Dyddiad cyhoeddi
Bydd y mudiad undebau llafur yn cefnogi'r streiciau ysgol dros yr hinsawdd ar 20 Medi. Dewch i gymryd rhan yn eich ardal - gweler y rhestr o brotestiadau newid hinsawdd isod.
School Climate Strikes
Streiciau Ysgol dros yr Hinsawdd (llun gan Socialist Action ger Flickr)

Ar 10 Medi pleidleisiodd Cyngres yr Undebau Llafur i gefnogi’r streiciau ysgol fyd-eang dros yr hinsawdd ar 20 Medi 2019.

Pleidleisiodd cannoedd o gynrychiolwyr, sy’n cynrychioli 5,600,000 o aelodau undeb, i gefnogi ymgyrch 30 munud o weithgaredd.

Mae Rhwydwaith Hinsawdd Myfyrwyr y DU wedi trefnu ralïau ledled y DU, gan gynnwys y canlynol yng Nghymru:

  • Streic Cymuned Fyd-eang Aberystwyth: 11.30 am yng ngorsaf drenau Aberystwyth, Heol Alexandra, Aberystwyth SY23 1LH
  • Streic Gyffredinol dros yr Hinsawdd Caerdydd: 11.00 am yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd, Rhodfa Brenin Edward VII, Caerdydd CF10 3ND
  • Streic Hinsawdd Conwy: 10.00 ger Adeilad y Cyngor Coed Pella, Ffordd Conwy, Bae Colwyn LL29 7AZ
  • Streic Hinsawdd Fyd-eang y Drenewydd: 9.00 am ym Mharc Dolerw – tu allan i adeilad y Cyngor, oriel gelf a phorth y dref, y Drenewydd SY16 2NZ
  • Streic Hinsawdd Fyd-eang Sir Benfro: 11.00 am yn Neuadd y Sir, Plas Victoria, Hwlffordd SA61 1TP
  • Streic Hinsawdd Fyd-eang Pontypridd: 10.30 am yn swyddfeydd y Cyngor Tref, Ffordd Berw, Pontypridd CF37 2AA
  • Streic Hinsawdd Fyd-eang Abertawe: 11.30 am yn Big Screen, Sgwâr y Castell, Abertawe SA1 3PP
  • Streic Gyffredinol Ieuenctid dros yr Hinsawdd Tywyn: 8.30 am tu allan i Swyddfa'r Cyngor, Stryd Fawr, Tywyn LL36 9AD
  • Protest Hinsawdd Wrecsam 12.00 hanner dydd yn Llwyn Isaf, Wrecsam LL11 1AY

Bydd y streiciau hyn yn digwydd ychydig cyn uwchgynhadledd hinsawdd frys y Cenhedloedd Unedig ar 23 Medi i ddatblygu cefnogaeth i'r agenda uchelgeisiol sydd ei hangen i fynd i'r afael at yr argyfwng hinsawdd.

Fel undebwyr llafur byddwn yn cefnogi'r frwydr yn erbyn newid hinsawdd i helpu i warchod y blaned i'n plant a'n hwyrion yn ogystal â sefyll dros weithwyr sydd efo’u swyddi mewn perygl. Mae angen i ni gymryd camau i wneud y trawsnewidiad i economi wyrddach yn un cyfiawn sy'n rhoi lle canolog i weithwyr.

Sut arall alla i gefnogi'r streiciau ysgol dros yr hinsawdd?

Ni fydd pawb yn gallu mynd ar streic. Ond mae'n dal yn bosib i chi ddangos i'n llywodraethau bod gweithwyr ym mhobman eisiau gweithredu nawr drwy ymgyrchu yn eich gweithleoedd.

P'un a ydych yn mynychu streic ysgol neu n trefnu digwyddiad arall yn eich gweithle, cymerwch lun ar y diwrnod a rhannwch ef gyda ni.

Os yw miloedd ohonom yn dangos undod, bydd yn gwneud gwahaniaeth go iawn.

Beth yw 'trawsnewidiad cyfiawn'?

Mae'r mudiad undebau llafur yn cydnabod bod tystiolaeth wyddonol lethol o'r angen i ddatgarboneiddio ein heconomi. Bydd diwydiannau sy'n defnyddio ynni'n ddwys, gan gynnwys y sectorau ynni, trafnidiaeth, gweithgynhyrchu ac adeiladu, yn allweddol i gyflawni'r newid hwn. Ond mae hwn yn brosiect bydd angen newidiadau ym mhob rhan o'n heconomi, ac mae gan aelodau undebau llafur yr arbenigedd i'w gyflawni. Mae'n rhaid i leisiau gweithwyr sydd ar flaen y gad wrth ddelio â her newid hinsawdd fod yn ganolog i'r broses o drawsnewid yn llwyddiannus i'r economi y bydd ei hangen arnom yn y dyfodol.

Darllenwch fwy yn adroddiad y TUC o' r enw A just transition to a greener, fairer economy (ar gael yn Saesneg yn unig).