Preložiť do jazyka: Bulgarian translation English French version  Hungarian translation Italian flag Latvian version Lithuanian version Polish translation Portuguese translation Romanian translation Russian version Slovak version ​​Spanish translation​ ​

Grievance​​Sťažnosti 

Ak si myslíte, že sa s Vami v práci zaobchádza nespravodlivo, napríklad, si myslíte, že ste diskriminovaný zo strany Vášho zamestnávateľa alebo že nemáte náležité pracovné podmienky, porozprávajte sa so zástupcom odborového zväzu. Spoločne by ste sa mali pokúsiť danú záležitosť neformálne pozdvihnúť buď so svojím priamym nadriadeným alebo s vyšším nariadeným v prípade, že predchádzajúce nebude možné urobiť. 

No ak ani to záležitosť nevyrieši alebo ak to nie je vhodné, mali by ste postupovať formálnym spôsobom riešenia sťažnosti stanoveným zo strany Vášho zamestnávateľa. Toto môže zahŕňať, že svojmu zamestnávateľovi napíšete a vysvetlíte, prečo si myslíte, že sa s Vami zaobchádza nespravodlivo a Váš zamestnávateľ by mal zorganizovať stretnutie za účelom prediskutovania Vašej sťažnosti. Máte právo na to, aby Vás na takomto stretnutí sprevádzal predstaviteľ odborového zväzu.

Ak s výsledkom nebudete spokojní, možno budete chcieť požiadať o stretnutie ohľadom odvolania sa. Opäť, máte právo na to, aby Vás sprevádzal predstaviteľ odborového zväzu.

Poznámka: Mnohí zamestnávatelia nepovoľujú, aby pracovníci alebo samostatne zárobkoví pracovníci využívali (ich) postupy riešenia sťažnosti. Porozprávajte sa s predstaviteľom odborového zväzu a požiadajte ho o radu. 

Disciplinary actionDisciplinárne konanie

Ak ste zamestnanec a Váš zamestnávateľ sa rozhodne, že proti Vám podnikne disciplinárne konanie, mali by ste vyhľadať radu predstaviteľa odborového zväzu ohľadom Vášho prípadu a prekonzultovať postup pri disciplinárnom konaní vo Vašej zmluve.

Ako minimum by malo disciplinárne konanie fungovať takto:

  • Váš zamestnávateľ, ak má podozrenie, že ste nevýkonný alebo že ste konali nesprávne, by mal vykonať vyšetrovanie, aby zistil, či existuje prípad proti Vám. Zamestnávateľ Vás môže požiadať, aby ste sa dostavili na vyšetrovacie stretnutie. Aj keď právo na doprovod na vyšetrovacom stretnutí nemáte, mali by ste sa na to aj tak spýtať, pretože dobrý zamestnávateľ by to mal umožniť.
  • Zamestnávateľ by Vás potom mal formálne a v písomnej forme upovedomiť o tom, ak si myslí, že existuje prípad proti Vám. Váš zamestnávateľ by Vás mal pozvať na stretnutie, oznámiť Vám, že máte právo na to, aby Vás sprevádzal predstaviteľ odborového zväzu a poslať Vám dôkazy, ktoré má v úmysle použiť proti Vám.
  • Zamestnávateľ by sa potom mal s Vami stretnúť tvárou v tvár a danú záležitosť prediskutovať. Máte právo, aby Vás na tomto stretnutí niekto sprevádzal a svojho zamestnávateľa by ste mali informovať, ak si želáte, aby Vás niekto sprevádzal. Po tomto stretnutí by Vás zamestnávateľ mal informovať o svojom rozhodnutí a o Vašom práve odvolať sa proti danému rozhodnutiu. 

Ak ste boli zamestnancom po dobu aspoň dvoch rokov, môže Vás zamestnávateľ prepustiť len zákonne, ak vie preukázať, že tak bolo z dôvodu Vašej (ne)schopnosti robiť si svoju prácu.  Je nezákonné, aby ste boli prepustený na základe:

  • členstva v odborovom zväze alebo činností v rámci odborového zväzu
  • ochrany zdravia a bezpečnosti
  • uplatňovania si zamestnaneckých práv
  • tehotnosti a materstva
  • diskriminácie

Váš zamestnávateľ musí pri prepúšťaní dodržiavať spravodlivý postup. Ak tak neurobí, môžte podať žalobu proti svojmu zamestnávateľovi za nespravodlivé prepustenie. Porozprávajte sa s predstaviteľom odborového zväzu a požiadajte ho o ďalšie rady.

