Dyddiad cyhoeddi
Gweithwyr Cymru wedi gweithio gwerth £717 miliwn o oramser heb dâl yn 2020

Heddiw yw ‘Diwrnod Gweithio Eich Oriau Go Iawn’, pan fydd gweithwyr yn cael eu hannog i orffen yn brydlon gyda chefnogaeth frwd eu cyflogwyr

Hawliodd cyflogwyr yng Nghymru gwerth £717 miliwn o lafur am ddim y llynedd oherwydd bod gweithwyr wedi bod yn gweithio oriau goramser am ddim, yn ôl dadansoddiad newydd a gyhoeddwyd heddiw (dydd Gwener) gan TUC Cymru.

Heddiw yw’r 17fed tro i Ddiwrnod Gweithio Eich Oriau Go Iawn blynyddol y TUC gael ei gynnal. Ar y diwrnod hwn, mae gweithwyr yn cael eu hannog i orffen shifftiau’n brydlon, a chaiff rheolwyr eu hannog i gefnogi staff drwy osod llwyth gwaith rhesymol a sefydlu polisïau yn y gweithle sy’n diogelu rhag gorweithio.

Prif ganfyddiadau ac effaith y pandemig

Ledled y Deyrnas Unedig, roedd dros 3 miliwn o bobl wedi gweithio 7.7 awr yr wythnos o oriau goramser yn ddi-dâl ar gyfartaledd yn ystod 2020. Ar gyfartaledd, mae hynny’n cyfateb i £7,300 y flwyddyn o gyflog nad yw’n cael ei dalu am waith a wneir.

Yng Nghymru, roedd 8.4% o weithwyr yn gweithio goramser heb dâl, gan weithio 8.6 awr yr wythnos dros eu horiau ar gyfartaledd. Mae hynny’n cyfateb i £6,841 y flwyddyn o gyflog nad yw’n cael ei dalu, a dyma’r nifer uchaf o oriau heb eu talu sy’n cael eu gweithio bob wythnos yn y Deyrnas Unedig (gweler Tabl 3 yn y nodiadau)
Gyda llawer o weithwyr ar ffyrlo ac yn lleihau eu horiau gwaith i ofalu am blant, mae nifer yr oriau sy’n cael eu gweithio yn yr economi wedi gostwng. O gymharu’r sefyllfa â’r blynyddoedd diwethaf, adlewyrchir hyn yn y nifer sylweddol is o weithwyr sy’n gweithio goramser heb dâl. Mae cyfanswm yr oriau di-dâl a gwerth ariannol yr oriau di-dâl a weithiwyd hefyd wedi gostwng. (gweler Tabl 1 yn y nodiadau)

Rheolwyr a chyfarwyddwyr sy’n bennaf gyfrifol am y 10 prif swydd lle mae gweithio goramser yn ddi-dâl yn gyffredin. Mae’n awgrymu nad yw cyfrifoldebau ychwanegol staff lefel uwch yn cael eu cefnogi’n briodol gan gyflogwyr.

Yn yr un modd â blynyddoedd blaenorol, mae athrawon yn uchel ar y rhestr. Mae’r her o gadw ysgolion yn agored i blant gweithwyr allweddol, tra’n darparu gwersi dysgu gartref hefyd, wedi cynyddu eu dwysedd gwaith. (gweler Tabl 2 yn y nodiadau)

Mae angen ‘Cyllideb Gweithwyr’ ar Gymru

Mae TUC Cymru yn galw ar Lywodraeth y Deyrnas Unedig i gyflwyno ‘Cyllideb Gweithwyr’ yr wythnos nesaf. Mae hynny’n golygu darparu’r cyllid angenrheidiol i fuddsoddi yn y swyddi a’r seilwaith gwyrdd sydd eu hangen ar Gymru i foderneiddio ein heconomi, y cyllid i sicrhau y gall pob gweithiwr allweddol yng Nghymru gael codiad cyflog, ac ymrwymo i godi’r isafswm cyflog i o leiaf £10 yr awr.

