Dyddiad cyhoeddi
Mae pob un o'n hundebau (NASUWT, NEU, NAHT, a UCAC) yn cynnal pleidlais o’u haelodau dros weithredu diwydiannol ar gyflogau. Mae TUC Cymru yn llawn cefnogi'r pleidleisiau hyn. Rydym yn unedig ar yr angen i amddiffyn eich cyflog yn sgil chwyddiant ac i adfer ei werth go iawn. Rhaid i'r codiadau cyflog hynny gael eu hariannu'n llawn gan Awdurdodau Lleol a Llywodraeth Cymru.

Ers 2010, mae cyfres o ddyfarniadau tâl sy’n is na chwyddiant, 'capiau' a meini prawf 'fforddiadwyedd' wedi torri eich cyflog o fwy na 20 y cant.  Mae degau o filoedd o bunnoedd o golledion cyflog dros y cyfnod hwn, ar bob pwynt cyflog.

Mae'r colledion hyn hefyd yn effeithio ar werth eich pensiwn yn y dyfodol. Mae cyflogau is yn golygu cyfraniadau is, sy'n cynhyrchu pensiynau is ar ôl ymddeol.

Mae lefel chwyddiant yn syfrdanol - mae CPI yn 11 y cant ac RPI ar 14 y cant.  Mae prisiau bwyd yn codi a chostau ynni yn saethu i fyny.  Mae athrawon ac arweinwyr ysgolion yn wynebu toriad termau real arall i'w cyflog eto.

Mae ein hundebau'n parhau i bwyso ar lywodraethau a chyflogwyr am well gwobr cyflog, gan dynnu sylw at y niwed sy'n dod o ostwng cyflogau go iawn a’r risg i addysg plant a phobl ifanc.  Mae TUC Cymru yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru a chyflogwyr sector cyhoeddus eraill i ddod o hyd i atebion sy'n gweithio i bawb.  Mae'r cyfrifoldeb hefyd yn nwylo Llywodraeth y DU.  Mae gan San Steffan y gallu i sicrhau bod gweithwyr sector cyhoeddus yn cael y setliadau y maen nhw'n eu haeddu, a bydd y TUC yn pwyso ar Ganghellor y DU i gynyddu'r cyllid i Lywodraeth Cymru.  Mae angen cyllid teg arnom i Gymru - cyllid sy'n adlewyrchu'n iawn y pwysau y mae ein gwasanaethau cyhoeddus yn eu hwynebu. 

Ar y foment dyngedfennol hon, nawr yw'r amser i sefyll gyda'i gilydd ac anfon neges glir a diamwys y mae'r proffesiwn addysgu yn mynnu gwell.

Cwblhewch bapur pleidleisio eich undeb a'i postiwch heddiw i gryfhau ein cri am well bargen i athrawon ac arweinwyr ysgolion.

 

Text, letter

Description automatically generated

  Laura Doel

  Cyfarwyddwr, NAHT Cymru

A picture containing clipart, linedrawing, vegetable

Description automatically generated

  Neil Butler

  Swyddog Cenedlaethol Cymru, NASUWT

A picture containing text

Description automatically generated

  David Evans

  Ysgrifennydd Cymru, NEU

Black text on a white background

Description automatically generated

Ioan Rhys Jones

Ysgrifennydd Cyffredinol, UCAC

  Shavanah Taj

  Ysgrifennydd Cyffredinol, TUC Cymru