Issue date
04 Jun 2018

Workforce Partnership Council (WPC) vacancy for Head of Secretariat

The Wales TUC General Council has previously agreed the new arrangements for the WPC secretariat which will be overseen by a tripartite (union, government, employer) Executive Committee. 

Attached is the job description and application form (English and Welsh) for the role of Head of Secretariat.

Applications are open to suitable candidates from any of the three partners and we hope that there will be several applications from union background candidates.

The paperwork should provide sufficient information for potential applicants but you may contact the Wales TUC to arrange an opportunity to discuss the role further if required.

The closing date for applications is 29th June 2018 and the appointment panel will consist of one Wales TUC rep, one employer rep and one government rep. Interviews will take place in mid July.

Cyngor Partneriaeth y Gweithlu (CPG) - penodi Pennaeth yr Ysgrifenyddiaeth

Mae Cyngor Cyffredinol TUC Cymru wedi cytuno ar y trefniadau newydd ar gyfer ysgrifenyddiaeth y CPG a fydd yn cael ei oruchwylio gan Bwyllgor Gweithredol teir-ran (undebau, llywodraeth, cyflogwyr). 

Ynghlwm mae'r disgrifiad swydd a'r ffurflen gais (Saesneg a Chymraeg) am rôl y Pennaeth yr Ysgrifenyddiaeth.

Mae ceisiadau ar agor i ymgeiswyr addas gan unrhyw un o'r tri phartner ac rydym yn gobeithio y bydd nifer o geisiadau gan ymgeiswyr o gefndir undebol.

Dylai'r gwaith papur ddarparu digon o wybodaeth i ddarpar ymgeiswyr ond fe allech chi gysylltu â TUC Cymru i drefnu cyfle i drafod y rôl ymhellach os oes angen.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 29 Mehefin 2018 a bydd y panel penodi'n cynnwys un cynrychiolydd TUC Cymru, un cynrychiolydd o'r cyflogwyr ac un cynrychiolydd o'r llywodraeth. Cynhelir cyfweliadau yng nghanol mis Gorffennaf.