Mae TUC Cymru hefyd yn galw ar Lywodraeth y Deyrnas Unedig i gyflwyno’r Bil Cyflogaeth hirddisgwyliedig yn fuan. Mae’n cynnig cyfle hollbwysig i gryfhau amddiffyniadau yn erbyn dwysedd gwaith.

Dywedodd Shavanah Taj, Ysgrifennydd Cyffredinol TUC Cymru:

“Dydy llawer o bobl ddim yn hoffi cwyno am ddwysedd gwaith yn ystod y pandemig. Maen nhw’n teimlo’n ddiolchgar fod ganddyn nhw swydd o hyd. Ond mae’r ffigurau hyn yn dangos swm aint anhygoel o waith sy’n cael ei wneud yn ddi-dâl yng Nghymru a’r baich annheg sydd wedi cael ei roi ar lawer o weithwyr.”

“Dylai’r Canghellor gyflwyno ‘Cyllideb Gweithwyr’ sy’n cydnabod yr ymdrechion mae pobl wedi eu gwneud. Mae angen i Lywodraeth y Deyrnas Unedig roi’r cyllid ar waith fel y gall pob gweithiwr allweddol gael codiad cyflog. Ac er mwyn diogelu swyddi a busnesau, dylid ymestyn y ffyrlo tan ddiwedd y flwyddyn o leiaf.”

Nodyn y golygyddion

Dadansoddiad o’r oriau di-dâl a weithiwyd yn 2020

Tabl 1 – cymhariaeth o’r prif ddata ar gyfer 2020 â’r blynyddoedd diwethaf

 

2020

2019

2018

Nifer y gweithwyr sy’n gweithio goramser heb dâl

3,365,668

5,127,469

5,013,434

% y gweithwyr sy’n gweithio goramser heb dâl

12.1%

18.5%

18.2%

Cyfanswm yr oriau wythnosol o oramser heb dâl

26,044,365

39,031,340

37,637,328

Cyfanswm blynyddol y goramser (oriau) heb dâl

1,354,306,965

2,029,629,667

1,957,141,061

Oriau di-dâl wythnosol ar gyfartaledd y gweithwyr sy’n gweithio goramser heb dâl

7.7

7.6

7.5

Cyfanswm gwerth blynyddol goramser heb ei dalu

£23,795,173,383

£35,011,111,756

£32,703,827,133

Colled flynyddol ar gyfartaledd i weithiwr sy’n gweithio goramser heb dâl

£7,070

£6,828

£6,523

Tabl 2 – y 10 prif alwedigaeth ar gyfer y mwyaf o oriau goramser heb dâl

 Galwedigaeth

Cyfartaledd oriau goramser di-dâl yr wythnos ar draws:

Cyfran sy’n gweithio goramser heb dâl

Cyfanswm yr oriau goramser heb dâl wythnosol yn ôl galwedigaeth

Pob gweithiwr

Gweithwyr sy’n gweithio goramser heb dâl

Prif Weithredwyr ac Uwch Swyddogion

4.1

12.3

33.0%

475,837

Rheolwyr/Cyfarwyddwyr Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

3.3

9.7

34.3%

374,842

Uwch Swyddogion Gwasanaethau Gwarchodol

2.9

11.4

25.9%

175,463

Rheolwyr a Chyfarwyddwyr Swyddogaethol

2.9

9.9

28.8%

2,937,396

Athrawon a Gweithwyr Addysg Proffesiynol

2.6

10.7

24.5%

4,072,781

Gweithwyr Cyfreithiol Proffesiynol

2.6

9.0

28.9%

446,896

Rheolwyr a Chyfarwyddwyr Ariannol

2.6

8.8

29.2%

229,249

Gweithwyr Proffesiynol Busnes, Ymchwil a Gweinyddu

2.2

8.8

25.0%

1,777,360

Rheolwyr a Chyfarwyddwyr ym maes Manwerthu/Cyfanwerthu

2.2

10.3

21.2%

580,237

Rheolwyr a Chyfarwyddwyr Cynhyrchu

2.2

8.8

24.8%

929,823

Tabl 3 – goramser heb dâl yn ôl rhanbarth yn y Deyrnas Unedig

Rhanbarth

Cyfartaledd oriau goramser heb dâl yr wythnos, ar gyfer y rhai sy’n gweithio goramser heb dâl

