Dyddiad cyhoeddi
Heddiw mae TUC Cymru a Gofalwyr Cymru yn lansio arolwg newydd sydd â'r bwriad o helpu gofalwyr sy’n gweithio yng Nghymru.
Wales TUC are launching a survey for people who work and look after others
Wales TUC are launching a survey for people who work and look after others

Mae tua 1 o bob 7 person yn ofalwyr ac mae llawer ohonynt yn ceisio cydbwyso eu gwaith cyflogedig a’u cyfrifoldebau gofal. Er hynny, efallai nad yw llawer o gyflogwyr yn gwybod sut mae delio â hyn yn y gweithle. Mae TUC Cymru eisiau casglu rhagor o wybodaeth ac mae’n cynnal arolwg ymysg gweithwyr i weld pa faterion mae gofalwyr yn delio â nhw yn y gweithle.

Mae’r arolwg ar gael yn tuc.org.uk/carersurvey a bydd ar agor tan fis Hydref.

Dywedodd Rhianydd Williams, Swyddog Polisi TUC Cymru: “Dydy llawer iawn o bobl yng Nghymru ddim yn eu hystyried eu hunain yn ofalwyr, ond maen nhw’n gofalu am berthynas neu ffrind ac yn gweithio’n amser llawn neu’n rhan-amser hefyd.

Rydyn ni’n gwybod pa mor anodd mae gweithio a gofalu am rywun yn gallu bod. Rydyn ni’n credu y dylai gofalwyr sy’n gweithio gael cymorth a chefnogaeth yn y gwaith. Rydyn ni eisiau gwybod pa rwystrau mae gofalwyr sy’n gweithio yn eu hwynebu a sut gall rheolwyr eu cefnogi."

Nodyn y golygyddion

DIWEDD

Nodiadau i’r golygydd

1. Mae Rhianydd Williams, Swyddog Polisi TUC, ar gael i roi rhagor o sylwadau. Cysylltwch ag wtuc@tuc.org.uk neu 029 2034 7010.

2. Gallwch gwblhau'r arolwg yn tuc.org.uk/carersurvey  

3. Mae modd dod o hyd i astudiaethau achos gofalwyr sy’n gweithio ar gyfer cyfweliadau teledu.

4. Cyngres Undebau Llafur Cymru yw Llais Cymru yn y gwaith, a’n bwriad ni yw gwneud Cymru yn genedl gwaith teg.  Ni yw'r corff dinesig mwyaf yng Nghymru sy’n seiliedig ar aelodaeth ddemocratig ac rydym yn rhoi llais i’r 350,000 o aelodau sy’n rhan o’n 49 o undebau cyswllt. 

TUC Cymru yw’r awdurdod datganoledig ar gyfer undebau yng Nghymru ac mae’n falch o fod yn rhan o TUC a’r mudiad undebau rhyngwladol ehangach. 

Mae Cyngres Undebau Cymru, sy’n cael ei chynnal bob dwy flynedd, yn gwneud penderfyniadau ynghylch polisi yng Nghymru ac yn ethol Cyngor Cyffredinol TUC i oruchwylio darpariaeth drwy Ysgrifennydd Cyffredinol TUC Cymru a’i staff.

5. Ystadegau ynghylch gofalwyr o adroddiad gan Carers UK yn 2019 – ‘Cydbwyso gwaith a gofal di-dâl: Problem sydd ar gynnydd’:

  • Mae 4.87 miliwn o bobl ledled y DU yn cydbwyso cyfrifoldebau gwaith a gofal, sef tua 1 o bob 7
  • Yng Nghymru, mae hynny’n amcan o 223,000 o weithwyr
  • Mae bron i hanner miliwn o bobl (468,000) ledled y DU wedi rhoi’r gorau i'w gwaith yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf o ganlyniad i gyfrifoldebau gofal 
  • Yng Nghymru, mae 149,812 o bobl wedi rhoi’r gorau i’w gwaith er mwyn darparu gofal di-dâl, ac mae 74,906 o bobl yn dweud eu bod wedi cwtogi eu horiau gwaith

Cysylltiadau:

Wales TUC Cymru

Rhianydd Williams

wtuc@tuc.org.uk

029 2034 7010

Gofalwyr Cymru

Claire Morgan

claire.morgan@carerswales.org