Dyddiad cyhoeddi
• Heddiw yw ‘Diwrnod Gweithio Eich Oriau Go Iawn’, pan fydd gweithwyr yn cael eu hannog i orffen yn brydlon gyda chefnogaeth frwd eu cyflogwyr

Hawliodd cyflogwyr yng Nghymru gwerth £692 miliwn o lafur am ddim y llynedd oherwydd bod gweithwyr wedi bod yn gweithio goramser heb dâl, yn ôl dadansoddiad newydd a gyhoeddwyd heddiw (dydd Gwener) gan TUC Cymru.

Heddiw yw’r 18fed tro i Ddiwrnod Gweithio Eich Oriau Go Iawn blynyddol y TUC gael ei gynnal. Ar y diwrnod hwn, mae gweithwyr yn cael eu hannog i orffen eu shifftiau ar amser. A chaiff rheolwyr eu hannog i gefnogi staff drwy osod llwyth gwaith rhesymol a sefydlu polisïau yn y gweithle i ddiogelu rhag gorweithio.

Prif ganfyddiadau ac effaith y pandemig

Ar draws y DU, roedd 3.8 miliwn o bobl wedi gweithio goramser heb dâl yn 2021, sy’n 7.6 awr o waith di-dâl yr wythnos ar gyfartaledd. Ar gyfartaledd, mae hynny’n cyfateb i £7,100 y flwyddyn o gyflog nad yw’n cael ei dalu am waith a wneir.

Yng Nghymru, roedd 9.4% o weithwyr yn gweithio goramser heb dâl, gan weithio 7.1 awr yr wythnos dros eu horiau ar gyfartaledd. Mae hynny’n cyfateb i £5,801 y flwyddyn o gyflog nad yw’n cael ei dalu. (gweler Tabl 3 yn y nodiadau)

Roedd y tarfu ar batrymau gweithio yn ystod y pandemig yn golygu bod hon yn ail flwyddyn o batrymau gweithio anarferol, gyda llawer o weithwyr ar ffyrlo. Mae hyn wedi ei gwneud yn anoddach deall tueddiadau tymor hwy o ran goramser di-dâl. Ond mae’r ffigurau’n dangos nad yw addewidion i ‘ailgodi’n gryfach’ yn cael eu cyflawni o ran sicrhau bod gweithwyr yn cael eu talu am yr holl oriau maent yn eu gweithio.

Yn dilyn cwymp mewn oriau gwaith yn ystod blwyddyn gyntaf y pandemig, mae goramser heb dâl wedi dechrau tyfu eto yn 2021. Rhwng 2020 a 2021 bu cynnydd o 427,000 yn nifer y gweithwyr yn y DU sy’n gweithio goramser heb dâl, a chynyddodd cyfran y gweithwyr yn y DU sy’n gweithio goramser heb dâl o 12.1% i 13.5%. (gweler Tabl 1 yn y nodiadau)

Mae’r rhan fwyaf o’r deg grŵp galwedigaethol sy’n gwneud y mwyaf o oramser heb dâl yn swyddi sy’n debygol o fod yn bosibl eu gwneud gartref. Mae rheolwyr a chyfarwyddwyr yn amlwg iawn, sy’n awgrymu nad yw cyflogwyr yn rheoli cyfrifoldebau ychwanegol staff lefel uwch yn briodol. Ac mae athrawon yn uchel ar y rhestr. Mae’r her o gadw ysgolion yn agored i blant gweithwyr allweddol, tra’n darparu dysgu gartref hefyd, wedi cynyddu eu dwysedd gwaith. (gweler Tabl 2 yn y nodiadau)

Gweithio mwy am lai

Dywed TUC Cymru fod y cyfuniad o brinder llafur mewn rhannau o’r economi a’r argyfwng costau byw yn debygol o olygu bod llawer o bobl yn gweithio’n fwy dwys er bod eu cyflog go iawn yn lleihau.

Yn y sector cyhoeddus, mae problemau o orweithio a llwyth gwaith gormodol yn cael eu sbarduno gan argyfwng recriwtio a chadw staff sydd wedi cael ei waethygu gan ddegawd o gyfyngiadau cyflogau a osodwyd gan y llywodraeth.