Cyfran y gweithwyr sy’n gweithio goramser heb dâl

Cyfanswm y golled flynyddol (£ miliynau)

Colled flynyddol ar gyfartaledd i'r rhai sy'n gweithio goramser heb dâl

Gogledd-ddwyrain Lloegr

7.2

9.0%

£559 miliwn

£5,795

Gogledd-orllewin Lloegr

7.3

10.5%

£1,977 miliwn

£6,237

Swydd Efrog a Humberside

7.7

10.4%

£1,471 miliwn

£6,250

Dwyrain Canolbarth Lloegr

6.7

11.5%

£1,291 miliwn

£5,550

Gorllewin Canolbarth Lloegr

7.9

13.0%

£2,125 miliwn

£6,709

Dwyrain Lloegr

7.9

12.8%

£2,318 miliwn

£6,903

Llundain

8.0

15.9%

£6,292 miliwn

£10,000

De-ddwyrain Lloegr

7.8

13.6%

£3,909 miliwn

£7,279

De-orllewin Lloegr

7.9

12.9%

£1,913 miliwn

£6,552

Cymru

8.6

8.4%

£717 miliwn

£6,841

Yr Alban

7.3

9.5%

£1,434 miliwn

£6,512

Gogledd Iwerddon

8.1

6.6%

£304 miliwn

£6,303

Methodoleg ar gyfer y dadansoddiad: Mae’r dadansoddiad hwn gan TUC Cymru yn seiliedig ar ddata Arolwg Gweithlu Llafur y Swyddfa Ystadegau Gwladol ar gyfer Gorffennaf-Medi 2020. Mae TUC Cymru yn defnyddio chwarter Gorffennaf-Medi i gyfrifo cyfraddau goramser heb eu talu bob blwyddyn ar Ddiwrnod Gweithio Eich Oriau Go Iawn. Mae pandemig Covid-19 wedi golygu mwy o amrywiaeth nag arfer yn y farchnad lafur yn ystod y flwyddyn. Mae data mwy diweddar (Medi-Tachwedd 2020) yn dangos bod nifer y gweithwyr sy’n gweithio goramser heb dâl yn cynyddu, ynghyd â nifer yr oriau goramser heb dâl mae pob un yn eu gweithio.

Dewis dyddiad ar gyfer Diwrnod Gweithio Eich Oriau Go Iawn: Mae dyddiad y Diwrnod Gweithio Eich Oriau Go Iawn fel arfer yn seiliedig ar gyfrifiad. Rydyn ni’n nodi’r diwrnod yn y flwyddyn pan fydd y gweithiwr cyffredin sy’n gweithio goramser di-dâl yn rhoi’r gorau i weithio am ddim i bob pwrpas – ac mae’r Diwrnod yn disgyn ar y dydd Gwener agosaf.

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae hwn bob amser wedi disgyn ar y dydd Gwener olaf ym mis Chwefror. Eleni, mae’r cyfrifiad yn cael ei effeithio’n sylweddol gan bobl sy’n gweithio llai o oriau yn ystod y pandemig. Mae hynny’n newid y gymhareb rhwng goramser heb dâl ac oriau cyflogedig, gan arwain at ddyddiad diweddarach.

Fodd bynnag, penderfynasom beidio â symud y dyddiad i fis Mawrth, gan fod disgwyliad eang erbyn hyn y bydd y Diwrnod yn disgyn ddiwedd mis Chwefror. Byddwn yn adolygu penderfyniadau ar ddyddiadau yn y dyfodol gan gyfeirio at unrhyw batrwm cyson sy’n dod i’r amlwg ar ôl y pandemig.

Gwybodaeth am TUC Cymru:  Nod TUC Cymru yw gwneud y byd gwaith yn lle gwell i bawb. Gyda thros 48 o aelod-undebau, rydym yn dod â thros 400,000 o bobl sy’n gweithio yng Nghymru at ei gilydd. Rydym yn cefnogi undebau i dyfu a ffynnu, ac rydym yn sefyll dros bawb sy’n gweithio i ennill bywoliaeth.

Cysylltiadau:

Liam Perry - lperry@tuc.org.uk