Preložiť do jazyka: Bulgarian translation English translation French translation Hungarian translation Italian translation Latvian translation Luthuanian translation Polish translation Portuguese translation Romanian translation Russian translation Slovak translation​ ​Spanish translation ​ ​

Rights for pregnant or breastfeeding womenPráva pre tehotné alebo dojčiace ženy

Všetky pracovníčky ktoré sú tehotné majú právo na to, aby kvôli tehotnosti neboli diskriminované, napríklad, proti jednotlivým z nich nemôže byť vedené disciplinárne konanie kvôli absencii z dôvodu choroby vzťahujúcej sa na tehotnosť.  Najímateľ agentúrneho pracovníka tiež nesmie ukončiť úlohu preto, že zistí, že pracovníčka je tehotná.

Organizácia, v ktorej pracujú tehotné pracovníčky alebo matky novonarodených detí musí podniknúť opatrenia za účelom minimalizácie rizika ublíženia takejto pracovníčke alebo jej dieťaťu. 

Maternity PayMaterská mzda

Niektoré pracovníčky môžu mať oprávnenie na 39-týždňovú  zákonnú materskú mzdu (Statutory Maternity Pay/ SMP). Prvých šesť týždňov sa zákonná materská mzda vypláca vo výške 90% Vášho zvyčajného zárobku, počas zvyšného obdobia sa vypláca paušálna suma.

Ak pracovníčka nemá oprávnenie na zákonnú materskú mzdu, je možné, že bude môcť poberať materský príspevok po dobu do 39 týždňov. Materský príspevok sa vypláca v paušálnej sume po obdobie maximálne 39 týždňov. 

Rights for pregnant or breastfeeding women

​​Dodatočné práva pre zamestnancov, ktorými sú matky novonarodených detí alebo nastávajúce matky:

 • Platené voľno za účelom dochádzky na prenatálne prehliadky.
 • Zamestnávateľ musí podniknúť kroky za účelom ochrany danej zamestnankyne a jej dieťaťa pred ublížením na pracovisku. Ak nie je možné upraviť ich prácu alebo pracovné podmienky tak, aby sa minimalizovalo riziko ublíženia, tak ich zamestnávateľ je povinný ponúknuť im vhodnú alternatívnu prácu, a to za podmienok, ktoré nie sú menej priaznivé.  Ak nie je možné nájsť im vhodnú alternatívnu prácu, zamestnávateľ je povinný takúto zamestnankyňu z práce suspendovať a táto má nárok na to, aby jej aj počas takejto suspenzie bolo zaplatené.
 • Doba materskej dovolenky do 52 týždňov (prvé dva týždne materskej dovolenky sú povinné). Zamestnankyne nesmú utrpieť žiadnu ujmu alebo byť diskriminované za to, že si chcú vziať alebo že si berú materskú dovolenku.
 • Ak si zamestnankyne berú materskú dovolenku na dobu 26 týždňov a menej, majú právo vrátiť sa do rovnakej práce. Ak si berú dovolenku na dlhšie ako 26 týždňov, majú právo vrátiť sa do tej istej práce, no ak to nie je možné, tak majú právo vrátiť sa do vhodnej alternatívnej práce s podobnými podmienkami.
 • Matka, ktorá čaká dieťa dňa 5. apríla 2015 alebo po ňom, môže previesť až 50 týždňov svojej materskej dovolenky na  delenú rodičovskú dovolenku, ak na túto ona a daný otec/ jej partner majú nárok. Pre viac informácií pozrite tu.
 • Ak si zamestnanci adoptujú dieťa a majú byť jeho hlavným opatrovníkom, budú mať počas prvého roka podobné práva na dovolenku a mzdu, pre viac informácií pozrite tu

Paternity leave rights for employeesPráva ohľadom otcovskej dovolenky pre zamestnancov

Ako otec novonarodeného dieťaťa alebo nastávajúci otec, alebo ako partner matky, ktorý má byť zodpovedný za výchovu daného dieťaťa, má zamestnanec nasledovné práva:

 • Právo na neplatené voľno za účelom dochádzky na najviac dve prenatálne prehliadky.
 • Otcovská dovolenka na dobu do dvoch týždňov, ktorú si môžu vziať v období okolo pôrodu, ak sú u svojho zamestnávateľa zamestnaní po dobu aspoň 26 týždňov do pätnásteho týždňa pred očakávaným týždňom pôrodu.
 • Až dvojtýždňová zákonná otcovská mzda, ak majú oprávnenie na otcovskú dovolenku a zarobili viac, ako je spodná hranica zárobku.
 • Je možné, že (otec) si bude môcť vziať viac dovolenky za účelom starostlivosti o dieťa počas prvého roka, ak on a matka majú nárok na delenú rodičovskú dovolenku (Shared Parental Leave/ SPL). Podľa tejto môže matka previesť až 50 týždňov svojej materskej dovolenky na delenú rodičovskú dovolenku, ktorú môže využiť ktorýkoľvek z partnerov počas prvého roka.
 • Ak si zamestnanci adoptujú dieťa so svojim partnerom, budú mať podobné práva na dovolenku a mzdu, pozrite tu

Parental leaveRodičovská dovolenka, flexibilná pracovná doba a voľno z dôvodu núdze doma - práva pre zamestnancov

Ako pracujúci rodič alebo opatrovník, má zamestnanec nasledujúce práva za účelom vyváženia platenej práce s rodinnými alebo opatrovateľskými povinnosťami:

 • Rodičia, ktorí sú zamestnancami a pre svojho zamestnávateľa pracujú už viac ako jeden rok majú právo vziať si rodičovskú dovolenku, aby sa postarali o dieťa. Táto dovolenka je neplatená a môže sa brať blokovo po jednom týždni. Rodičia si môžu vziať maximálne 18 týždňov dovolenky pre každé dieťa. Dovolenka sa musí využiť do 5. narodenín dieťaťa. No od apríla 2015 budú môcť rodičia túto dovolenku využiť do 18. narodenín dieťaťa.
 • Zamestnanci, ktorí odslúžili viac ako 26 týždňov majú právo požiadať svojho zamestnávateľa o flexibilnú pracovnú dobu.

Predstaviteľ odborového zväzu Vám bude môcť ponúknuť usmernenie ohľadom toho, ako si tieto práva v práci nárokovať. 

Leave and pay guidance for mothers, fathers and partnersĎalšie informácie (iba anglicky​)