Dyddiad cyhoeddi
- Mae Siarter Afiechyd Marwol y TUC yn diogelu hawliau yn y gwaith i'r rhai sy’n wynebu salwch terfynol
- Dechreuodd yr ymgyrch yn 2016 wedi i reolwr gwerthu o Sir Ddinbych golli ei swydd ar ôl cael diagnosis o ganser
- Sioe deithiol ar Afiechyd Marwol ar gyfer y GIG yn teithio’r DU i ymweld â chyflogwyr GIG sydd wedi ymrwymo i’r Siarter.

Heddiw (19 Medi), mae tri o gyflogwr GIG Cymru wedi croesawu sioe deithiol genedlaethol ar Afiechyd Marwol ar gyfer GIG gan y TUC. Maen nhw hefyd wedi ychwanegu eu henwau i’r Siarter sydd â'r nod o gynnig help yn y gwaith i weithwyr sy’n cael salwch terfynol.

Mae Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru ac Addysg a Gwella Iechyd Cymru wedi llofnodi’r siarter sy’n cynnig camau diogelu ychwanegol i filoedd o weithwyr.

Mae ymgyrch Afiechyd Marwol yn ceisio gwell sicrwydd i weithwyr sydd â salwch terfynol fel na ellir eu diswyddo oherwydd eu cyflwr. Cafodd yr ymgyrch ei chreu gan y TUC yn dilyn achos Jacci Woodcook, rheolwr gwerthu o Sir Ddinbych. Cafodd Jacci ei gorfodi o’i swydd ar ôl cael diagnosis o ganser terfynol ar y fron.

Mae’r TUC yn gofyn i gyflogwyr lofnodi eu siarter er mwyn atal achosion fel un Jacci rhag digwydd yn y dyfodol.

Erbyn hyn, mae Siarter Afiechyd Marwol yn diogelu dros filiwn o weithwyr, gan gynnwys gweithwyr mewn cwmnïau adnabyddus megis Rolls Royce, y Post Brenhinol a Lloyds Bank.

Y tri o gyflogwyr GIG fydd y sefydliadau iechyd cyntaf yng Nghymru i lofnodi’r Siarter.

 Dywedodd Tanya Palmer, ysgrifennydd rhanbarthol UNSAIN Cymru:

“Wrth lofnodi'r Siarter Afiechyd Marwol, mae’r tri o gyflogwr GIG Cymru wedi ymrwymo i sicrhau y bydd unrhyw weithwyr sy’n dioddef o salwch terfynol yn cael eu cefnogi a’u grymuso i wneud penderfyniadau am eu bywyd gwaith heb boeni am sgil-effaith nag am golli incwm.

“Mae’n amhosib rhagweld sut y byddai unrhyw un yn ymateb mewn sefyllfa o’r fath. Efallai bydd rhai gweithwyr yn dewis aros yn y gwaith cyhyd ag y gallant, efallai bydd eraill yn dymuno treulio eu hamser gyda’r bobl bwysicaf yn eu bywyd.

“Beth bynnag fydd dewis yr unigolyn, mae derbyn cefnogaeth ei gyflogwr yn hanfodol ac rydym yn falch bod Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru ac  Addysg a Gwella Iechyd Cymru yn cydnabod hyn.”

Dywedodd Gareth Hathway, Arweinydd Siarter Afiechyd Marwol TUC Cymru:

 “Ddylech chi ddim gorfod poeni am eich swydd os ydych yn cael diagnosis o salwch terfynol.  “Mae ein GIG yno i ni pan rydym ei angen. Bydd miloedd o weithwyr GIG yn derbyn cefnogaeth pan fyddant ei angen fwyaf, diolch i gyflogwyr ac undebau GIG sy’n gweithio gyda’i gilydd.  “Mae’r tri chyflogwr yn arwain y ffordd yng Nghymru ac rwy’n gobeithio gweld mwy o sefydliadau Iechyd yn llofnodi’r siarter yn fuan.”

