Preložiť do jazyka: Bulgarian translation English translation French translation Hungarian translation Italian translation Latvian translation Lithuanian translation Polish translation Portuguese translation Romanian translation Russian translation Slovak translation​ ​Spanish translation 

Rights for agency worker

​​Práva pre agentúrnych pracovníkov 

Agentúrni pracovníci majú nárok na rovnaké práva ako iní "pracovníci".

Agentúrni pracovníci so zmluvou na "plat medzi úlohami" majú rovnaké práva ako "zamestnanci".

Okrem toho majú agentúrni pracovníci právo na písomné prehlásenie o podmienkach, predtým ako začnú akúkoľvek prácu.

Agentúra nemôže

 •  účtovať pracovníkovi poplatok jednoducho za to, že mu nájde prácu alebo že ho zaradí do svojej evidencie
 • naliehať na to, aby si pracovník zakúpil iné produkty alebo služby ako napríklad napísanie životopisu, školenie či osobné ochranné vybavenie ako podmienku využitia ich služieb hľadania práce
 • zadržiavať pracovníkov plat jednoducho preto, že neobdržala platbu od organizácie, v ktorej ste pracovali alebo preto, že neviete predložiť podpísaný pracovný výkaz Je zodpovednosťou agentúry stanoviť hodiny, ktoré pracovník v skutočnosti odpracoval.

Pozrite príručku TUC ohľadom agentúrnych pracovníkov on-line pre viac informácií. 

Accidents at work (agency workers)

Agentúrni pracovníci: nehody v práci 

Agentúry majú povinnosť zistiť veci o akýchkoľvek zdravotných a bezpečnostných rizikách na pracovisku, ktoré sú organizácii najímajúcej agentúrneho pracovníka známe a o opatreniach prijatých za účelom zabránenia alebo kontroly takýchto rizík. Mali by skontrolovať, či organizácia vykonala dôkladný posudok ohľadom zdravotných a bezpečnostných rizík a zaistiť, aby pracovníci boli o situácii upovedomení, a to pred ich umiestnením v organizácii. ​

Equal treatment

Agentúrni pracovníci: rovnosť zaobchádzania 

Od prvého dňa práce pre najímateľa majú agentúrni pracovníci právo na:

 • prístup do rovnakých zariadení, ako má trvalý personál
 • rovnaké možnosti požiadať o interné voľné pracovné miesta, ako má trvalý personál 

Akonáhle agentúrni pracovníci odpracujú na rovnakej pozícii v organizácii dobu  12 týždňov, majú právo na:

 •  to, aby im bola platená rovnaká sadzba ako trvalému personálu (pokiaľ nemáte zmluvu na "plat medzi úlohami", pozrite dole)
 • rovnaké práva ohľadom dovolenky ako trvalý personál 
 • rovnaký nárok na pracovnú dobu ako trvalý personál  ​

​​Pay between assignments​​Agentúrni pracovníci: výnimky k pravidlám o rovnosti zaobchádzania

Agentúrni pracovníci, ktorí sú zamestnaní na "zmluvu na plat medzi úlohami" nemajú nárok na rovnaký plat ani po odpracovaní 12 týždňov pre najímateľa.

Ak má Vaša zmluva nasledujúce črty, NEbudete mať nárok na rovnaký plat:

 • zmluva je na dobu "trvalú" a nie na dobu určitú
 • stanovuje minimálnu mzdu, ktorú budete poberať
 • hovorí o tom, kde sa očakáva, že budete pracovať
 • uvádza dobu práce a určuje typ práce, ktorý sa očakáva, že budete robiť

Ak máte takýto druh zmluvy a ste agentúrnym pracovníkom, máte právo na to, aby Vám bolo zaplatené medzi úlohami, keď nepracujete. 

Pre viac informácií pozrite TUC on-line sprievodcu.

Zväz bude môcť pomôcť Vám domáhať sa Vašich práv v práci, ak máte tento druh zmluvy.