Organisation name
NAHT
Salary
£32,630 (fte £54,383) rising to £34,347 (fte £57,245) after 12 months plus home working allowance and cash for car allowance / Cyflog cychwynnol - £32,630 (cyfwerth â llawn-amser £54,383) yn codi i £34,347 (cyfwerth â llawn-amser £57,245) yn ogystal â l
Closing date
Job location
South and Mid Wales / De a Chanolbarth Cymru
Interview date
Hours
Three days per week / tri diwrnod yr wythnos
About this Role

Job summary

Are you looking for a new role that will help support school-leaders when they need it most? 

We’re looking for a dynamic individual to advise, support and represent our members in South and Mid Wales region, dealing with a wide range of professional and employment issues that may impact on their continued employment and job security. The role will act as an advocate in relation to internal employment and other procedures to secure the most appropriate resolution for our members. 

You will be required to provide support in relation to the organising and campaign plan within the nation, reporting directly to the Director Wales. Working with the Organising and Caseworker Officer, you will also help deliver the strategic aims and objects of our national priorities. 
Our Regional Officers work from home so residence in or near the region identified and a valid driving licence are essential for this role.

Person specification 

We are looking for individuals with experience of advocacy and representing others in difficult situations. Good negotiation skills balanced with a sound employment law or education law background are essential for this role. Trade union organising experience is also desirable.

You will also need to have solid leadership skills and a proven track record of using your own initiative to manage complex and difficult situations. Highly developed interpersonal skills and the ability to influence are also critical. In order to deliver the best service to members, we ask that candidates for this role are prepared to travel extensively and be flexible when needed to get the job done. Welsh language is desirable 

Our range of excellent benefits include a generous pension scheme, holiday allowance and wellbeing leave.

About us 

NAHT represents more than 32,000 school leaders in early years, primary, secondary/post primary and special schools, making us the largest association for school leaders in the UK. Our members consist of all categories of school leaders. We provide representation, advice and training for school leaders in England, Wales and Northern Ireland. We use our voice at the highest levels of government to influence policy for the benefit of leaders and learners everywhere. Should you need any adjustments to the recruitment process, at either application or interview, please contact us on human.resources@naht.org.uk

Crynodeb o'r swydd

Ydych chi'n chwilio am rôl newydd a fydd yn helpu i gynnig cymorth i arweinwyr ysgol pan maen nhw fwyaf ei angen? 

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig i gynghori, cynnig cymorth a chynrychioli ein haelodau yn rhanbarth De a Chanolbarth Cymru, gan ddelio ag amrywiaeth eang o faterion proffesiynol ac yn ymwneud â chyflogaeth a all effeithio ar barhad eu cyflogaeth a sicrwydd eu swyddi. Bydd deiliad y rôl yn gweithredu fel eiriolwr o ran cyflogaeth fewnol a gweithdrefnau eraill i sicrhau'r datrysiad mwyaf priodol i'n haelodau. 

Bydd gofyn i chi ddarparu cymorth gyda’r cynllun trefnu ac ymgyrchu o fewn y wlad, gan adrodd yn uniongyrchol i Gyfarwyddwr Cymru. Gan weithio gyda'r Swyddog Trefnu a Gweithiwr Achos, byddwch hefyd yn helpu i gyflawni nodau ac amcanion strategol ein blaenoriaethau cenedlaethol. 

Mae'r Swyddogion Rhanbarthol yn gweithio o gartref, felly mae’n hanfodol eu bod yn byw o fewn, neu'n agos at, y rhanbarth a nodwyd, ac mae trwydded yrru ddilys hefyd yn allweddol ar gyfer y rôl hon.

Manyleb y person 

Rydym yn chwilio am unigolion sydd â phrofiad o eirioli a chynrychioli eraill mewn sefyllfaoedd anodd. Mae sgiliau negodi da ynghyd â chefndir cadarn o ran cyfraith cyflogaeth neu gyfraith addysg yn hanfodol ar gyfer y rôl hon. Mae profiad o drefnu undeb llafur hefyd yn ddymunol.

Hefyd, bydd angen i chi fod yn meddu ar sgiliau arweinyddiaeth cryf a thystiolaeth o ddefnyddio'ch menter eich hun i reoli sefyllfaoedd cymhleth ac anodd. Mae sgiliau rhyngbersonol rhagorol a'r gallu i ddylanwadu hefyd yn hollbwysig. Er mwyn darparu'r gwasanaeth gorau i'r aelodau, gofynnwn i'r ymgeiswyr ar gyfer y rôl hon fod yn barod i deithio'n helaeth a bod yn hyblyg pan fydd angen hynny i gyflawni'r gwaith. Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn rhywbeth y byddem yn ei ddymuno. 

Amdanom ni 

Mae'r NAHT yn cynrychioli mwy na 32,000 o arweinwyr ysgolion y blynyddoedd cynnar, ysgolion cynradd, ysgolion uwchradd/ôl-gynradd ac ysgolion arbennig, sy'n golygu mai ni yw'r gymdeithas fwyaf ar gyfer arweinwyr ysgolion yn y DU. Mae ein haelodau'n cynnwys pob categori o arweinwyr ysgol. Rydym yn darparu cynrychiolaeth, cyngor a hyfforddiant i arweinwyr ysgolion yn Lloegr, Cymru a Gogledd Iwerddon. Defnyddiwn ein llais ar lefelau uchaf y llywodraeth i ddylanwadu ar bolisïau er budd arweinwyr a dysgwyr ym mhobman.  Os bydd angen unrhyw addasiadau i'r broses recriwtio arnoch chi, naill ai ar gyfer y cais neu’r cyfweliad, cysylltwch â ni ar human.resources@naht.org.uk

Further information

First interview – 16th July, interviews will take place via video conference call

Second interview – 22nd July, our preference is to conduct a face to face interview, dependent on localised restrictions

Applications from agencies will not be accepted.

Cyfweliad cyntaf - 16eg Gorffennaf, cynhelir cyfweliadau trwy alwad cynhadledd fideo

Ail gyfweliad - 22ain Gorffennaf, cyfarfod wyneb yn wyneb fyddai orau gennym, gan ddibynnu ar gyfyngiadau lleol

Ni dderbynnir ceisiadau gan asiantaethau.