Issue date
We know what a difference to workers a trained union rep can make. Union reps make sure working people get a voice at work. Organised workplaces where workers are involved in decisions have better training opportunities, better pay and are safer and fairer. Unions can help employers too. Union Reps significantly improve labour retention and reduce absenteeism and involving unions in decision making can help companies survive bad times.

We know what a difference to workers a trained union rep can make. Union reps make sure working people get a voice at work. Organised workplaces where workers are involved in decisions have better training opportunities, better pay and are safer and fairer. Unions can help employers too. Union Reps significantly improve labour retention and reduce absenteeism and involving unions in decision making can help companies survive bad times.

Wales TUC Education provides high quality training for all union workplace reps in Wales through our  providers at Coleg Gwent and Adult Learning Wales. Our courses give union reps the skills, knowledge and confidence they need to do a great job and reps will also get nationally recognised educational credits.

This booklet gives details of courses for the whole of the year to come but if you are unable to find a course to suit your needs or you have any queries please do not hesitate to contact one of the Wales TUC Education Team.

---------------------------------------

Rydym yn gwybod cymaint o wahaniaeth i weithwyr y gall cynrychiolwr undeb hyfforddedig ei wneud. Mae cynrychiolwyr undebau yn sicrhau bod pobl sy’n gweithio yn cael llais yn y gwaith. Mae gan weithleoedd trefnus, lle mae gweithwyr yn cael cymryd rhan mewn penderfyniadau, gyfleoedd hyfforddi gwell, gwell cyflog ac maen nhw yn fwy diogel ac yn decach. Gall undebau helpu cyflogwyr hefyd. Mae cynrychiolwyr undebau yn gwella cadw gweithwyr ac yn lleihau absenoliaeth yn sylweddol a gall cynnwys undebau mewn
gwneud penderfyniadau helpu cwmnïau i oroesi mewn amseroedd anodd.


Mae Addysg TUC Cymru yn darparu hyfforddiant o ansawdd uchel ar gyfer holl gynrychiolwyr undebau yn y gweithle yng Nghymru drwy ein darparwyr yng Ngholeg Gwent ac yn Addysg Oedolion Cymru. Mae ein cyrsiau yn rhoi’r sgiliau, y wybodaeth a’r hyder y mae cynrychiolwyr undebau eu hangen i wneud gwaith gwych a bydd cynrychiolwyr yn ogystal yn cael credydau addysgol sy’n cael eu cydnabod yn genedlaethol.

Mae’r llyfryn hwn yn rhoi manylion ynglŷn â chyrsiau ar gyfer y flwyddyn gyfan sydd i ddod, ond os ydych chi’n methu â gweld cwrs i gydweddu â’ch anghenion chi neu os oes gennych chi unrhyw ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu ag aelod o Dîm Addysg TUC Cymru os gwelwch yn dda.