn ymdrin â’r canlynol

 •  Trefnu a chynllunio iechyd a diogelwch yn effeithiol,
 • sut a phryd i’w ddefnyddio,
 • sicrhau gwell bargen i aelodau,
 • dadansoddi asesiadau risg,
 • hyfforddiant iechyd a diogelwch.

Er ein bod yn ceisio sicrhau gweithleoedd mwy diogel i’n haelodau, rhaid i ni gydnabod hefyd yr angen am gydraddoldeb ac amrywiaeth. Drwy gydol y cwrs, byddwch yn edrych ar faterion sy’n ymwneud â chydraddoldeb fel:

 • Rhywedd a chyfarpar diogelu persono
 • Aflonyddu rhywiol
 • Anableddau cudd
 • Y menopos
Ymwybyddiaeth o iechyd meddwl

Mae iechyd meddwl yn y gweithle yn dod yn fwyfwy pwysig. Mae’r cwrs hwn yn trafod pam ei fod yn bwysig a sut gall cynrychiolwyr ddelio â phroblemau iechyd meddwl.

Ar gyfer pwy mae’r cwrs?

Mae’r cwrs hwn ar gyfer cynrychiolwyr sydd eisiau gwella eu hymwybyddiaeth o sut gall y gweithle effeithio ar iechyd meddwl ac sydd am wella polisïau ar gyfer eu haelodau.

Beth fydd y cwrs yn fy helpu i’w wneud?

Bydd y cwrs yn helpu cynrychiolwyr i wneud y canlynol:

 • Datblygu dealltwriaeth well o Iechyd Meddwl yn gyffredinol.
 • Datblygu dealltwriaeth well o broblemau Iechyd Meddwl sy’n gysylltiedig â gwaith.
 • Datblygu dealltwriaeth well o Gyfraith Gwahaniaethu ar sail Anabledd a sut mae’n berthnasol i bobl â phroblemau Iechyd Meddwl.
 • Defnyddio astudiaethau achos a chwarae rôl i ddatblygu sgiliau ymarferol ar gyfer delio â phroblemau sy’n gysylltiedig ag Iechyd Meddwl.
 • Llunio cynllun gweithredu i weithio gydag aelodau a chyflogwyr i ddatblygu strategaeth ar gyfer problemau Iechyd Meddwl.
Cynrychiolwyr dysgu undebau – rhan 1

Os ydych yn Gynrychiolydd Dysgu Undebau newydd, mae’r cwrs hwn yn hanfodol.

Bydd yn eich cyflenwi â’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnoch i fod yn Gynrychiolydd Dysgu Undebau effeithiol. Mae llawer mwy i rôl Cynrychiolydd Dysgu Undebau na dim ond trefnu cyrsiau yn eich gweithle. Mae’n golygu gweithio yn eich cangen, gyda’ch cyflogwyr, darparwyr a chyllidwr i ehangu mynediad i ddysgu a sicrhau cyfle cyfartal yn eich gweithle.

Bydd y cwrs yn dysgu’r canlynol i chi:

 • Rôl undebau llafur mewn cysylltiad â dysgu a sgiliau
 • Rôl Cynrychiolydd Dysgu Undebau
 • Dulliau undebau llafur o ran dysgu yn y gweithle a modelau arferion gorau perthnasol
 • Polisïau a rhaglenni allweddol sy’n berthnasol i’r system sgiliau oedolion yng Nghymru
 • Sut mae hyrwyddo dysgu yn eich gweithle
 • Sut mae nodi anghenion dysgu
 • Sut mae gweithio gyda’ch cangen a’ch cyflogwr i gael gwared ar y rhwystrau i ddysgu a datblygu yn y gwaith
Diswyddiadau – Covid-19 a'r gyfraith

Bydd y cwrs hwn yn edrych ar hawliau’r gyfraith cyflogaeth ar ddiswyddiadau a pholisïau yn ymwneud â Covid-19.

