Dyddiad cyhoeddi
Mae’n rhaid i’r Llywodraeth wella rheolau cofrestru awtomatig fel bod pob pecyn tâl yn cynnwys cyfraniad pensiwn digonol, meddai’r TUC.

Mae data newydd a gyhoeddwyd heddiw gan y Swyddfa Ystadegau Cenedlaethol yn datgelu nad yw 253,424 o weithwyr yng Nghymru – sef 20% o’r gweithlu yng Nghymru – yn derbyn cyfraniadau gan eu cyflogwyr tuag at bensiwn gweithle.

Mae cofrestru awtomatig i dderbyn pensiynau gweithle wedi bodoli ers mis Hydref 2012.  Mae wedi helpu i gynyddu’r gyfran o weithwyr yn y DU sydd â phensiynau gweithle o 45% yn 2012 i 77% yn 2019.

Fodd bynnag, mae miliynau o weithwyr yn parhau i gael eu heithrio oherwydd nad oes raid i gyflogwyr gofrestru staff sy’n ennill llai na £10,000 y flwyddyn neu o dan 22 oed yn awtomatig.

Mae’r rheolau hefyd yn eithrio’r £6,136 cyntaf o gyflog wrth gyfrifyddu’r cyfraniad lleiaf yn seiliedig ar y cyflog a enillir.

Mae’r effaith gyfunol yn golygu bod gweithwyr ar gyflogau isel yn colli allan ar hyd at £300 o gyfraniadau pensiwn gan eu cyflogwr bob blwyddyn.

Mae gweithiwr rhan-amser mewn risg arbennig o golli allan.  Dim ond 58% o weithwyr rhan-amser yn y DU sy’n perthyn i bensiwn gweithle, o’i gymharu â 86% ar gyfer gweithwyr llawn amser.  Mae hyn yn golygu bod merched yn cael eu heffeithio yn anghyfartal, oherwydd eu bod deirgwaith yn fwy tebygol na dynion i fod mewn gwaith rhan-amser.

Dywed y TUC fod gweithwyr yn gyffredinol angen cyfanswm cyfraniadau o 15% o’u cyflog o leiaf er mwyn sicrhau bod ganddyn nhw incwm digonol pan maen nhw’n ymddeol.  Mae corff yr undeb yn galw ar y llywodraeth i gael gwared â therfynau enillion a chodi lleiafswm y cyfraniad sydd ei angen gan gyflogwyr.

Dywed Shavanah Taj, Ysgrifennydd Cyffredinol TUC Cymru:

“Mae cofrestru awtomatig wedi helpu llawer mwy o bobl sydd mewn gwaith i gael cyfraniadau pensiwn gan eu cyflogwr.

“Ond mae’r rheolau presennol yn eithrio llawer o weithwyr ifanc a bregus sy’n derbyn y cyflogau isaf.  Dyna pam mae cymaint o bobl yng Nghymru yn parhau i fod heb bensiwn.

“Dim mwy o esgusodion – mae’n amser i lywodraeth y DU weithredu a rhoi terfyn ar yr anghyfiawnder hwn.  Mae cynlluniau pensiwn yn rhan hanfodol o enillion pobl.  Dylai fod cyfraniad pensiwn ym mhob pecyn cyflog.