Gwaith y TUC yw bod yn gefn i bawb sy’n gweithio i ennill bywoliaeth, a helpu undebau i dyfu a ffynnu. Ac yn union fel y mae gweithwyr yn elwa o ddod ynghyd mewn undebau, felly hefyd y mae undebau’n ennill nerth wrth weithio gyda’i gilydd drwy'r TUC.
Demo

Mae'r undebau sy’n aelodau o’r TUC yn cael llais wrth benderfynu ar holl waith datblygu polisi ac ymgyrchu’r TUC. Mae hyn yn digwydd yn ffurfiol drwy'r Gyngress a phwyllgorau a chynadleddau’r TUC, ac yn anffurfiol, drwy grwpiau gorchwyl bach a thrafodaethau gydag undebau sy’n gweithio mewn diwydiant neu sector penodol. 

Beth mae’r TUC yn ei wneud i gefnogi undebau

Mae’r TUC yn briffio'r undebau sy’n aelodau ohono ar bolisi yn ymwneud â'r economi, cydraddoldebau, y gweithle a pholisi cymdeithasol, ac ynghylch tueddiadau yn y gweithle a'r economi. Rydym yn cysylltu â’r llywodraeth a phleidiau gwleidyddol wrth iddynt ddatblygu polisi, yn ymateb i ymgyngoriadau ac yn mynd i gyfarfodydd ar ran mudiad yr undebau. Ac rydym yn rhedeg ymgyrchoedd ar draws y mudiad ar faterion allweddol sy’n effeithio ar bob undeb - megis Deddf Undebau Llafur 2016.

Mae’r TUC yn cyd-drefnu cynrychiolaeth undebau ar gyrff cyhoeddus ac yn cefnogi trafodaethau ffurfiol parhaus gyda’r llywodraeth, er enghraifft y fforwm ar y cyd rhwng y llywodraeth ac undebau gydag aelodau sy’n gweithio yn y sector cyhoeddus. Rydym hefyd yn cyd-drefnu dirprwyaeth undebau llafur y Deyrnas Unedig i’r  ILO, corff sy’n perthyn i’r Cenhedloedd Unedig, ac i gyrff undebau llafur rhyngwladol ac Ewropeaidd . Rydym hefyd yn siarad ar ran y mudiad undebau ar y cyfryngau.

Bob blwyddyn, mae’r TUC yn hyfforddi miloedd o gynrychiolwyr undeb. Ac rydym yn rheoli arian gan y Llywodraeth i undebau i helpu’u haelodau i gael hyfforddiant drwy unionlearn.

Rydym yn cefnogi datblygiad proffesiynol staff sy'n gweithio i undebau, drwy hyfforddiant ffurfiol a thrwy ddigwyddiadau ymarfer gorau. Rydym yn cynnal nifer o rwydweithiau anffurfiol i staff undebau llafur mewn swyddi tebyg - er enghraifft, swyddogion cyfreithiol, swyddogion adnoddau dynol, staff gwleidyddol a chyfathrebwyr. Rydym hefyd yn cynnal gwobrau cyfathrebu blynyddol yr undebau llafur.

Rydym yn helpu undebau i dyfu, yn trefnu a chynnal hyfforddiant ac yn gweithio law yn llaw â’r undebau i ddatblygu’u strategaethau recriwtio a threfnu. Drwy ein  gwefan Going to Work, rydym yn helpu undebau unigol i redeg ymgyrchoedd digidol yn targedu cwsmeriaid cwmnïau, i ategu’u gweithgarwch trefnu. Ac rydym yn rhedeg y rhaglen flaenllaw, Cyrraedd Gweithwyr Ifanc, ar ran y mudiad, gan fuddsoddi mewn arloesi a modelau newydd o undebaeth lafur er mwyn dod â gweithwyr ifanc yn y sector preifat i mewn i’n mudiad.

Rydym yn helpu’r undebau sy’n aelodau o’r TUC gyda’r dasg frys o ddatblygu capasiti digidol ac arweinyddiaeth, a moderneiddio er mwyn ateb heriau byd gwaith sy’n newid. Ac rydym yn helpu undebau i osgoi gwrthdaro â’i gilydd ac yn ceisio datrys anghydfodau (er enghraifft, lle mae dau undeb yn ceisio recriwtio’r un gweithwyr).

Anghydfodau, egwyddorion a gweithdrefnau’r TUC

Mae  Cod Ymarfer y TUC, yn ymgorffori’r Egwyddorion sy’n rheoli’r cysylltiadau rhwng undebau, yn gosod y fframwaith er mwyn i undebau weithio gyda’i gilydd ac osgoi anghydfodau niweidiol, sy’n llyncu adnoddau.

Yn ôl y Cod diwygiedig, mae’n ofynnol i undebau roi gwybod i’r TUC am unrhyw geisiadau am gydnabyddiaeth statudol yn ogystal ag unrhyw gytundebau arfaethedig gan un undeb sy’n cael eu llunio ar sail wirfoddol. Mae’n ofynnol hefyd i undebau barchu’r hawliau i gynrychiolaeth sy’n bodoli’n barod mewn gweithleoedd wedi’u trefnu. Mae’r Cod yn caniatáu i'r TUC gymodi lle mae yna wahaniaethau rhwng undebau sy’n perthyn iddo ac, os metha hynny, i ddefnyddio proses fwy ffurfiol Pwyllgor Anghydfodau i ddatrys y mater.