Cynrychiolwyr amgylcheddol/gwyrdd

Bydd newidiadau yn effeithio ar weithwyr ar draws pob sector a byddan nhw’n rhan o’r ymdrech i ddatgarboneiddio a symud Cymru tuag at economi gylchol, fwy cynaliadwy a diwastraff. Ac mae gan aelodau undebau llafur yr wybodaeth a’r syniadau i helpu i ddarparu’r newidiadau sydd eu hangen.

Mae gan weithwyr lawer iawn o wybodaeth a all helpu sefydliadau sy’n ceisio lleihau eu heffaith amgylcheddol. Yn aml iawn, y gweithwyr ar lawr gwlad sy’n fwyaf tebygol o ddeall sut mae gwneud hyn yn effeithiol.   Mae’n bosib i undebau llafur chwarae rôl allweddol o ran nodi a darparu’r arferion amgylcheddol gorau mewn gweithleoedd.

Gall undebau sicrhau bod ymdrechion i leihau effaith amgylcheddol sefydliad yn cael eu datblygu ar y cyd â’r gweithwyr, a drwy ymgynghori’n llawn â nhw. Gall cynnwys gweithwyr yn y penderfyniadau sicrhau bod unrhyw newidiadau’n deg, yn effeithiol, a bod y gweithwyr yn eu cefnogi gant y cant.

Mae’r cwrs hwn yn canolbwyntio ar y sgiliau ymarferol sydd eu hangen i ddatblygu mentrau cynaliadwyedd o dan arweiniad undebau yn y gweithle.  Mae’n cynnwys y sgiliau craidd sydd eu hangen ar undebwyr llafur sy’n dymuno gweithredu’n ymarferol ar gyfer yr amgylchedd yn eu gweithle neu sy’n dymuno dod yn gynrychiolydd ‘gwyrdd’ neu amgylcheddol undeb llafur.

Ledled Cymru mae cynrychiolwyr undeb eisoes yn gweithio gyda’u haelodau i wneud gweithleoedd yn fwy cynaliadwy. Maen nhw’n canfod ffyrdd o leihau carbon a lleihau gwastraff, yn ymgyrchu dros aer glanach ac yn creu mannau gwyrdd i gefnogi byd natur. Bydd y cwrs hwn yn cefnogi’r holl undebwyr llafur sy’n dymuno bod yn rhan o'r ymgyrch i wneud ein gweithleoedd yn fwy gwyrdd.

Mae’r cwrs yn ymdrin â’r canlynol:

 • Deall yr argyfwng hinsawdd ac amgylcheddol a nodi effaith hynny ar eich gweithle
 • Gweithio gyda’r gangen ac aelodau i ganfod materion cynaliadwyedd y mae angen eu codi â’r rheolwyr
 • Sut mae cynnal archwiliadau amgylcheddol yn y gweithle
 • Sut mae adolygu a datblygu polisïau a chytundebau amgylcheddol y gweithle
 • Codi ymwybyddiaeth a hybu arferion gweithleoedd gwyrdd

Pwy ddylai fynychu

Yr holl undebwyr llafur sy’n dymuno gweithredu ar yr argyfwng hinsawdd ac amgylcheddol yn eu gweithle, gan gynnwys swyddogion undeb, swyddogion cangen, cynrychiolwyr, cynrychiolwyr iechyd a diogelwch, cynrychiolwyr dysgu undebau, cynrychiolwyr cydraddoldeb.

 

Mae llawer o ffyrdd eraill i ddysgu yn 2021 hefyd: 

Bydd clicio'r ddolen hon yn agor cyfeiriadur cyrsiau TUC Cymru sy'n rhestru'r holl gyrsiau sydd ar gael ar hyn o bryd ar gyfer dysgu ar-lein dan arweiniad tiwtor.

 

 

 

 

Dysgwch rywbeth newydd o gartref - blog a rhestr o adnoddau ar-lein gan Linsey Imms