Dyddiad cyhoeddi
Fel rhan o'n hymgyrch i newid y ffordd y mae'r menopos yn cael ei drin yn y gweithle, mae TUC Cymru wedi lansio adnoddau ymgyrch gan gynnwys posteri a thaflenni yn y gweithle.
women talking

Y llynedd, cyhoeddodd TUC Cymru adroddiad   Y Menopos - mater yn y gweithle   yn seiliedig ar arolwg mawr o bron i 4000 o weithwyr.

Canfu'r arolwg fod 88 y cant o weithwyr merched a oedd wedi dioddef y menopos yn teimlo ei bod yn cael effaith ar fywyd gwaith, tra bod tua 6 o bob 10 wedi tystio bod y mater yn cael ei drin fel jôc yn y gweithle. Dangosodd yr arolwg hefyd mai dim ond nifer fach iawn o'r gweithleoedd â pholisïau ar waith i gefnogi menywod sy'n cael anawsterau yn ystod y menopos, ac mewn rhai achosion, achosodd problemau iechyd a diogelwch yn y gweithle achosi symptomau menywod i waethygu.

Dangosodd yr arolwg fod llawer o ferched am weld newid yn y modd y mae'r mater yn cael ei drin yn y gwaith, ac o ganlyniad mae TUC Cymru wedi llunio cyfres o   ymgyrch yn gofyn   o lywodraethau Cymru a'r DU.

Rydym hefyd wedi datblygu   Y menopos: mater yn y gweithle - pecyn cymorth ar gyfer undebwyr llafur i helpu cynrychiolwyr i wasgu cyflogwyr i wneud gwelliannau yn y gweithle. Mae'r pecyn cymorth yn ymdrin â gwybodaeth hanfodol am y menopos, yn edrych ar rai o'r materion yn y gweithle cyffredin ac yn ystyried pam fod y menopos yn fater allweddol iechyd a diogelwch a chydraddoldeb yn y gweithle ar gyfer undebwyr llafur. Mae'n cynnig offer ymarferol ar gyfer cynrychiolwyr undebau llafur, gan gynnwys enghreifftiau o addasiadau yn y gweithle, syniadau ar gyfer gweithredu, arolygon a mapio, rhestr wirio iechyd a diogelwch sy'n sensitif i rywedd, polisi enghreifftiol o'r gweithle ac asesiad risg enghreifftiol. Mae'r pecyn cymorth ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Er mwyn cynorthwyo cynrychiolwyr i fwrw ymlaen â'r ymgyrch, mae gennym bosteri posteri a chardiau post dwyieithog newydd ar gael i gynrychiolwyr eu defnyddio yn y gweithle er mwyn helpu i godi ymwybyddiaeth ac ymgyrchu i newid y ffordd y mae'r menopos yn cael ei drin yn y gweithle.

Mae copïau caled o'r pecyn cymorth, posteri a chardiau post ar gael i'w archebu gan TUC Cymru - e-bost   wtuceducation@tuc.org.uk   neu ffoniwch 029 2034 7010.

Rydym hefyd wedi datblygu offeryn dysgu rhyngweithiol byr ar-lein ( eNote ) ar y menopos sy'n cymryd tua 20 munud i'w gwblhau ac mae ar gael yn   www.tuceducation.org.uk .

Ar gyfer cynrychiolwyr sy'n byw neu'n gweithio yng Nghymru, mae cwrs ystafell ddosbarth 2 ddiwrnod ar gyfer cynrychiolwyr undeb ar gael:

Cwrs menopos yn y gweithle ar gyfer cynrychiolwyr undebau

Mae'r cwrs dwy ddiwrnod hwn wedi'i gynllunio ar gyfer cynrychiolwyr undebau llafur ac mae'n anelu at greu mwy o ymwybyddiaeth o'r menopos fel mater yn y gweithle. Mae'r cwrs ar gyfer pob cynrychiolydd undeb ac mae'n anelu at:

  • Creu ymwybyddiaeth o'r menopos a'r symptomau y gall merched eu profi
  • Helpu cynrychiolwyr i ystyried ffactorau amrywiol yn y gweithle a allai effeithio'n negyddol ar weithwyr sy'n dioddef y menopos
  • Ystyriwch arferion ac amgylcheddau gyda'r gweithle a allai roi iechyd a diogelwch menywod menopos yn wynebu risg a / neu fe ellir eu hystyried yn wahaniaethu yn erbyn gweithwyr sy'n dioddef y menopos
  • Ystyried arfer gorau ar gyfer gweithleoedd ac undebau i fynd i'r afael â materion yn y gweithle sy'n wynebu gweithwyr sy'n profi'r menopos.

Dyddiadau cwrs 2019

Caerdydd - 2 ddydd Llun o 14   Ionawr 2019

Cyswllt   wtuceducation@tuc.org.uk   neu ffoniwch 029 2034 7010 i gael rhagor o wybodaeth am y cwrs.