Read this page in English

Undeb cyffredinol y gall unrhyw un berthyn iddo.

Prif Fasnachwyr

 • Elusennau, mudiadau gwirfoddol ac aelodaeth
 • Adeiladu
 • Dosbarthu, logisteg a chyfanwerthu
 • Addysg bellach
 • Addysg uwch
 • Meithrinfeydd a gofal plant
 • Electroneg, offer trydanol a domestig
 • Adloniant a'r celfyddydau
 • Theatr a sinema
 • Gwasanaeth ambiwlans
 • Gwasanaeth sifil
 • Llywodraeth leol
 • Gwasanaeth yr heddlu
 • Gwasanaethau cyhoeddus - eraill
 • Trin gwallt a thriniaethau harddwch
 • Iechyd
 • Iechyd - y sector preifat
 • Iechyd - y sector cyhoeddus
 • Gwestai, bwytai, bariau a lletygarwch
 • Gwestai
 • Tafarndai a bariau
 • Bwytai ac allfeydd bwyd
 • Technoleg gwybodaeth
 • TG - y sector cyhoeddus
 • Gwasanaethau cyfreithiol
 • Gweithgareddau hamdden, chwaraeon ac awyr agored
 • Cyfleusterau chwaraeon a hamdden awdurdodau lleol
 • Cyfleusterau chwaraeon a hamdden preifat
 • Gweithgynhyrchwyr a chynhyrchwyr
 • Cemegau
 • Diodydd a thybaco
 • Gwneuthurwr bwyd
 • Mwynau nad ydynt yn fetel
 • Peiriannau ac offer
 • Rwber a phlastigau
 • Tecstilau, dillad a lledr
 • Cerbydau
 • Pren, dodrefn a gweithgynhyrchu arall
 • Mwyngloddio a chwarela
 • Echdynnu olew a nwy
 • Telathrebu
 • Pŵer, dŵr, carthion a gwastraff
 • Cynnal a chadw eiddo
 • Gwerthu a gosod eiddo
 • Manwerthu a siopau
 • Siopau DIY
 • Manwerthwyr bwyd
 • Siopau
 • Archfarchnadoedd
 • Gwerthu cerbydau
 • Gwyddoniaeth ac ymchwil
 • Cartrefi gofal a gofal cartref
 • Cludo
 • Cludiant ffyrdd
 • Tacsis

Aelodaeth

Gwrywod 311,027 | Benywod 303,467 | Cyfanswm 614,494

Ysgrifennydd cyffredinol

Gary Smith

Cost aelodaeth

Bydd Aelodau sy'n ymuno ar neu ar ôl 1 Mawrth, 2018 yn talu £3.26 yr wythnos os byddant yn optio i mewn i'r gronfa wleidyddol a £3.25 os nad ydynt, ac yn cael eu dosbarthu fel aelodau gradd 1, oni bai eu bod yn:

 • aelodau rhan-amser a gyflogir am 20 awr neu lai;
 • pobl ifanc o dan 18 oed; neu
 • wedi’u recriwtio ar sail bod yn ddi-waith; os felly, byddant yn talu £1.89 yr wythnos os byddant yn optio i mewn i'r gronfa wleidyddol ac £1.88 os nad ydynt, ac yn cael eu dosbarthu fel aelodau gradd 2.

Manylion Cysylltu

Gwefan

Gwefan GMB

Cyfeiriad

22 Stephenson Way
London
NW1 2HD

E-bost

info@gmb.org.uk

Ffôn

020 7391 6700

Cyfryngau cymdeithasol

@GMB_union

https://www.facebook.com/gmbunion