Math o adroddiad
Research and reports
Dyddiad cyhoeddi
Canfyddiadau allweddol

Gallai bron i 60,000 o swyddi gael eu creu yng Nghymru yn ystod y ddwy flynedd nesaf drwy fuddsoddiad y Llywodraeth mewn prosiectau seilwaith allweddol.

 

Mae'r ymchwil – a wnaed ar ran TUC Cymru gan Transition Economics – yn dangos y gallai gwario'n gyflym ar brosiectau fel tai cymdeithasol, trafnidiaeth gyhoeddus a datgarboneiddio cyfrannu'n sylweddol at adferiad yr economi.

 

Wedi'i ddadansoddi yn ôl sector, byddai creu swyddi rhagamcanol o fuddsoddiad o £6bn mewn seilwaith yn golygu:

 

  • 27,000 o swyddi mewn adeiladu tai ac ôl-osod effeithlonrwydd ynni
  • 18,000 o swyddi mewn uwchraddio trafnidiaeth
  • 9,000 o swyddi ym maes ynni, gweithgynhyrchu ac uwchraddio seilwaith band eang
  • 5,000 o swyddi mewn gwelliannau tir, coedwigaeth, ac amaethyddiaeth

 Byddai'r swyddi hyn o fudd i rai o'r sectorau a demograffeg sy'n cael eu taro caletaf gan yr argyfwng Covid-19. Byddai dros 75% o'r swyddi yn cael eu creu mewn sectorau sy'n draddodiadol yn cyflogi gweithwyr nad ydynt yn raddedigion.

Mwy o'r TUC