Discrimination and Harassment at workDiskriminácia a obťažovanie na pracovisku

Ak si myslíte, že ste v práci šikanovaní, že Vás niekto obťažuje alebo diskriminuje, mali by ste sa obrátiť na odborový zväz.

Máte právo na to, aby ste neboli diskriminovaný kvôli svojej rase, pohlaviu, národnosti, náboženskému vyznaniu alebo viere, sexuálnej orientácii, tehotnosti, materstvu, veku alebo zdravotnému postihnutiu (známe ako "chránené charakteristiky").

Ak máte zdravotné postihnutie, máte nárok na pomoc navyše. Zamestnávateľ je povinný vykonať "primerané úpravy" vo veciach, ako sú priestory, vybavenie a pracovná doba, tak, aby ste neboli v nevýhode v porovnaní s pracovníkmi bez zdravotného postihnutia. Táto povinnosť platí len ak zamestnávateľ o Vašom zdravotnom postihnutí vie.

Je tiež nezákonné Vás diskriminovať kvôli tomu, že máte zmluvu na dobu určitú alebo že pracujete na čiastočný úväzok.

Diskriminácia môže zahŕňať to, že ste platený menej alebo že sú Vám dané horšie podmienky ako iným pracovníkom alebo to, že Vám nedajú konkrétnu prácu.

Ak sa k Vám niekto v práci chová tak, ako nechcete a ich správanie je nepriateľské, zastrašujúce, ponižujúce alebo urážlivé, vrátane nechcenej sexuálnej pozornosti, je toto známe ako "obťažovanie". Obťažovanie je nezákonné, ak sa vzťahuje na ktorúkoľvek z chránených charakteristík.

Je tiež nezákonné, aby Vás niekto prenasledoval za to, že ste pozdvihli sťažnosť o diskriminácii.

Mali by ste si zapísať všetky prípady šikanovania, obťažovania alebo diskriminácie a uchovávať akékoľvek ďalšie súvPredloženie prípadu na zamestnaneckom tribunále ​isiace dôkazy, lebo toto budete potrebovať, ak budete musieť podať formálnu sťažnosť.   Odborový zväz Vám môže poradiť ohľadom toho, ako podať formálnu sťažnosť.

Disciplinary actionPredloženie prípadu na zamestnaneckom tribunále 

Ak máte v práci problém, odborový zväz by mal byť schopný pomôcť Vám vyriešiť ho. Je možné, že Vám bude môcť tiež pomôcť Váš prípad predložiť na zamestnaneckom tribunále.

Zamestnanecký tribunál je špeciálny druh súdu, ktorý sa zaoberá zamestnaneckými otázkami. Poväčšine Vám tribunál Vašu prácu naspäť nevráti, ale je možné, že Vášmu zamestnávateľovi povie, aby Vám vyplatil odškodné.  

Je nevyhnutné, aby ste sa poradili ohľadom predkladania prípadu na tribunále so svojim odborovým zväzom alebo na pomocnej linke ACAS na 0300 123 1100.  ACAS musíte informovať predtým, ako môžte prípad predložiť na zamestnaneckom tribunále. Ponúknu Vám bezplatnú službu "včasné zmierenie", aby Vám poradili.

Väčšina sťažností sa musí podať do troch kalendárnych mesiacov odkedy k danému problému dôjde.

Pri predkladaní záležitosti na tribunále budete musieť zaplatiť poplatok, a potom ďalší poplatok, ak sa Váš prípad nedá urovnať pred súdnym pojednávaním. Ak poberáte nízku mzdu a máte obmedzené úspory, môžete požiadať o to, aby Vám poplatok znížili. Pozrite tu pre viac informácií. 

Understanding grievances and disciplinariesĎalšie informácie (iba anglicky​)
 

na stiahnutie​ Understanding grievances and disciplinaries (PDF)