Mae TUC Cymru yn galw ar lywodraeth y DU i wneud y canlynol:

  • Datrys yr argyfwng recriwtio a chadw staff yn y sector cyhoeddus ar frys, gan weithio gydag undebau ar strategaeth gweithlu wedi’i hariannu’n llawn.
  • Cefnogi cyflogwyr mewn sectorau lle mae prinder sgiliau gyda chyllid cyhoeddus ar gyfer hyfforddiant.
  • Rhoi hawliau cryfach i bobl sy’n gweithio drefnu eu hunain ar y cyd mewn undebau a bargeinio â’u cyflogwr i sicrhau bod ganddynt reolaeth resymol dros eu horiau gwaith.
  • Ei gwneud yn ofynnol i gyflogwyr ac undebau negodi Cytundebau Cyflog Teg i sectorau sy’n talu cyflogau isel.
  • Dwyn ymlaen y bil cyflogaeth sydd wedi’i addo ers tro a chryfhau amddiffyniadau rhag gorweithio, gan gynnwys hawl i weithio’n hyblyg o’u diwrnod cyntaf.

Dywedodd Shavanah Taj, Ysgrifennydd Cyffredinol TUC Cymru:

“Mae’r rhan fwyaf ohonom yn fodlon gweithio ychydig o amser ychwanegol pan fydd ei angen, ond dylem gael yr amser hwnnw’n ôl pan fydd yn dawelach. Ni ddylai neb fod yn gwneud gwaith nad ydynt yn cael eu talu amdano.

“Felly rydyn ni’n galw heddiw ar bobl yng Nghymru i gymryd eich amser cinio llawn a mynd adref ar amser. Ac rydyn ni’n galw ar reolwyr i annog eu staff i orffen ar amser ac arwain drwy esiampl.

“Mae Cymru nawr yn wynebu prinder llafur ac argyfwng costau byw. Os na fydd llywodraeth y DU yn gweithredu i gefnogi gweithwyr, byddant yn gweithio oriau hirach am lai o gyflog yn y pen draw.

“Dylai’r Canghellor ddefnyddio ei ddatganiad yn y gwanwyn i nodi cynlluniau i fynd i’r afael â phrinder llafur mewn gwasanaethau cyhoeddus, ac i ariannu hyfforddiant lle mae prinder sgiliau. A dylai gyflwyno cynllun i sicrhau bod cyflogau’n codi ar draws yr economi.”

Nodyn y golygyddion

- Dadansoddiad o’r oriau di-dâl a weithiwyd yn 2021 

Tabl 1 – cymhariaeth o’r prif ddata ar gyfer 2020 â’r blynyddoedd diwethaf 

  

2021 

2020 

2019 

2018 

Nifer y gweithwyr sy’n gweithio goramser heb dâl 

3,792,450 

3,365,668 

5,127,469 

5,013,434 

% y gweithwyr sy’n gweithio goramser heb dâl 

13.5% 

12.1% 

18.5% 

18.2% 

Cyfanswm yr oriau wythnosol o oramser heb dâl 

28,810,577 

26044365 

39031340 

37637328 

Cyfanswm blynyddol y goramser (oriau) heb dâl 

1,498,150,018 

1354306965 

2029629667 

1957141061 

Oriau di-dâl wythnosol ar gyfartaledd y gweithwyr sy’n gweithio goramser heb dâl 

7.6 

7.7 

7.6 

7.5 

Cyfanswm gwerth blynyddol goramser heb ei dalu 

£26,921,755,824 

 

£23,795,173,383 

£35,011,111,756 

£32,703,827,133 

Colled flynyddol ar gyfartaledd i weithiwr sy’n gweithio goramser heb dâl 

£7,099 

£7,070 

£6,828 

£6,523 

 

Tabl 2 – y 10 prif alwedigaeth ar gyfer y mwyaf o oriau goramser heb dâl 

 Galwedigaeth 

Cyfartaledd oriau goramser di-dâl yr wythnos ar draws: 

Cyfran sy’n gweithio goramser heb dâl 

Cyfanswm yr oriau goramser heb dâl wythnosol yn ôl galwedigaeth 

Pob gweithiwr 

Gweithwyr sy’n gweithio goramser heb dâl 

Cyfarwyddwyr ym maes Logisteg, Gwaith Warws a Thrafnidiaeth 

7.5 

12.3 

61% 

61585 

Gweithwyr Cyfreithiol Proffesiynol 

3.7 

10.8 

34% 

810133 

 

Prif Weithredwyr ac Uwch Swyddogion 

3.5 

11.5 

30% 

324838 

 

Gweithwyr Proffesiynol ym maes Addysgu 

3.4 

11.2 

31% 

4358145 

 

Rheolwyr a Chyfarwyddwyr Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 

3.3 

7.8 

42% 

308914 

 

Rheolwyr a Chyfarwyddwyr Swyddogaethol 

2.9 

9.3 

32% 

3291262 

 

Rheolwyr ym maes Logisteg, Gwaith Warws a Thrafnidiaeth 

2.9 

9.6 

30% 

764405 

 

Gweithwyr milfeddygol proffesiynol 

2.6 

6.8 

39% 

47538 

 

Ymchwil a Datblygu a Phroffesiynau Eraill ym maes Ymchwil 

2.5 

7.3 

34% 

350330 

 

