Dyddiad cyhoeddi
Pan fydd amseroedd yn galed, mae aelodau o undebau llafur yn cefnogi’i gilydd. Rydyn ni’n brwydro dros hawliau ein gilydd.

Ar hyn o bryd mae’r TUC yn ymgyrchu dros Dâl Salwch i bob gweithiwr a thâl ar gyfer y rhieni sy’n cymryd amser i ffwrdd i ofalu am eu plant. Mae undebau llafur yng Nghymru hefyd yn cydweithio i ymgyrchu dros weithwyr yn eu sectorau.

Undebau iechyd a’r GIG

Mae TUC Cymru ac undebau iechyd eraill wedi llofnodi llythyr yn galw ar Lywodraeth Cymru i wneud y canlynol:

  • Cychwyn profion torfol ac olrhain holl weithwyr y GIG a’u teuluoedd, ynghyd â staff megis gweithwyr gofal sy’n gweithio gyda grwpiau agored i niwed mewn gwasanaethau rheng flaen eraill.
  • Darparu Cyfarpar Diogelu Personol (PPE) ar frys i holl weithwyr y GIG a phobl eraill sy’n gweithio ag achosion posibl megis meddygon, gofalwyr a phorthorion.
  • Cyflwyno profion rheolaidd ar gyfer yr holl gleifion mewnol presennol a’r rhai newydd.
  • Creu llwybr derbyn safonol sydd wedi’i gytuno arno ar gyfer asesu a phrofi unrhyw un sy’n arddangos symptomau anadlol/COVID-19 ym mhob gwasanaeth rheng flaen meddygol ac arbenigol, nid ar gyfer meddygon teulu a’r adran damweiniau ac achosion brys yn unig (ee gwasanaethau iechyd meddwl, pediatreg, radiograffeg ac ati).
  • Gwahardd pob ymweliad i’r ysbyty sydd ddim yn angenrheidiol ar unwaith.
  • Gwneud yn siŵr bod holl staff y GIG yn cael eu cynghori ynghylch sut i weithio’n ddiogel a’u bod yn gallu cymryd digon o gyfnodau gorffwys er mwyn osgoi gorflino.
  • Gohirio ffioedd llety ysbytai dros dro ar gyfer y staff yn syth.

Darllenwch y llythyr yn llawn ac os ydych chi’n weithiwr iechyd yng Nghymru, llofnodwch y llythyr eich hunan.

 
 
Small graphic highlighting the appeal from NHS Wales workers to Welsh Government
Graphic with Wales TUC and Unison union demands to Welsh Government to protect NHS Wales workers

Incwm ar gyfer gweithwyr llawrydd yn y celfyddydau a’r cyfryngau

Mae Ffederasiwn yr Undebau Adloniant yn galw ar Lywodraeth y DU i gyflwyno gwarant incwm i weithwyr llawrydd a hunangyflogedig wrth i COVID-19 ledaenu. Maent yn dweud:

“Mae goleuadau theatrau wedi’u diffodd, mae lleoliadau cerddoriaeth yn dawel ac mae cynyrchiadau ffilm a theledu wedi cau. Mae dyddiaduron gwaith newyddiadurwyr a thynwyr lluniau yn wag.

“Dydy’r rhan fwyaf o weithwyr llawrydd ddim yn gymwys i gael tâl salwch statudol os nad ydynt yn gallu gweithio oherwydd y feirws a’r unig opsiwn sydd ganddynt yw’r Lwfans Cyflogaeth a Chymorth a Chredyd Cynhwysol. Mae’r budd-daliadau lles hyn ar gyfer y bobl hynny sydd ar incymau isel neu ddim incwm o gwbl, felly nid ydynt yn briodol ar gyfer y rheini sy’n gwneud bywoliaeth o hunangyflogaeth.

“Mae angen i’r Llywodraeth gamu i mewn ar unwaith i’n helpu ni.”

Image with FEU statement