Dywedodd Alex Howells, Prif Weithredwr Addysg a Gwella Iechyd Cymru: “Rwy’n falch bod Addysg a Gwella Iechyd Cymru yn un o’r sefydliadau Iechyd cyntaf yng Nghymru i lofnodi’r Siarter Afiechyd Marwol a fydd yn cynnig diogelwch i weithwyr sydd â salwch terfynol.”

Dywedodd Neil Frow, Rheolwr Gyfarwyddwr Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru: “Rydym yn falch iawn o lofnodi’r siarter hon mewn partneriaeth â’n Partneriaid Undeb Llafur a’n cydweithwyr, er mwyn dangos ein hymrwymiad parhaus i’n gweithwyr. Mae llofnodi’r siarter yn dangos ein hymrwymiad i gefnogi ac i ddiogelu hawliau ein gweithwyr sy’n cael salwch terfynol. Rydym fel sefydliad yn falch iawn o’n gweithwyr ac rydym yn ceisio cefnogi llesiant pob un ohonyn nhw, yn enwedig yn ystod yr amser maent fwyaf bregus.”

Staff HEIW yn cefnogi siarter
staff HEIW yn cofnogi siarter
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Nodyn y golygyddion
 1. Nodiadau i Olygyddion:
  Bydd y daith yn stopio / y siarter yn cael ei lofnodi yn

Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru 4-5 Cwrt Charnwood, Heol Billingsley, Parc Nantgarw, Caerdydd, CF15 7QZ am 9am.

Wedyn

Addysg a Gwella Iechyd Cymru, Tŷ Dysgu, Cefn Coed, Nantgarw, CF15 7QQ am 10am

Wedyn

Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru, Tŷ Glan-yr-Afon 21 Cowbridge Road East, Caerdydd, CF11 9AD am 2pm

 1. Ceir rhestr o’r rhai sydd wedi llofnodi’r Siarter yma: https://www.dyingtowork.co.uk/whos-signed/
 1. Mae Siarter Gwirfoddol Afiechyd Marwol y TUC yn nodi:
 • Rydym yn cydnabod bod angen cefnogaeth a dealltwriaeth ar rywun sydd â salwch terfynol yn hytrach na straen a gofid ychwanegol di-angen.
 • Bydd gweithwyr â salwch terfynol yn dawel eu meddwl o wybod y byddwn yn eu cefnogi yn dilyn eu diagnosis. Rydym hefyd yn cydnabod y gall cyflawni gwaith diogel a rhesymol eu helpu i gadw eu hurddas, gall fod yn ffordd werthfawr o dynnu eu sylw oddi ar eu pryderon, a gall fod yn therapiwtig ynddo’i hun.
 • Byddwn yn rhoi sicrwydd o waith i’n gweithwyr, yn tawelu eu meddwl ac yn rhoi’r hawl iddynt ddewis y camau gorau iddyn nhw eu hunain a’u teuluoedd i’w helpu drwy’r cyfnod heriol hwn ag urddas a heb fod ar eu colled yn ariannol yn ormodol.
 • Rydym yn cefnogi ymgyrch Afiechyd Marwol y TUC fel bod gan yr holl weithwyr sydd â salwch terfynol sicrwydd digonol o ran eu cyflogaeth a bod eu buddion marw yn y swydd wedi’u diogelu ar gyfer yr anwyliaid y maent yn eu gadael ar eu hôl.
 1. Ceir rhagor o wybodaeth am yr ymgyrch Afiechyd Marwol yn www.dyingtowork.co.uk
 2. Mae Ambiwlans Cymru i fod i lofnodi’r siarter ar 23 Medi.

Cysylltiadau:

Gareth Hathway, Arweinydd Siarter Afiechyd Marwol TUC 07833 468487 ghathway@tuc.org.uk

Mathew Detzler mdetzler@tuc.org.uk

TUC

TUC Cymru yw llais Cymru yn y gwaith. Gyda 49 o aelod-undebau, mae TUC Cymru yn cynrychioli ychydig dros 400,000 o weithwyr. Rydym ni’n ymgyrchu dros driniaeth deg yn y gwaith ynghyd â chyfiawnder cymdeithasol gartref a thramor.