Toggle high contrast

Samaksa (Latvian version)

Tulkot: Bulgarian translation English translation French translation Hungarian translation Italian translation Latvian translation Lithuanian translation Polish translation Portuguese translation Romanian translation Russian translation Slovak translation​ Spanish translation

Pay Slip

Algas izdrukas lapa​

Nodarbinātajiem ir tiesības uz algas izdrukas lapu katru reizi, kad viņiem tiek maksāts. Uz algas izdrukas lapas jābūt norādītam, cik viņiem ir samaksāts, kādi ir izdarīti atvilkumi (piemēram, nodoklis, valsts apdrošināšana un arodbiedrības biedra nauda) un pēc atvilkumiem palikusī darba samaksa.

Katru gadu darba devējam ir jāizsniedz nodarbinātajiem veidlapa P 60, kurā ir norādīta gada bruto samaksa, neto samaksa un visi atvilkumi gada laikā.

​​ Minimum WageValsts noteiktā minimālā alga

Strādniekiem un nodarbinātajiem ir tiesības saņemt valsts noteikto minimālo algu, kuru nosaka valdība un katru gadu pārskata Zemo algu komisija (tanī ir iekļautas arodbiedrības un darba devēji).

Pastāv atšķirīgas likmes 16-17 gadus veciem , 18-20 gadus veciem, cilvēkiem, kuriem ir  21 gads un vairāk un mācekļiem. Lai uzzinātu par šobrīd esošo valsts noteikto minimālās algas likmi, skatīt šeit (here).

Ja jūs domājat, ka jums maksā mazāk par valsts noteikto minimālo algu, lūdzu sazinieties ar Samaksas un darba tiesību palīdzības līniju (Pay and Rights at Work Helpline) internetā, vai arī zvaniet 0300 123 1100.

Deductions from pay​​​​Atvilkumi no algas

Jūsu darba devējs nedrīkst izdarīt nekādus atvilkumus no algas, ja vien :

  • Atvilkumus pieprasa likums (piemēram, ienākumu nodoklis un  valsts apdrošināšana)
  • Atvilkumi ir paredzētu jūsu līgumā (piemēram, arodbiedrības biedru maksas)
  • Jūs esat parakstījis rakstisku vienošanos, kas atļauj izdarīt atvilkumus
  • Jūsu darba devējs ir jums pārmaksājis – meklējiet padomu pie arodbiedrības pārstāvja, ja tas ir noticis
  • Jūs nestrādājāt streika dēļ (jūsu darba devējs var atvilkt no algas tikai par dienu /ām, kad jūs  nestrādājāt)
  • Pastāv arī īpaši noteikumi par algas aprēķiniem no veikala darbiniekiem, kad darba devējs uzskata, ka strādnieks ir zadzis – griezieties pie arodbiedrības pārstāvja pēc padoma
  • Ja jūsu darba devējs nodrošina jūs ar dzīves vietu, tad viņi var jums maksāt nedaudz zemāku likmi par valsts noteikto minimālo algu. Tas tiek saukts par dzīves vietas kompensāciju. :  https://www.gov.uk/national-minimum-wage-accommodation​

Nelikumīgi atvilkumi no algas

  • Nedrīkst izdarīt atvilkumus par sniegtajām maltītēm vai citiem atsvaidzinājumiem
  • Nedrīkst izdarīt atvilkumus par aizsardzības ekipējumu, kas jums ir nepieciešams sava darba drošai izpildei.

Ja jums šajā sakarā ir kaut kādas bažas, jums vajadzētu sazināties ar Veselības un drošības izpildorgānu (Health and Safety Executive).

​​National Insurance and Tax​​Valsts apdrošināšana un nodokļi

Katram strādniekam AK ir valsts apdrošināšanas numurs, tas ir personas numurs, kuru izsniedz valdība, kas jums ir nepieciešams, lai jūs legāli varētu strādāt. Tas tiek lietots, lai izsekotu sociālās apdrošināšanas maksājumiem.

Jums ir jāsamaksā arī ienākuma nodoklis virs noteikta līmeņa ienākumiem. Katram strādniekam AK ir nodokļa kods, ko darba devējs lieto, lai izrēķinātu, cik liels nodoklis ir jāmaksā. Ja jūs sākat strādāt pirmo reizi AK, iespējams, ka jums vajadzēs maksāt ‘ārkārtas nodokli’, kamēr jums netiek piešķirts nodokļa kods.

Ja jums nav valsts apdrošināšanas numura (NINO), vai ir arī darba devējs jums ir piešķīris pagaidu numuru, jums ir jāzvana pa telefonu 0845 6000643, skatīt šeit (here).

 Ja jūsu darba devējs piedāvā maksāt tikai skaidrā naudā, bez valsts apdrošināšanas un nodokļu maksāšanas (saukts par ‘skaidra nauda rokā’) , tad jums ir jāprunājas ar arodbiedrības darbinieku pēc iespējas ātrāk. Nodarbināt kādu par skaidru naudu rokā ir nelegāli.

Sick Pay

Slimības lapas apmaksa

Jūsu slimības lapas apmaksa ir atkarīga no tā, kas ir rakstīts jūsu darba līgumā.

Ja jūsu darba devējs neapmaksā slimības lapu, jums varētu būt tiesības uz Ar likumu noteikto slimības lapas apmaksu (Statutory Sick Pay (SSP), kas ir vienotas likmes valsts pabalsts. To maksā jūsu darba devējs no 5. slimības dienas līdz 28 nedēļām. Jums ir tiesības uz Ar likumu noteikto slimības lapas apmaksu tik ilgi, kamēr vien Jūs esat iemaksājis pietiekami daudz valsts apdrošināšanas iemaksas.

Iespējams, ka jums ir tiesības pieprasīt Ienākuma pabalstu (Income Support) vai Nodarbinātības un Atbalsta pabalstu (Employment and Support Allowance). Turpmākas informācijas ieguvei skatīt šeit (here).

Enable Two-Factor Authentication

To access the admin area, you will need to setup two-factor authentication (TFA).

Setup now