Issue date
Tuesday, November 20, 2018
About this resource

Trade unions have a key role to play in the ‘neurodiversity movement’ which advocates for better understanding and inclusion of people who are ‘neurodiverse’ such as people with autism spectrum conditions. Unions can bring together all members. Working together to remove barriers can make the workplace a better environment for everyone.

Mae gan yr undebau llafur gyfraniad pwysig i’w wneud yn y ‘mudiad niwroamrywiaeth’ sy’n galw am well dealltwriaeth ac am wneud mwy i gynnwys pobl ‘niwro-amrywiol’, fel pobl sydd â chyflwr ar y sbectrwm awtistiaeth. Gall yr undebau ddod â’r holl aelodau ynghyd. Drwy gydweithio i gael gwared ar rwystrau, gall y gweithle fod yn lle brafiach i bawb.

Autism awareness in the workplace: introduction

Autism is a term describing a wide range of conditions that reflect neurological differences among people. These are known as autism spectrum conditions (ASCs).

Autism, along with other neurological conditions such as dyslexia, dyspraxia and attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) are all examples of ‘neurodiversity’.

Neurodiversity is a relatively new term that refers to the diversity of the human brain and people’s ‘neurocognitive functioning’. This means there is a wide range of difference in how people’s brains work and not everyone is ‘neurotypical’ (a term describing those without neurological conditions). Neurodiversity recognises that some people’s brains are ‘wired’ differently.

There are an estimated 35,000 people with autism spectrum conditions in Wales.

More than 99% of the general public say they have heard of autism. But only 16% of people with ASC and their families think that the public have a good understanding of it.

Autism Toolkit Cover image (English)

Ymwybyddiaeth o awtistiaeth yn y gweithle: cyflwyniad

Mae awtistiaeth yn derm sy’n disgrifio am amrywiaeth eang o gyflyrau a’r rheini’n amlygu gwahaniaethau niwrolegol ymhlith pobl. Gelwir y rhain yn gyflyrau ar y sbectrwm awtistiaeth.

Mae awtistiaeth, ynghyd â chyflyrau niwrolegol eraill fel dyslecsia, dyspracsia ac anhwylder
diffyg canolbwyntio a gorfywiogrwydd, i gyd yn enghreifftiau o ‘niwro-amrywiaeth’. Mae niwroamrywiaeth yn derm cymharol newydd sy’n cyfeirio at amrywiaeth yn yr ymennydd dynol ac at y modd y mae pobl yn ‘gweithredu’n niwrowybyddol’.

Mae hyn yn y golygu bod gwahaniaeth mawr yn sut y mae ymennydd pobl yn gweithio ac nid yw pawb yn ‘niwro-nodweddiadol’ (term
sy’n disgrifio’r rheini heb gyflyrau niwrolegol). Mae niwro-amrywiaeth yn cydnabod bod ymennydd rhai pobl yn ‘gweithio’ mewn ffordd wahanol.

Yn ôl yr amcangyfrif, mae gan 35,000 o bobl yng Nghymru gyflwr ar y sbectrwm awtistiaeth.

Mae dros 99 y cant o’r cyhoedd yn dweud eu bod wedi clywed am awtistiaeth. Ond dim ond 16 y cant o bobl sydd â chyflwr ar y sbectrwm awtistiaeth, ynghyd â’u teuluoedd, sy’n credu bod y cyhoedd yn deall y cyflyrau hyn yn dda.

Autism Toolkit image Welsh