Gweithwyr Addysg Proffesiynol Eraill 

2.4 

9.5 

25% 

497983 

 

 

Tabl 3 – goramser heb dâl yn ôl rhanbarth yn y Deyrnas Unedig 

Rhanbarth 

Cyfartaledd oriau goramser heb dâl yr wythnos, ar gyfer y rhai sy’n gweithio goramser heb dâl 

Cyfran y gweithwyr sy’n gweithio goramser heb dâl 

Cyfanswm y golled flynyddol  

Colled flynyddol ar gyfartaledd i'r rhai sy'n gweithio goramser heb dâl 

Gogledd-ddwyrain Lloegr 

8.2 

9.7% 

£683,947,011 

£6,754 

Gogledd-orllewin Lloegr 

7.4 

11.3% 

£2,172,350,466 

£6,373 

Swydd Efrog a Humberside 

7.7 

12.5% 

£1,788,397,980 

£6,440 

Dwyrain Canolbarth Lloegr 

8.2 

12.3% 

£1,692,750,113 

£6,748 

Gorllewin Canolbarth Lloegr 

7.5 

11.8% 

£1,946,508,880 

£6,644 

Dwyrain Lloegr 

7.1 

13.8% 

£2,375,809,739 

£6,392 

Llundain 

8.1 

18.1% 

£7,322,540,835 

£10,150 

De-ddwyrain Lloegr 

7.4 

15.9% 

£4,386,272,962 

£7,084 

De-orllewin Lloegr 

7.2 

14.2% 

£2,047,590,099 

£6,107 

Cymru 

7.1 

9.4% 

£691,739,526 

£5,801 

Yr Alban 

7.7 

13.1% 

£2,174,271,381 

£6,993 

Gogledd Iwerddon 

7.6 

6.8% 

£323,155,542 

£6,328 

 

- Rhyw: Mae menywod ychydig yn llai tebygol o weithio goramser heb dâl na dynion (13.4% o fenywod, a 13.5% o ddynion). Mae menywod sy’n gweithio goramser heb dâl yn gweithio 0.8 awr yr wythnos yn llai na dynion (7.2 awr i fenywod, ac 8.0 awr i ddynion). 

- Gweithwyr BME: Mae gweithwyr BME ychydig yn llai tebygol o weithio goramser heb dâl na gweithwyr gwyn (10.2% o weithwyr BME, a 14.0% o weithwyr gwyn). Mae gweithwyr BME sy’n gweithio goramser heb dâl yn gweithio oriau tebyg i weithwyr gwyn (7.5 awr i weithwyr BME, ac 8.1 awr i weithwyr gwyn). 

- Methodoleg ar gyfer y dadansoddiad: Mae’r dadansoddiad hwn gan TUC Cymru yn seiliedig ar ddata Arolwg Gweithlu Llafur y Swyddfa Ystadegau Gwladol ar gyfer Gorffennaf-Medi 2021. Mae’r TUC yn defnyddio chwarter Gorffennaf-Medi i gyfrifo cyfraddau goramser heb eu talu bob blwyddyn ar Ddiwrnod Gweithio Eich Oriau Go Iawn.  

- Dewis dyddiad ar gyfer Diwrnod Gweithio Eich Oriau Go Iawn: Mae dyddiad y Diwrnod Gweithio Eich Oriau Go Iawn fel arfer yn seiliedig ar gyfrifiad. Rydyn ni’n nodi’r diwrnod yn y flwyddyn pan fydd y gweithiwr cyffredin sy’n gweithio goramser di-dâl yn rhoi’r gorau i weithio am ddim i bob pwrpas – ac mae’r Diwrnod yn disgyn ar y dydd Gwener agosaf. 

Dros y blynyddoedd diwethaf cyn y pandemig, mae hwn bob amser wedi disgyn ar y dydd Gwener olaf ym mis Chwefror. Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, mae’r cyfrifiad yn cael ei effeithio’n sylweddol gan bobl sy’n gweithio llai o oriau yn ystod y pandemig. Mae hynny’n newid y gymhareb rhwng goramser heb dâl ac oriau cyflogedig, gan arwain at ddyddiad diweddarach. 

Fodd bynnag, penderfynasom beidio â symud y dyddiad i fis Mawrth, gan fod disgwyliad eang erbyn hyn y bydd y Diwrnod yn disgyn ddiwedd mis Chwefror. Byddwn yn adolygu penderfyniadau ar ddyddiadau yn y dyfodol gan gyfeirio at unrhyw batrwm cyson sy’n dod i’r amlwg ar ôl y pandemig. 

Cysylltiadau: 

TUC Cymru

Liam Perry

lperry@tuc.org.uk   

07917 193257