Report type
Research and reports
Issue date
27 Jun 2017

The Wales TUC is pleased to publish its new report ‘The Menopause: a workplace issue’.  The report, which is based on a major survey of almost 4000 workers, found that 88% of women workers who've experienced the menopause felt it has an effect on working life, while around 6 in 10 had witnessed the issue being treated as a joke in the workplace.  The survey also showed that only a very small number of workplaces have policies in place to support women who experience difficulties during the menopause.  The full report is available here in both Welsh and English;   

Mae'n bleser gan TUC Cymru gyhoeddi ein hadroddiad newydd 'Y Menopos: mater yn y gweithle'. Canfu'r adroddiad, sy'n seiliedig ar arolwg mawr o bron i 4000 o weithwyr, fod 88% o ferched sy'n gweithio yn teimlo bod y menopos wedi cael effaith ar eu bywyd gwaith, tra bo 6 allan o 10 wedi gweld y mater yn cael ei drin fel jôc yn y gweithle. Dangosodd yr arolwg hefyd fod gan nifer fach o weithleoedd bolisïau ar waith i gefnogi merched sy'n profi anawsterau yn ystod y menopos. Mae'r adroddiad llawn ar gael yma yn Gymraeg a Saesneg;