Toggle high contrast

Възнаграждение (Bulgarian version)

превеждам: Bulgarian translation English translation French translation Hungarian translation Italian translation Latvian translation Lithuanian translation Polish translation Portuguese translation Romanian translation Russian translation Slovak translation​ Spanish translation

Pay Slip

Фишове за заплати /Payslips/

Служителите имат право да получават фиш за заплата всеки път, когато им се плаща. Фишът трябва да посочва колко им е платено, какви удръжки са направени /напр. данъци, осигуровки и членски внос за синдиката/ и каква е нетната сума на възнаграждението.

Всяка година работодателите трябва да издават на служителите сертификат P60, който да посочва брутното им годишно възнаграждение, нетната сума и общите удръжки, които са правени от възнаграждението по време на годината. 

​​ Minimum WageНационална минимална заплата

Работниците и служителите имат правото да получават националната минимална заплата, определена от държавните власти и актуализирана ежегодно от Комисията за ниско заплащане /Low Pay Commission/ (която включва синдикати и работодатели).

Ставките за минимално заплащане са различни за 16-17 годишните, 18-20 годишните, 21-24 годишните и за хората на 25-годишна възраст и нагоре, както и за някои чираци. За да разберете най-актуалната ставка на националната минимална заплата, щракнете тук.

Ако смятате, че възнаграждението ви е под националната минимална заплата, свържете се с Pay and Rights at Work Helpline онлайн или се обадете на тел. 0300 123 1100. 

Deductions from pay​​​​Удръжки от възнаграждението

Вашият работодател не следва да прави никакви удръжки от възнаграждението ви, освен в случаите, когато:

  • Удръжката е задължителна по закон (напр. данък общ доход и социални осигуровки)
  • Удръжката е позволена по силата на вашия договор (напр. членски внос за синдиката)
  • Вие сте подписали писмено съгласие да ви бъде направена такава удръжка
  • Работодателят ви е надплатил – трябва да потърсите съвет от представител на синдиката ако случаят е такъв
  • Не сте работил/а заради стачка (работодателят може да удържа заплата само за дните, в които не сте работил/а)
  • Има специални правила за удръжки на работници в производството, когато работодателят смята, че работникът може да е откраднал – разговаряйте с представител на синдиката да ви насочи как да постъпите.
  • Ако работодателят ви осигурява квартира, може да ви плати малко по-малко от националната минимална заплата. Това се нарича прихващане на суми за квартира:  https://www.gov.uk/national-minimum-wage-accommodation

 Незаконни удръжки от възнаграждението

  • Не могат да се правят удръжки за храна или напитки, които се предлагат от работодателя. 

  • Не могат да се правят удръжки за защитно облекло и приспособления, които са необходими за безопасни условия на труд. Ако имате притеснения от такъв характер, следва да се свържете със Службата по здравословни и безопасни условия на труд Health and Safety Executive

​​National Insurance and Tax​​Социално осигуряване и данъци

Всеки трудещ се в Обединеното кралство има социално-осигурителен номер - National Insurance number. Това е личен номер, издаден от държавните власти, който е необходим, за да работите легално. Издава се с цел проследяване дали имате социално осигурителни вноски

Ще трябва да внасяте и данък общ доход за доходите си над определен праг. Всеки трудещ се в Обединеното кралство има свой данъчен код, който работодателят използва, за да изчисли колко данък да внася от ваше име. Ако започвате работа в Обединеното кралство за първи път, вероятно ще започнете да плащате т.нар. „извънреден данък“, докато ви бъде даден данъчен код.

Ако нямате социално осигурителен номер (NINO), или работодателят ви е дал временен такъв, трябва да се обадите на 0845 6000643; виж тук

Ако работодателят ви предлага да ви плаща само в брой, без да внася осигуровки или данъци /известно като „пари на ръка“/, трябва да говорите с представител на синдиката колкото е възможно по-скоро. Плащането на работник в пари на ръка е нарушение на закона. 

Sick Pay

Болнични

Размерът на обезщетението за заболяване (болничните) зависи от това какво е записано във вашия трудов договор. 

Ако вашият работодател не предоставя завишени обезщетения за заболяване, може да имате право на полагащото се по закон обезщетение за заболяване /Statutory Sick Pay (SSP)/, което е държавно обезщетение с фиксирана ставка. То започва да се плаща от работодателя от петия ден на заболяването и може да продължи до 28 седмици. Имате право на обезщетението SSP, при условие че сте внасяли достатъчно осигурителни вноски.

Може да имате право да кандидатствате за помощ за доходите /Income Support/ или помощи за заетост и подкрепа /Employment and Support Allowance/. Научете повече тук.

Enable Two-Factor Authentication

To access the admin area, you will need to setup two-factor authentication (TFA).

Setup now