Dyddiad cyhoeddi
Mae TUC Cymru nawr yn un o ddim ond 55 sefydliad yng Nghymru i ymuno â chynllun Cynnig Cymraeg Comisiynydd y Gymraeg.

Mae Cynnig Cymraeg TUC Cymru yn dweud, wrth gyfathrebu â TUC Cymru, y gallwch ddisgwyl:  

  • Gweld bod llawer o wefan TUC Cymru yn ddwyieithog  

  • Gallu siarad ag aelod o staff sy’n gwisgo’r bathodyn Iaith Gwaith yn Gymraeg  

  • Derbyn ein e-gylchlythyrau yn ddwyieithog 

  • Anfon e-bost neu lythyr atom yn Gymraeg – byddwn yn ymateb yn yr un iaith   

  • Ein gweld yn defnyddio’r Gymraeg ar gyfryngau cymdeithasol ac yn ymateb i’ch sylwadau Cymraeg yn Gymraeg  

 

Datblygwyd y cynllun Cynnig Cymraeg gan Gomisiynydd y Gymraeg i sicrhau bod siaradwyr Cymraeg yn gwybod pa wasanaethau Cymraeg sydd ar gael iddynt. Dyma hefyd y gydnabyddiaeth swyddogol a roddwyd gan y Comisiynydd i sefydliadau y maent wedi cydweithio â hwy i gynllunio darpariaeth Gymraeg uchelgeisiol. 

Dywedodd Shavanah Taj, Ysgrifennydd Cyffredinol TUC Cymru:  

"Mae trin y Gymraeg a'r Saesneg yn gyfartal yn rhan o'n hymrwymiad i gydraddoldeb ac amrywiaeth. Rydyn ni eisiau i bawb allu cyfathrebu â ni yn eu dewis iaith. Rwyf wrth fy modd bod ein Cynnig Cymraeg wedi cael ei gymeradwyo gan Gomisiynydd y Gymraeg. 

"Yr wythnos diwethaf clywsom fod 33,000 o aelodau newydd wedi ymuno ag undebau llafur yng Nghymru yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Bydd llawer ohonynt yn siaradwyr Cymraeg ac rydym am iddynt deimlo bod croeso iddynt yn ein mudiad.  

"Rydym hefyd yn gobeithio y bydd bod yn agored am ein hymrwymiad i gyfathrebu'n ddwyieithog yn helpu i ddenu mwy o aelodau undeb, yn enwedig gweithwyr iau sy'n fwy tebygol o siarad Cymraeg.  

"Gan fod nifer y siaradwyr Cymraeg yn debygol o gynyddu yn y blynyddoedd sydd i ddod, bydd TUC Cymru yn gweithio gydag undebau llafur i sicrhau bod ein mudiad yn gallu gwasanaethu ein cynrychiolwyr a'n aelodau yn eu dewis iaith. 

"Yn ein Cyngres yr wythnos diwethaf gwnaethom ailddatgan ein hymrwymiad i sicrhau ein bod yn cefnogi cynrychiolwyr undebau llafur i allu cynnal eu busnes undebol yn y Gymraeg drwy gynhyrchu a hyrwyddo deunyddiau cymorth dwyieithog."    

 

Dywedodd Gwenith Price,  Dirprwy Gomisiynydd y Gymraeg: 

"Mae logo Cynnig Cymraeg yn gydnabyddiaeth swyddogol o  ymrwymiad sefydliad i ddefnyddio'r Gymraeg. Pan fydd TUC Cymru yn defnyddio'r logo hwn ar-lein ac mewn digwyddiadau bydd yn rhoi hyder i bobl ddefnyddio'r Gymraeg." 

 

Darllenwch mwy am ein hymrwymiad i gyfathrebu yn ddwyieithog